Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodźcu

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodźcu

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W GRODŹCU

Data publikacji: 2022-01-03

1.2022
Grodziec, dnia 03.01.2022 roku  
 
KIEROWNIK GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W GRODŹCU OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W GRODŹCU, NAZWA STANOWISKA:  ZASTĘPCA KIEROWNIKA GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ              W GRODŹCU ul. Główna 38, 62-580 Grodziec  
Nazwa stanowiska: Zastępca Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej                       w Grodźcu.
O zatrudnienie na powyższe stanowisko Zastępca Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodźcu  może ubiegać się osoba, która spełnia następujące wymagania.
I. Wymagania niezbędne: 1) obywatelstwo polskie, obywatelstwo pozostałych państw Unii Europejskiej oraz obywatelstwo innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli posiadają znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej. 2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych; 3) niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe; 4) nieposzlakowana opinia; 5) wykształcenie wyższe magisterskie oraz specjalizacja z zakresu organizacji pomocy społecznej zgodnie z art. 122 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej                 (Dz. U. z 2020 r. poz.1876 ze zm.); 6) staż pracy – co najmniej 5 letni staż pracy, w tym co najmniej 3 letni staż pracy w pomocy społecznej; 7) bardzo dobra znajomość przepisów prawa w zakresie wymaganym na stanowisku,                        a w szczególności: ustawy o pomocy społecznej, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy            o pracownikach samorządowych, ustawy o finansach publicznych, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy prawo zamówień publicznych, Kodeksu pracy, kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o dostępie do informacji publicznej, ustawy o ochronie informacji niejawnych, ustawy o świadczeniach z funduszu alimentacyjnego, ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o świadczeniach wychowawczych, ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, ustawy o systemie oświaty (w zakresie udzielania pomocy materialnej dla uczniów), ustawy o karcie dużej rodziny, ustawy o dodatkach mieszkaniowych, ustawy prawo energetyczne, ustawy prawo ochrony środowiska; 8) znajomość gminnych programów społecznych realizowanych przez GOPS; 9) biegła obsługa komputera i programów dziedzinowych (dodatkowym atutem będzie umiejętność obsługi programu Płatnik- ZUS) oraz pakietów biurowych;
10) umiejętność analizy dokumentów i redagowania pism urzędowych; 11) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na powyższym stanowisku; 12) prawo jazdy kat. B.  
II. Wymagania dodatkowe: 1) umiejętność kierowania zespołem pracowników; 2) doświadczenie w pracy na stanowisku kierowniczym; 3) umiejętność dobrej organizacji pracy, pracy w zespole, umiejętność pracy pod presją czasu; 4) wysoka kultura osobista, opanowanie, elastyczność, dyspozycyjność, zdolność podejmowania decyzji; 5) komunikatywność i umiejętność budowania relacji, kreatywność, samodzielność, uczciwość, sumienność, rzetelność, obowiązkowość, bezstronność; 6) odpowiedzialność i zaangażowanie w realizowanie powierzonych zadań, terminowość ich wykonywania; 7) umiejętność rozwiązywania sytuacji konfliktowych; 8) umiejętność współpracy z organami administracji samorządowej oraz instytucjami i organizacjami społecznymi; 9) znajomość procedur i praktyka w zakresie pozyskiwania środków unijnych i innych środków pozabudżetowych na statutową działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.  
III. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: 1. Pełnienie zastępstwa podczas nieobecności Kierownika GOPS. 2. Nadzór oraz organizowanie pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodźcu oraz reprezentowanie go na zewnątrz podczas nieobecności Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodźcu. 3. Wydawanie decyzji administracyjnych w zakresie pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych i alimentacyjnych i innych wynikających            z przepisów prawa. 4. Organizowanie pracy socjalnej i realizacja zadań w zakresie pomocy społecznej, funduszu alimentacyjnego, dodatków mieszkaniowych, dodatków energetycznych, pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów i innych wynikających              z przepisów prawa przekazanych do kompetencji i statutu jednostki; 5. Nadzorowanie zespołu pracowników, zatrudnionych w GOPS w zakresie organizacji zadań w celu zapewnienia ciągłości realizowanych świadczeń i pracy socjalnej.  6. Podejmowanie działań koordynujących w sytuacjach interwencyjnych. 7. Współdziałanie z Kierownikiem, w tym przy opracowywaniu planów finansowo- rzeczowych. 8. Nadzór nad prawidłowym i terminowym przygotowywaniem sprawozdań przez odpowiedzialnych pracowników wraz z przedłożeniem ich do akceptacji Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. 9. Koordynowanie i realizacja zadań Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej związanych z usługami społecznymi. 10. Koordynowanie i realizacja zadań Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie. 11. Prowadzenie dokumentacji Ośrodka związanej z ochroną danych osobowych. 12. Prowadzenie dokumentacji Ośrodka związanej z kontrolą zarządczą. 13. Nadzór nad prawidłowym stosowaniem zasad instrukcji kancelaryjnej i archiwalnej         w Ośrodku, projektowanie zmian w dokumentacji.
