Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodźcu

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodźcu

Świadczenie „Rodzina 500+”

Data publikacji: 2022-01-14

Świadczenie „Rodzina 500+”

Od 1 stycznia 2022 roku to ZUS będzie przyjmował wnioski o nowe świadczenia „Rodzina 500+” i je wypłacał. Natomiast gminy będą kontynuowały wypłaty przyznanych już świadczeń do końca okresu, na jaki zostały przyznane, czyli do końca maja 2022 r. Nie trzeba w tej sprawie składać nowych wniosków.

Stopniowe przejęcie realizacji programu Rodzina 500+ przez ZUS oznacza, że gminy będą kontynuowały wypłatę świadczeń do końca okresu, na jaki zostały przyznane, czyli do końca maja 2022 r. W tych sprawach nadal należy kontaktować się z pracownikami gmin.

Natomiast od 1 stycznia 2022 r., aby uzyskać prawo do świadczenia 500 plus na okres do 30 maja 2022 r. rodzic dziecka, na które obecnie nie pobiera tego świadczenia, musi złożyć wniosek elektronicznie do ZUS.

Rodzinny Kapitał Opiekuńczy (RKO)

Od 1 stycznia 2022 r. na drugie i każde kolejne dziecko w rodzinie w wieku od ukończenia 12. do 35. miesiąca życia będzie przysługiwać dodatkowe świadczenie – rodzinny kapitał opiekuńczy (RKO).

Świadczenie będzie wypłacane w miesięcznych częściach – po 500 zł przez 2 lata lub 1000 zł miesięcznie przez rok, w zależności od wyboru rodzica. Wsparcie będzie niezależne od dochodów rodziny, a środki nie będą opodatkowane.

Prawo do świadczenia będą mieć także ci rodzice, którzy już teraz mają dwoje lub więcej małych dzieci. Wówczas świadczenie będzie przysługiwało na drugie dziecko lub kolejne, proporcjonalnie za okres od dnia wejścia w życie ustawy do końca 35 miesiąca życia tego dziecka, na które kapitał przysługuje.

Składanie wniosków, wypłata świadczenia

Wnioski o świadczenia 500+ i RKO można złożyć wyłącznie elektronicznie.

Pieniądze będą wypłacane tylko na konto bankowe.

Pisma, informacje i decyzję będą przekazywane w postaci elektronicznej na PUE ZUS i tam będą dostępne dla zalogowanych klientów.

Gdzie można uzyskać wsparcie

Osoby potrzebujące wsparcia będą mogły skorzystać z pomocy pracowników ZUS.

Dyżury pracowników ZUS odbywać się będą nie tylko w placówkach Zakładu, ale również

w placówkach Poczty Polskiej, KRUS, Urzędach Miast i Gmin oraz innych instytucjach państwowych. 

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie www.zus.pl

 

…………………………………………………………………………………………….

Z wyrazami szacunku

Anna Kołodziejczak

koordynator ds. komunikacji społecznej i edukacji

 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

II Oddział w Poznaniu

Wydział Organizacji i Analiz

61-361 Poznań, ul. Starołęcka 31

 

 

 

 

baner

Załączniki:

 1. Zał. 1 (plik docx 46KB)
 2. zał. 2 (plik docx 61KB)

Harmonogram pracy Punktu Konsultacyjnego GKRPA w Grodźcu

Data publikacji: 2022-01-12

HARMONOGRAM PRACY
PUNKTU KONSULTACYJNEGO GKRPA W GRODŹCU NA 2022 ROK

Punkt Konsultacyjny Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w Grodźcu działa przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, ul. Główna 38,62-580 Grodziec.

Osoby, które chciałyby otrzymać wsparcie ze strony specjalisty z zakresu uzależnień mogą uzyskać pomoc w godzinach pracy punktu tj. 12:30 do 15:30 zgodnie z harmonogramem pracy.

