Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodźcu

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodźcu

OGŁOSZENIE O NABORZE

Data publikacji: 2021-03-18

2.2021 Grodziec, 17.03.2021

 

OGŁOSZENIE O NABORZE KANDYDATÓW NA STANOWISKO
POMOC ADMINISTRACYJNA W RAMACH ROBÓT PUBLICZNYCH
W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W GRODŹCU 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodźcu ogłasza nabór kandydatów na stanowisko pomoc administracyjna w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Grodźcu, ul. Główna 38, 62-580 Grodziec.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodźcu we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Koninie organizuje prace w ramach robót publicznych dla 2 osób bezrobotnych.

Praca odbywać się będzie na podstawie umowy o pracę na czas określony 6 miesięcy. Przewidywany termin zatrudnienia od dnia 1 kwietnia 2021 roku (okres zatrudnienia zależny od podpisania umowy z Powiatowym Urzędem Pracy).

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pomoc administracyjna obejmuje:

- pomoc w pracach administracyjno – biurowych;

- wykonywanie innych prac zleconych przez przełożonych.

 

Bezwzględnym warunkiem zatrudnienia na ww. stanowisku jest posiadanie statusu osoby bezrobotnej zarejestrowanej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Koninie.

 

Zainteresowane osoby proszone są o przesyłanie podań drogą pocztową, za pomocą poczty elektronicznej lub dostarczenie osobiście do siedziby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w terminie do dnia 25 marca 2021 roku.

 

Adresy kontaktowe:

 1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodźcu, ul. Główna 38, 62-580 Grodziec;

 2. e-mail: opsgrodziec@pomost.poznan.pl.

Informacje dodatkowe:

Do zatrudnienia w ramach robót publicznych przewidziane są osoby posiadające status osoby bezrobotnej zarejestrowanej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Koninie.

 

 

Do podania należy dołączyć:

 1. podpisaną klauzulę informacyjną o ochronie danych osobowych;

 2. podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.


 

 Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodźcu

/-/ Kinga Krysiak

Załączniki:

 1. Klauzula informacyjna na potrzeby rekrutacji (plik doc 37KB)
 2. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych (plik doc 15KB)
 3. Ogłoszenie o naborze (plik pdf 168KB)
 4. Informacja o wynikach naboru (plik pdf 95KB)

KIEROWNIK GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO-REFERENT DS. ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH, WYCHOWAWCZYCH I FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

Data publikacji: 2021-02-05

1.2021                                                                                               Grodziec, dnia 05.02.2021 roku

 

 

 

                                     KIEROWNIK GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W GRODŹCU

                                                      OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO-

                                     REFERENTA DS. ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH, WYCHOWAWCZYCH

                                                              I FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

 

 1. Nazwa i adres jednostki:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Główna 38, 62-580 Grodziec, tel. 63-246-31-40

 1. Przedmiot naboru:

 1. Stanowisko: referent ds. świadczeń rodzinnych, wychowawczych i funduszu alimentacyjnego

 2. Liczba lub wymiar etatu: 1

 3. Miejsce wykonywania pracy: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodźcu, ul. Główna 38, 62-580 Grodziec

 4. Planowany okres zatrudnienia: od 1 marca 2021 roku na czas określony, z późniejszą możliwością zatrudnienia na czas nieokreślony

 5. Podstawa zatrudnienia: umowa o pracę na czas określony na pełen etat w miesięcznym okresie rozliczeniowym

 6. Wymiar czasu pracy: od poniedziałku do piątku w godzinach pracy GOPS.

 

 1. Wymagania niezbędne:

 1. Obywatelstwo polskie lub obywatelstwo pozostałych państw Unii Europejskiej albo obywatelstwo innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli posiadają znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej.

 2. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.

 3. Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 4. Nieposzlakowana opinia.

 5. Wykształcenie minimum średnie.

 6. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na powyższym stanowisku.

 

IV. Wymagania dodatkowe:

 1. Preferowane wykształcenie wyższe- kierunek: administracja, ekonomia, prawo, rachunkowość i finanse, praca socjalna.

 2. Preferowane doświadczenie zawodowe na stanowisku związanym z obsługą świadczeń wychowawczych, świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

 3. Preferowana znajomość podstawowych programów komputerowych, Płatnik, Ezar+.

 4. Umiejętność interpretowania przepisów prawnych.

 5. Znajomość przepisów: Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm.), Ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r., poz. 2407), Ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych ( Dz. U. z 2020 r., poz. 111), Ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2020 r., poz. 1297), Ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. z 2020 r., poz. 1329), Ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2020 r., poz.808), Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713), Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U z 2019 r., poz.1282), Uchwały Nr 80 Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dobry Start”.

 6. Umiejętność dobrej organizacji pracy i pracy zespołowej.

 7. Dobra znajomość obsługi komputera, w tym oprogramowania MS Office, Windows, Internetu oraz obsługi urządzeń biurowych.