14.  Prowadzenie polityki kadrowej podczas nieobecności Kierownika, a w szczególności: poprzez podejmowanie decyzji w sprawach naruszeń porządku i dyscypliny pracy,           a także typowanie pracowników do nagród i wyróżnień. 15. Nadzór nad pracą podległych pracowników, sprawowanie kontroli nad organizacją pracy i przeciwdziałanie przejawom zaniedbań oraz całokształtem działalności Ośrodka podczas nieobecności Kierownika GOPS. 16. Przyjmowanie skarg i wniosków od pracowników oraz klientów Ośrodka, podczas nieobecności Kierownika. 17. Koordynowanie i realizacja zadań w zakresie gospodarowania majątkiem Ośrodka podczas nieobecności Kierownika, w szczególności: 1) dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym i ponoszenie odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie, 2)  dokonywanie zakupów niezbędnych w bieżącej działalności Ośrodka, 3) zawieranie bieżących umów, 4)  załatwianie bieżących spraw związanych ze zwykłą eksploatacją majątku Ośrodka i utrzymywanie go w stanie niepogorszonym, 5) dokonywanie koniecznych napraw, w tym bieżących majątku Ośrodka i zawieranie        w tym celu niezbędnych umów. 6)  Przestrzeganie dyscypliny budżetowej przy ścisłej współpracy ze Skarbnikiem Gminy i głównym księgowym GOPS. 18. Współdziałanie z instytucjami, organizacjami społecznymi, stowarzyszeniami, fundacjami oraz zakładami pracy w celu realizacji zadań społecznych. 19. Przygotowywanie i składanie informacji i sprawozdań dotyczących funkcjonowania GOPS Kierownikowi. 20.  Pozyskiwanie środków zewnętrznych. 21. Informowanie Kierownika GOPS o stanie prowadzonych spraw i zaistniałych problemach. 22. Wykonywanie innych zadań zleconych przez Wójta Gminy Grodziec oraz Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
IV. Wymagane dokumenty: 1. List motywacyjny. 2. Życiorys (CV). 3. Kserokopie świadectw pracy lub inne dokumenty potwierdzające okresy zatrudnienia,             w tym obejmujące okresy pracy w 2021 roku. 4. Kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie. 5. Kserokopia zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach. 6. Kserokopia innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje, umiejętności oraz doświadczenie w pracy. 7. Wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o  zatrudnienie. 8. Oświadczenie o niekaralności za popełnione umyślne przestępstwa skarbowe lub ścigane  z oskarżenia publicznego. 9. Oświadczenie o posiadaniu przez kandydata stanu zdrowia pozwalającego na wykonywanie czynności objętych zakresem czynności Zastępcy Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodźcu. 10. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji. 11. Inne, które kandydat uzna za ważne dla jego przyszłej pracy.
Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i CV powinny być opatrzone klauzulą:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r.; ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2019.poz.1781.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r.                           o pracownikach samorządowych (t. j. Dz.U.2019.1282 ze zm.)”.
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w zamkniętych kopertach opatrzonych adnotacją „Nabór na stanowisko: Zastępca Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Grodźcu” w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Grodźcu,                                ul. Główna 38, 62-580 Grodziec, przesłać pocztą na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodźcu, ul. Główna 38; 62-580 Grodziec lub elektronicznie na adres opsgrodziec@pomost.poznan.pl  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 stycznia 2022 roku do godz. 14:00.
Dokumenty aplikacyjne składane drogą elektroniczną muszą być opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu (zgodnie z ustawą z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej).  
O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej           w Grodźcu. Aplikacje, które wpłyną  po wyżej wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.
V. Warunki pracy na stanowisku: 1) stanowisko pracy zlokalizowane w budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej               w Grodźcu, ul. Główna 38, 62-580 Grodziec; 2) termin nawiązania stosunku pracy: 01.02.2022 r.; 3) sposób nawiązania stosunku pracy: umowa o pracę; 4) wymiar czasu pracy: pełny etat; 5) charakter pracy: praca administracyjno-biurowa, bezpośredni kontakt z interesantami, wyjazdy służbowe związane z uczestnictwem w wywiadach, kontrolach i szkoleniach; 6) wynagrodzenie: zgodnie z przepisami ustawy o pracownikach samorządowych. 7) budynek nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych; 8) praca odbywa się w systemie jednozmianowym, w pełnym wymiarze czasu pracy.  
VI. Informacje dodatkowe:  Informujemy, że w miesiącu poprzedzającym datę ogłoszenia o naborze wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Grodźcu, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych był niższy niż 6%.
Dokumenty aplikacyjne mogą być przyjmowane tylko po umieszczeniu ogłoszenia                          o organizowanym naborze na wolne stanowisko urzędnicze w terminie wskazanym                        w ogłoszeniu.
Dokumenty aplikacyjne składane w innym terminie niż wskazano w pkt IV  będą komisyjnie niszczone w ciągu 2 miesięcy od daty ich złożenia.
VII. Inne informacje: Kandydaci, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze oraz zakwalifikują się do dalszego postępowania zostaną indywidualnie poinformowani.
Informacja o wynikach naboru zostanie upowszechniona w Biuletynie Informacji Publicznej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodźcu, stornie internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodźcu oraz na tablicy ogłoszeń Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodźcu i Urzędu Gminy Grodziec.
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodźcu zastrzega sobie prawo zamknięcia postępowania konkursowego bez wyboru któregokolwiek z kandydatów na ww. stanowisko.   