Harmonogram pracy:

13 stycznia 2022 roku

27 stycznia 2022 roku

10 lutego 2022 roku

24 lutego 2022 roku

10 marca 2022 roku

24 marca 2022 roku

14 kwietnia 2022 roku

28 kwietnia 2022 roku

12 maja 2022 roku

26 maja 2022 roku

09 czerwca 2022 roku

23 czerwca 2022 roku

14 lipca 2022 roku

28 lipca 2022 roku

11 sierpnia 2022 roku

25 sierpnia 2022 roku

08 września 2022 roku

22 września 2022 roku

13 października 2022 roku

27 października 2022 roku

10 listopada 2022 roku

24 listopada 2022 roku

08 grudnia 2022 roku

 

 

Wsparcie specjalisty do spraw uzależnień obejmuje:

 1. Poradnictwo dla osób uzależnionych od środków psychoaktywnych, zwłaszcza od alkoholu.

 2. Poradnictwo dla osób współuzależnionych.

 3. Udzielanie wsparcia osobom uzależnionym oraz motywowanie do podjęcia terapii.

 4. Udzielanie wsparcia osobom współuzależnionym oraz motywowanie do podjęcia terapii.

 5. Motywowanie osób uzależnionych do uczestnictwa w grupach samopomocowych (mitingi AA).

 6. Udzielanie wsparcia dla dzieci z rodzin dotkniętych uzależnieniem.

 

Potrzebujesz wsparcia i porady – przyjdź lub zadzwoń
(tel. nr 667-951-678)
 

Wójt Gminy Grodziec
/-/ Mariusz Woźniak

Deklaracja o źródłach ogrzewania budynków.

Data publikacji: 2022-01-10

https://www.gunb.gov.pl/sites/default/files/pliki/grafiki/CEEB/ceeb-w-pigulce.pdf?8

https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow

Dzień wolny od pracy

Data publikacji: 2022-01-05

Uprzejmie informuję, że zgodnie z Zarządzeniem Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodźcu Nr GOPS.0030.3.2022 z dnia 4 stycznia 2022 r. dzień 7 stycznia 2022 r. jest dniem wolnym od pracy dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodźcu.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodźcu

/-/Kinga Krysiak

DODATEK OSŁONOWY - INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

Data publikacji: 2022-01-04

Informacja dotycząca
składania wniosków o dodatek osłonowy

Dodatek osłonowy to nowe świadczenie socjalne realizowane w 2022 r. Ma on stanowić wsparcie dla najbardziej potrzebujących obywateli, w pokryciu części kosztów energii. Wniosek o wypłatę dodatku osłonowego mieszkańcy gminy Grodziec składają w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Grodźcu.

Dla kogo dodatek osłonowy 2022? Wszystko zależy od dochodów

Zgodnie z treścią ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym, świadczenie przysługuje osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu, w rozumieniu ustawy o świadczeniach rodzinnych, nie przekracza kwoty 2100 zł oraz osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę.

Terminy składania wniosków

Wnioski należy składać w terminie do 31 października 2022 roku. Wnioskodawcy, którzy złożą wniosek do końca stycznia, otrzymają świadczenie w dwóch ratach. Pierwsza część zostanie wypłacona w terminie do 31 marca 2022 roku, druga w terminie do 2 grudnia 2022 roku. Pozostali, którzy złożą wniosek w terminie od 01 lutego do 31 października, cały dodatek otrzymają w jednej kwocie.

Ważne!!!

W przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, świadczenie jest podwyższone i dopłata wynosi:

500 zł w skali roku dla gospodarstw domowych jednoosobowych,

750 zł w skali roku dla gospodarstw domowych,

1062,50 zł w skali roku dla gospodarstw domowych 4-5 osobowych,

1437,50 zł w skali roku dla gospodarstw domowych 6 osobowych.

Od 1 lipca 2021 roku każdy właściciel i zarządca budynku ma obowiązek zgłosić źródła ogrzewania i spalania paliw do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB).

Informacja o przyznaniu świadczenia

Informacja o przyznaniu dodatku osłonowego będzie przekazywana na wskazany przez wnioskodawcę adres poczty elektronicznej.

