Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodźcu

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodźcu

Deklaracja dostępności (www.grodziec.gopsinfo.pl)

Data publikacji: 2020-04-02

Deklaracja dostępności

Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodźcu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: www.grodziec.gopsinfo.pl

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2018-03-26 Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2018-03-26

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej: - niektóre treści mogą znajdować się w formie skanów, - niektóre załączniki mogą mieć nieprawidłową strukturę, - może występować brak list (nieuporządkowanych i uporządkowanych), - brak responsywności, - niektóre zdjęcia mogą być nieprawidłowo opisane.

Data sporządzenia deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-04-02 Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Serwis nie jest wyposażony w skróty klawiaturowe, które mogłyby wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Aneta Torczyńska , opsgrodziec@pomost.poznan.pl . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 63 246 31 40 . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, lub elementu strony internetowej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich (link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl )

Dostępność architektoniczna

Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodźcu, ul. Główna 38, 62-580 Grodziec. Do budynku prowadzą 2 wejścia od ul. Głównej oraz od ul. Polnej, do obu wejść prowadzą schody. Dla interesantów przeznaczone jest wejście od ulicy Głównej, przy schodach do wejścia od ulicy Głównej znajduje się także podjazd dla wózków. Sala obsługi interesantów znajduje się zaraz po wejściu do pomieszczenia. W sali dla interesantów może poruszać się osoba na wózku. Dla osób na wózkach dostępna jest tylko sala obsługi. W budynku nie ma windy, nie ma toalety dla osób niepełnosprawnych Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Nie ma tłumacza języka migowego.

Otwórz deklarację dostępności strony www.grodziec.gopsinfo.pl

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego

Data publikacji: 2021-03-10

Załączniki:

  1. Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego (plik pdf 2432KB)