Uprzejmie informuję, że nabór na stanowisko Zastępca Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodźcu zostaje wydłużony do dnia 19 stycznia 2022 roku.

W związku z powyższym dokumenty aplikacyjne można składać do godz. 15:30 w dniu 19 stycznia 2022 r. w formie i sposób określony w naborze.


Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodźcu /-/ Kinga Krysiak  

Załączniki:

 1. kwestionariusz kandydata (plik doc 20KB)
 2. oświadczenie o niekaralności (plik doc 12KB)
 3. oświadczenie o stanie zdrowia (plik doc 14KB)
 4. oświadczenie o prawach publicznych (plik docx 10KB)
 5. Informacja (plik docx 10KB)
 6. ogłoszenie o naborze (plik pdf 214KB)
 7. klauzula informacyjna na potrzeby rekrutacji (plik pdf 114KB)
 8. Informacja o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru na wolne stanowisko zastępca Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodźcu. (plik pdf 117KB)
 9. Informacja o wynikach naboru na stanowisko pracy- Zastępca Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodźcu (plik pdf 121KB)

OGŁOSZENIE O NABORZE

Data publikacji: 2021-03-18

2.2021 Grodziec, 17.03.2021

 

OGŁOSZENIE O NABORZE KANDYDATÓW NA STANOWISKO
POMOC ADMINISTRACYJNA W RAMACH ROBÓT PUBLICZNYCH
W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W GRODŹCU 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodźcu ogłasza nabór kandydatów na stanowisko pomoc administracyjna w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Grodźcu, ul. Główna 38, 62-580 Grodziec.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodźcu we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Koninie organizuje prace w ramach robót publicznych dla 2 osób bezrobotnych.

Praca odbywać się będzie na podstawie umowy o pracę na czas określony 6 miesięcy. Przewidywany termin zatrudnienia od dnia 1 kwietnia 2021 roku (okres zatrudnienia zależny od podpisania umowy z Powiatowym Urzędem Pracy).

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pomoc administracyjna obejmuje:

- pomoc w pracach administracyjno – biurowych;

- wykonywanie innych prac zleconych przez przełożonych.

 

Bezwzględnym warunkiem zatrudnienia na ww. stanowisku jest posiadanie statusu osoby bezrobotnej zarejestrowanej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Koninie.

 

Zainteresowane osoby proszone są o przesyłanie podań drogą pocztową, za pomocą poczty elektronicznej lub dostarczenie osobiście do siedziby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w terminie do dnia 25 marca 2021 roku.

 

Adresy kontaktowe:

 1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodźcu, ul. Główna 38, 62-580 Grodziec;

 2. e-mail: opsgrodziec@pomost.poznan.pl.