Wnioski o dodatek osłonowy można pobrać i składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Grodźcu ul. Główna 38, w Biurze Świadczeń Rodzinnych (wejście od strony parkingu).

Informację można uzyskać osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Grodźcu, na stronie internetowej ośrodka:

www.grodziec.gopsinfo.pl

lub telefonicznie pod numerem telefonu 63 246 31 40 wew. 13

oraz na stronie internetowej Ministerstwa Klimatu i Środowiska,

a także dzwoniąc na numer infolinii o dodatku osłonowym
22 369 14 44 .


 


 


 

Wysokośc dodatku

Załączniki:

 1. Wniosek (plik pdf 1229KB)

Czas pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodźcu

Data publikacji: 2021-12-23

Uprzejmie informuję, że:

 • w dniu 24 grudnia 2021 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodźcu będzie nieczynny
 • w dniu 31 grudnia 2021 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodźcu będzie czynny do godz. 13:00

Z upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodźcu

/-/Anna Osman

Zimowisko dla dzieci rolników - Zima 2022

Data publikacji: 2021-12-23

Zimowisko w górach dla dzieci rolników

Miejsce: Biały Dunajec

Termin: 22.01.2022- 29.01.2022 (ferie zimowe)

Opłata: 400,00 zł (dla dzieci rolników), pozostała część dofinansowana ze środków Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników w kwocie 870,00 zł na każdego uczestnika

 

Organizator: Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Oświatowo- Wychowawczych im. Teresy Kras ul. Kościelna 5A/1, 20-307 Lublin tel. 81 746-19-85 e-mail: biuro@stowarzyszenie-kras.pl, www.stowarzyszenie-kras.pl

 

Warunki, jakie należy spełnić aby dziecko mogło wziąć udział w wypoczynku dofinansowanym przez Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników:

 1. data urodzenia dziecka- od 1 stycznia 2006 r.;

 2. co najmniej jedno z rodziców (prawnych opiekunów dziecka) jest ubezpieczone w pełnym zakresie w KRUS (jednocześnie w zakresie emerytalno-rentowym, wypadkowym, chorobowym i macierzyńskim) lub pobiera rentę bądź emeryturę z KRUS.

 

UWAGA!!!

 • Rodzic/ Opiekun prawny musi być ubezpieczony w KRUS w trakcie trwania zimowiska ( ubezpieczenie nie może kończyć się przed zakończeniem zimowiska)

 • Ubezpieczenie w KRUS tylko w zakresie emerytalno- rentowym wyklucza z możliwości dofinansowania zimowiska

 

Osoby zainteresowane proszone są o wstępną deklarację uczestnictwa do dnia 29.12.2021 roku .

Więcej informacji można uzyskać w GOPS w Grodźcu, tel. 63 246-31-40, osoba do kontaktu: Anna Cegielska.

 

Załączniki:

 1. zał. 1 (plik pdf 448KB)
 2. zał. 2 (plik pdf 413KB)
 3. zał. 3 (plik pdf 313KB)

Informacja o świadczeniu wychowawczym 500+ od 1 stycznia 2022 roku

Data publikacji: 2021-12-20

„Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że w związku z nowelizacją ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci od dnia 1 stycznia 2022 r. Wójt Gminy Grodziec nie będzie organem właściwym do przyjmowania wniosków o świadczenie wychowawcze 500+. Wnioski o to świadczenie wyłącznie w formie elektronicznej będzie przyjmował Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Jednocześnie wyjaśniamy, że świadczenie wychowawcze na podstawie wniosków złożonych do dnia 31 grudnia 2021 r. będzie wypłacane w terminach miesięcznych do dnia 31 maja 2022 r. przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodźcu.”

INFORMACJA PRASOWA NFZ

Data publikacji: 2021-12-15

Szanowni Państwo,

w związku z coraz większą liczbą pacjentów kierowanych na testy w kierunku koronawirusa, Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przypomina, w jaki sposób można uzyskać zlecenie na test, gdzie się zgłosić na pobranie wymazu i jak się do niego przygotować.