 8. Wysokie umiejętności interpersonalne.

 9. Prawo jazdy kategorii B.

 

V. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

1. Prowadzenie spraw z zakresu świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych i pomocy osobom uprawnionym do alimentów:

 1. Przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych i pomocy osobom uprawnionym do alimentów..

 2. Prowadzenie postępowania w zakresie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

 3. Wprowadzanie do systemów informatycznych danych niezbędnych do wydawania decyzji w sprawach o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych, świadczeń opiekuńczych (zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy), zasiłków dla opiekunów, świadczeń wychowawczych i pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

 4. Prowadzenie postępowania i przygotowywanie projektów decyzji, postanowień, informacji oraz wszelkich innych pism w zakresie świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych, alimentacyjnych i opiekuńczych.

 5. Prowadzenie spraw w zakresie ubezpieczeń emerytalno – rentowych i ubezpieczeń zdrowotnych osób uprawnionych do świadczeń opiekuńczych.

 6. Sporządzanie list wypłat świadczeń rodzinnych, świadczeń opiekuńczych (w tym należnych składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe i ubezpieczenie zdrowotne). świadczeń wychowawczych i funduszu alimentacyjnego oraz innych w tym zakresie;

 7. Przygotowanie prognoz, analiz oraz sprawozdań w ramach prowadzonych spraw.

 8. Przygotowywanie zaświadczeń o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego.

 9. Prowadzenie postępowania w sprawach nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń wychowawczych oraz ewidencjonowanie i rozliczanie kwot z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

 10. Prowadzenie spraw określonych ustawą o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

 11. Współpraca z ośrodkami pomocy społecznej, sądami, urzędami, instytucjami i organami w zakresie niezbędnym do realizacji zadań na stanowisku pracy.

2. Wykonywanie czynności związanych z realizacją Rządowego Programu „DOBRY START”.

3. Sporządzanie sprawozdań statystycznych i zaświadczeń dla świadczeniobiorców.

4. Systematyczna archiwizacja danych.

6. Wykonywanie innych czynności powierzonych przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

 

VI. Warunki pracy na stanowisku:

 1. Zatrudnienie na stanowisku referenta do spraw świadczeń rodzinnych, wychowawczych i funduszu alimentacyjnego w wymiarze 1/1 etatu.

 2. Stanowisko pracy zlokalizowane w budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodźcu. Budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, bez windy, potrzeba przemieszczania się po schodach.

 3. Informacje dodatkowe:

Informujemy, że w miesiącu poprzedzającym datę ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych jest mniejszy niż 6%.

 

VII. Wymagane dokumenty:

1. List motywacyjny.

2. Życiorys (CV).

3. Kserokopie świadectw pracy.

4. Kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie.

5. Kserokopia zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach.

6. Kserokopia innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje, umiejętności oraz doświadczenie w pracy.

7. Wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.

8. Oświadczenie o niekaralności za popełnione umyślne przestępstwa skarbowe lub ścigane z oskarżenia publicznego.

9. Oświadczenie o posiadaniu przez kandydata stanu zdrowia pozwalającego na wykonywanie czynności objętych zakresem czynności referenta do spraw świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych i funduszu alimentacyjnego.

10. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji.

11. Inne, które kandydat uzna za ważne dla jego przyszłej pracy.

12. Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i CV powinny być opatrzone klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1781 ze zm.) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”

13. Oświadczenia wyżej wymienione muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem.

 

VII. Termin i miejsce składania dokumentów

 1. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach opatrzonych adnotacją:

Nabór na stanowisko: referent do spraw świadczeń rodzinnych, wychowawczych i funduszu alimentacyjnego” w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Grodźcu ul. Główna 38, 62-580 Grodziec lub przesłać pocztą na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodźcu, ul. Główna 38, 62-580 Grodziec w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 luty 2021 roku do godz. 14:00.

O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

 1. Aplikacje, które wpłyną do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodźcu po wyżej wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.

 2. Gminny Ośrodek Pomocy społecznej nie odsyła dokumentów aplikacyjnych.

 

VII. Inne informacje:

 1. Kandydaci, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze oraz zakwalifikują się do dalszego postępowania zostaną poinformowani.

 2. Informacja o wynikach naboru zostanie upowszechniona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Grodziec, stronie internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodźcu oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodźcu.

 3. W ciągu dwóch dni roboczych od dnia zakończenia naboru zostanie zamieszczona- w wyżej określony sposób lista osób spełniających wymagania formalne, a także zostanie podany termin testu i rozmowy kwalifikacyjnej.

 4. Planowane zatrudnienie od dnia 1 marca 2021 roku.

 5. Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodźcu zastrzega sobie prawo zamknięcia postępowania konkursowego bez wyboru któregokolwiek z kandydatów na ww. stanowisko.

 

 

                   Kierownik Gminnego Ośrodka

           Pomocy Społecznej w Grodźcu

                                                                      /-/ Kinga Krysiak

Załączniki:

 1. Klauzula informacyjna (plik doc 37KB)
 2. Kwestionariusz osobowy (plik doc 20KB)
 3. Oświadczenie o stanie zdrowia (plik doc 11KB)
 4. Oświadczenie o niekaralności (plik doc 12KB)
 5. Ogłoszenie o naborze (plik pdf 299KB)
 6. Informacja o wynikach naboru. (plik pdf 284KB)

Klauzula rekrutacja

Data publikacji: 2020-10-28

Klauzula wykorzystywana w procesie rekrutacji.

Załączniki:

 1. Klauzula rekrutacja (plik pdf 42KB)