Informacje dodatkowe:

Do zatrudnienia w ramach robót publicznych przewidziane są osoby posiadające status osoby bezrobotnej zarejestrowanej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Koninie.

 

 

Do podania należy dołączyć:

 1. podpisaną klauzulę informacyjną o ochronie danych osobowych;

 2. podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.


 

 Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodźcu

/-/ Kinga Krysiak

Załączniki:

 1. Klauzula informacyjna na potrzeby rekrutacji (plik doc 37KB)
 2. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych (plik doc 15KB)
 3. Ogłoszenie o naborze (plik pdf 168KB)
 4. Informacja o wynikach naboru (plik pdf 95KB)

KIEROWNIK GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO-REFERENT DS. ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH, WYCHOWAWCZYCH I FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

Data publikacji: 2021-02-05

1.2021                                                                                               Grodziec, dnia 05.02.2021 roku

 

 

 

                                     KIEROWNIK GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W GRODŹCU

                                                      OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO-

                                     REFERENTA DS. ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH, WYCHOWAWCZYCH

                                                              I FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

 

 1. Nazwa i adres jednostki:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Główna 38, 62-580 Grodziec, tel. 63-246-31-40

 1. Przedmiot naboru:

 1. Stanowisko: referent ds. świadczeń rodzinnych, wychowawczych i funduszu alimentacyjnego

 2. Liczba lub wymiar etatu: 1

 3. Miejsce wykonywania pracy: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodźcu, ul. Główna 38, 62-580 Grodziec

 4. Planowany okres zatrudnienia: od 1 marca 2021 roku na czas określony, z późniejszą możliwością zatrudnienia na czas nieokreślony

 5. Podstawa zatrudnienia: umowa o pracę na czas określony na pełen etat w miesięcznym okresie rozliczeniowym

 6. Wymiar czasu pracy: od poniedziałku do piątku w godzinach pracy GOPS.

 

 1. Wymagania niezbędne:

 1. Obywatelstwo polskie lub obywatelstwo pozostałych państw Unii Europejskiej albo obywatelstwo innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli posiadają znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej.

 2. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.

 3. Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 4. Nieposzlakowana opinia.

 5. Wykształcenie minimum średnie.

 6. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na powyższym stanowisku.

 

IV. Wymagania dodatkowe:

 1. Preferowane wykształcenie wyższe- kierunek: administracja, ekonomia, prawo, rachunkowość i finanse, praca socjalna.

 2. Preferowane doświadczenie zawodowe na stanowisku związanym z obsługą świadczeń wychowawczych, świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

 3. Preferowana znajomość podstawowych programów komputerowych, Płatnik, Ezar+.

 4. Umiejętność interpretowania przepisów prawnych.

 5. Znajomość przepisów: Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm.), Ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r., poz. 2407), Ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych ( Dz. U. z 2020 r., poz. 111), Ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2020 r., poz. 1297), Ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. z 2020 r., poz. 1329), Ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2020 r., poz.808), Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713), Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U z 2019 r., poz.1282), Uchwały Nr 80 Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dobry Start”.

 6. Umiejętność dobrej organizacji pracy i pracy zespołowej.

 7. Dobra znajomość obsługi komputera, w tym oprogramowania MS Office, Windows, Internetu oraz obsługi urządzeń biurowych.

 8. Wysokie umiejętności interpersonalne.

 9. Prawo jazdy kategorii B.

 

V. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

1. Prowadzenie spraw z zakresu świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych i pomocy osobom uprawnionym do alimentów:

 1. Przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych i pomocy osobom uprawnionym do alimentów..

 2. Prowadzenie postępowania w zakresie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

 3. Wprowadzanie do systemów informatycznych danych niezbędnych do wydawania decyzji w sprawach o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych, świadczeń opiekuńczych (zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy), zasiłków dla opiekunów, świadczeń wychowawczych i pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

 4. Prowadzenie postępowania i przygotowywanie projektów decyzji, postanowień, informacji oraz wszelkich innych pism w zakresie świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych, alimentacyjnych i opiekuńczych.

 5. Prowadzenie spraw w zakresie ubezpieczeń emerytalno – rentowych i ubezpieczeń zdrowotnych osób uprawnionych do świadczeń opiekuńczych.