W załączniku umieszczone zostały informację prasowe od WOW NFZ wraz z listą punktów pobrań wymazów.

 

 

Załączniki:

 1. zał.1 (plik docx 38KB)
 2. zał.2 (plik xlsx 12KB)

„DROGOWSKAZ 2. Wsparcie mieszkańców wschodniej Wielkopolski w aktywizacji społeczno - zawodowej”.

Data publikacji: 2021-12-09

Jolanta Woźnica „PERSONA” Ośrodek Szkoleniowo - Doradczy w partnerstwie z Fundacją ,,MEDIUS” na terenie powiatu gnieźnieńskiego (gminy: Czerniejewo, Gniezno- gmina wiejska, Gniezno, Kiszkowo - gmina wiejska, Kłecko, Łubowo – gmina wiejska, Mieleszyn – gmina wiejska, Niechanowo – gmina wiejska, Trzemeszno, Witkowo); powiatu wrzesińskiego (gminy: Kołaczkowo – gmina wiejska, Miłosław, Nekla, Pyzdry, Września); powiatu słupeckiego (gminy: Lądek – gmina wiejska, Orchowo - gmina wiejska, Ostrowite – gmina wiejska, Powidz – gmina wiejska, Słupca - gmina wiejska, Strzałkowo - gmina wiejska, Zagórów); powiatu Konin (gmina Konin); powiatu konińskiego (gminy: Golina, Grodziec – gmina wiejska, Kazimierz Biskupi – gmina wiejska, Kleczew, Kramsk – gmina wiejska, Krzymów – gmina wiejska, Rychwał, Rzgów – gmina wiejska, Skulsk - gmina wiejska, Sompolno, Stare Miasto – gmina wiejska, Ślesin, Wierzbinek – gmina wiejska, Wilczyn – gmina wiejska); powiatu kolskiego (gminy: Babiak - gmina wiejska, Chodów - gmina wiejska, Dąbie, Grzegorzew - gmina wiejska, Kłodawa, Koło – gmina wiejska, Koło, Kościelec - gmina wiejska, Olszówka - gmina wiejska, Osiek Mały - gmina wiejska, Przedecz) oraz powiatu tureckiego (gminy: Brudzew – gmina wiejska, Dobra, Kawęczyn – gmina wiejska, Malanów – gmina wiejska, Przykona – gmina wiejska, Tuliszków, Turek, Turek – gmina wiejska, Władysławów – gmina wiejska) realizuje projekt dofinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, pt. „DROGOWSKAZ 2. Wsparcie mieszkańców wschodniej Wielkopolski w aktywizacji społeczno - zawodowej”.

Głównym celem projektu jest aktywna integracja społeczno – zawodowa 100 uczestników projektu (w tym 60 kobiet) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez poprawę i wzmocnienie ich zdolności do zatrudnienia w oparciu o ścieżkę reintegracji społeczno – zawodowej, zamieszkujących wybrane w/w 7 powiatów województwa wielkopolskiego w okresie od 01.09.2021 r. do 30.04.2023 r.

Uczestnicy zostaną objęci instrumentami aktywizacji zawodowej (tj. kursy podnoszące kwalifikacje/kompetencje zawodowe, staże zawodowe, pośrednictwo pracy) oraz aktywizacji społecznej (dotyczącej przywrócenia lub wzmocnienia kompetencji społecznych, zaradności, samodzielności). Dla uczestników są przewidziane wyjazdy/wyjścia integracyjne np. kino, teatr itp. jak również stypendia szkoleniowe, stażowe oraz zwrot kosztów dojazdu dla osób
z poza miejsca odbywania się szkolenia/stażu.

 

 

zał. 1

Międzynarodowa kampania „16 dni akcji przeciwko przemocy ze względu na płeć

Data publikacji: 2021-12-07

Międzynarodowa kampania „16 dni akcji przeciwko przemocy ze względu na płeć" ma na celu wyeliminowanie wszelkich form przemocy ze względu na płeć.

Na kampanię wybrano dni pomiędzy 25 listopada (Międzynarodowym Dniem Przeciw Przemocy Wobec Kobiet) a 10 grudnia (Międzynarodowym Dniem Praw Człowieka). Wybór tych dat to symboliczne podkreślenie, że prawa kobiet są niezbywalną i integralną częścią praw człowieka, a przemoc wobec kobiet jest łamaniem tych praw. W „16 dniach" mieści się także 1 grudnia (Światowy Dzień AIDS) oraz 6 grudnia (rocznica masakry w Montrealu - zastrzelenia przez młodego mężczyznę motywowanego nienawiścią do kobiet i sprzeciwem wobec ich emancypacji kilkunastu absolwentek, które miały odebrać dyplomy ukończenia uczelni technicznej).

https://16dayscampaign.org/

http://kampania16dni.pl/

zał. 1

Załączniki:

 1. zał.1 (plik doc 201KB)

PAKIET szkoleniowy SENIORA

Data publikacji: 2021-12-07

Mając na uwadze obecną sytuację epidemiologiczną w kraju i brak możliwości przeprowadzenia przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu spotkania Uniwersytetów Trzeciego Wieku oraz szkolenia Gminnych Rad Seniorów w 2020 roku w dotychczasowej formie, zwróciliśmy się do części Państwa z prośbą o wypełnienie ankiety.  Celem badania było rozpoznanie Państwa potrzeb w zakresie wsparcia merytorycznego w realizacji zadań Wielkopolskich Uniwersytetów Trzeciego Wieku oraz Gminnych Rad Seniorów.

Szczegóły poniżej:

https://rops.poznan.pl/pakiet-seniora/

Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych

Data publikacji: 2021-12-03

Jak co roku obchodzimy dziś Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych. W tym szczególnym dniu zwracamy się z serdecznością do Wszystkich Osób Niepełnosprawnych oraz do ich rodzin i opiekunów. Życzymy, abyście na co dzień zachowali pogodę ducha i wytrwałość w pokonywaniu napotkanych trudności. Dużo siły i odwagi do realizacji planów i marzeń.

Kierownik Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Grodźcu
wraz z Pracownikami

Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych

Otwórz się na pomoc z Gminą Grodziec

Data publikacji: 2021-12-01

W związku z realizacją projektu pn. „Otwórz się na pomoc” udostępniamy Państwu interaktywny film poświęcony problemowi uzależnienia młodzieży od alkoholu.Projekt realizowany przez Wójta Gminy Grodziec i Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Grodźcu.

http://www.grodziec.pl/index.php/linki/gkrpa

Program "Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi" Moduł IV

Data publikacji: 2021-11-29

https://www.lm.pl/aktualnosci/pomoc-psychologiczna-i-materialna-paczki-trafily-do-osob-niepelnosprawnych

Realizacja Programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” MODUŁ IV.strona

Ankieta w ramach przygotowywania i opracowywania „Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie Gminy Grodziec na lata 2022-2026” i „Diagnozy potrzeb oraz oceny problemu przemocy w rodzinie na terenie gminy Grodziec” ”

Data publikacji: 2021-11-15

Szanowni Mieszkańcy Gminy Grodziec!

Zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie anonimowej ankiety, która pomoże w opracowaniu „Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie Gminy Grodziec na lata 2022-2026 oraz „Diagnozy potrzeb oraz oceny problemu przemocy w rodzinie na terenie gminy Grodziec”. Aby opracować niniejszą diagnozę potrzebna jest współpraca całej społeczności Gminy Grodziec. Prosimy o poważne potraktowanie ankiety i przemyślane odpowiedzi na zawarte w niej pytania.

Ankieta ma charakter anonimowy. Składa się z 20 pytań jednokrotnego lub wielokrotnego wyboru.

Wypełnioną ankietę można przesłać na adres e – mail Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodźcu opsgrodziec@pomost.poznan.pl lub wydrukować, wypełnić i złożyć w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodźcu ul. Główna 38 (wejście główne lub od ulicy Polnej).

Wypełnione ankiety prosimy składać do dnia 20 listopada 2021 r.