 6. Sporządzanie list wypłat świadczeń rodzinnych, świadczeń opiekuńczych (w tym należnych składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe i ubezpieczenie zdrowotne). świadczeń wychowawczych i funduszu alimentacyjnego oraz innych w tym zakresie;

 7. Przygotowanie prognoz, analiz oraz sprawozdań w ramach prowadzonych spraw.

 8. Przygotowywanie zaświadczeń o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego.

 9. Prowadzenie postępowania w sprawach nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń wychowawczych oraz ewidencjonowanie i rozliczanie kwot z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

 10. Prowadzenie spraw określonych ustawą o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

 11. Współpraca z ośrodkami pomocy społecznej, sądami, urzędami, instytucjami i organami w zakresie niezbędnym do realizacji zadań na stanowisku pracy.

2. Wykonywanie czynności związanych z realizacją Rządowego Programu „DOBRY START”.

3. Sporządzanie sprawozdań statystycznych i zaświadczeń dla świadczeniobiorców.

4. Systematyczna archiwizacja danych.

6. Wykonywanie innych czynności powierzonych przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

 

VI. Warunki pracy na stanowisku:

 1. Zatrudnienie na stanowisku referenta do spraw świadczeń rodzinnych, wychowawczych i funduszu alimentacyjnego w wymiarze 1/1 etatu.

 2. Stanowisko pracy zlokalizowane w budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodźcu. Budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, bez windy, potrzeba przemieszczania się po schodach.

 3. Informacje dodatkowe:

Informujemy, że w miesiącu poprzedzającym datę ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych jest mniejszy niż 6%.

 

VII. Wymagane dokumenty:

1. List motywacyjny.

2. Życiorys (CV).

3. Kserokopie świadectw pracy.

4. Kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie.

5. Kserokopia zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach.

6. Kserokopia innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje, umiejętności oraz doświadczenie w pracy.

7. Wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.

8. Oświadczenie o niekaralności za popełnione umyślne przestępstwa skarbowe lub ścigane z oskarżenia publicznego.

9. Oświadczenie o posiadaniu przez kandydata stanu zdrowia pozwalającego na wykonywanie czynności objętych zakresem czynności referenta do spraw świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych i funduszu alimentacyjnego.

10. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji.

11. Inne, które kandydat uzna za ważne dla jego przyszłej pracy.

12. Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i CV powinny być opatrzone klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1781 ze zm.) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”

13. Oświadczenia wyżej wymienione muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem.

 

VII. Termin i miejsce składania dokumentów

 1. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach opatrzonych adnotacją:

Nabór na stanowisko: referent do spraw świadczeń rodzinnych, wychowawczych i funduszu alimentacyjnego” w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Grodźcu ul. Główna 38, 62-580 Grodziec lub przesłać pocztą na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodźcu, ul. Główna 38, 62-580 Grodziec w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 luty 2021 roku do godz. 14:00.

O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

 1. Aplikacje, które wpłyną do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodźcu po wyżej wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.

 2. Gminny Ośrodek Pomocy społecznej nie odsyła dokumentów aplikacyjnych.

 

VII. Inne informacje:

 1. Kandydaci, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze oraz zakwalifikują się do dalszego postępowania zostaną poinformowani.

 2. Informacja o wynikach naboru zostanie upowszechniona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Grodziec, stronie internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodźcu oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodźcu.

 3. W ciągu dwóch dni roboczych od dnia zakończenia naboru zostanie zamieszczona- w wyżej określony sposób lista osób spełniających wymagania formalne, a także zostanie podany termin testu i rozmowy kwalifikacyjnej.

 4. Planowane zatrudnienie od dnia 1 marca 2021 roku.

 5. Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodźcu zastrzega sobie prawo zamknięcia postępowania konkursowego bez wyboru któregokolwiek z kandydatów na ww. stanowisko.

 

 

                   Kierownik Gminnego Ośrodka

           Pomocy Społecznej w Grodźcu

                                                                      /-/ Kinga Krysiak

Załączniki:

 1. Klauzula informacyjna (plik doc 37KB)
 2. Kwestionariusz osobowy (plik doc 20KB)
 3. Oświadczenie o stanie zdrowia (plik doc 11KB)
 4. Oświadczenie o niekaralności (plik doc 12KB)
 5. Ogłoszenie o naborze (plik pdf 299KB)
 6. Informacja o wynikach naboru. (plik pdf 284KB)

Klauzula rekrutacja

Data publikacji: 2020-10-28

Klauzula wykorzystywana w procesie rekrutacji.

Załączniki:

 1. Klauzula rekrutacja (plik pdf 42KB)