Załączniki:

 1. Ankieta w ramach przygotowywania i opracowywania „Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie Gminy Grodziec na lata 2022-2026” i „Diagnozy potrzeb oraz oceny problemu przemocy w rodzinie na terenie gminy Grodziec” ” (plik docx 200KB)

Data publikacji: 2021-11-04

Realizacja Programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” MODUŁ IV. Realizacja Programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” MODUŁ IV..

Szczepieniobus w Grodźcu

Data publikacji: 2021-10-13

Wójt Gminy Grodziec informuje, że w dniu 19 października 2021 r. w godz. 9:00-17:00 na Placu targowym „Mój Rynek” w Grodźcu zostanie utworzony mobilny punkt szczepień przeciwko COVID-19.

Szczepienia jednodawkowym preparatem Johnson&Johnson.

Wystarczy tylko dowód osobisty, nie jest wymagana rejestracja.

Gmina Grodziec zapewni transport osobom niepełnosprawnym oraz niemogącym samodzielnie dotrzeć do punktu szczepienia przeciwko Covid-19. Pomoc w transporcie dotyczy mieszkańców gminy Grodziec. Jeśli masz problem z dotarciem do punktu szczepienia wystarczy zadzwonić pod nr. tel. 570 005 303. Zgłoszenia przyjmujemy do 19 października 2021 r. do godz. 12:00.

Wójt Gminy Grodziec
/-/ Mariusz Woźniak

Szczepieniobus w Grodźcu

Nabór wniosków do programu Aktywny Samorząd 2021 - Moduł II

Data publikacji: 2021-09-27

W związku z rozpoczęciem naboru wniosków do programu Aktywny Samorząd 2021 Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, pobierających naukę w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium, a także do osób mających przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi, na semestr 2021/2022 , który jest finansowany ze środków PFRON. Wszystkie informację są dostępne:  

http://www.pcpr.konin.pl/aktualnosci/ruszyl-nabor-na-kolejny-semestr-w-ramach-pr-aktywny-samorzad-modul-ii-2

Wnioski przyjmowane będą wyłącznie za pośrednictwem platformy SOW: http://www.pcpr.konin.pl/system-obslugi-wsparcia-sow 

By móc złożyć wniosek należy posiadać PROFIL ZAUFANY bądź podpis elektroniczny.  Profil Zaufany można potwierdzić również w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie pokój 468.

W razie pytań proszę o kontakt z Zespołem ds. rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych tel. 63 243 03 10 bądz 63 246 50 68.

INFORMACJA O TERMINIE I MIEJSCU WYDAWANIA ŻYWNOŚCI POPŻ 2014-2020

Data publikacji: 2021-09-22

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodźcu kontynuuje realizację Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020. W ramach programu udzielana jest pomoc osobom / rodzinom najbardziej potrzebującym w postaci artykułów spożywczych, które są przekazywane bezpłatnie.

Informujemy, że w dniu 30 września 2021r. (czwartek) będzie wydawana kolejna partia żywności. Żywność będzie wydawana na targowisku w Grodźcu.

Osoby biorące udział w programie zostaną indywidualnie, telefonicznie poinformowane o godzinie odbioru żywności z targowiska w Grodźcu.

Informujemy również, iż wydawanie żywności będzie odbywało się z uwzględnieniem wszelkich zasad bezpieczeństwa sanitarnego. Osoby odbierające żywność obowiązuje zasada zakrywania ust i nosa zgodnie z wymogami oraz dezynfekcją rąk przy wejściu.

Należy posiadać własną torbę/karton na otrzymaną żywność.

Mobilny Punkt Spisowy

Data publikacji: 2021-08-30

MOBLINY PUNKT SPISOWY

Informujemy, że w dniu 9 września 2021 roku (czwartek) w godzinach od 17:00 do 19:00, 16 września 2021 roku (czwartek) w godzinach od 17:00 do 19:00, 23 września 2021 roku (czwartek) w godzinach od 17:00 do 19:00 i 30 września 2021 roku (czwartek) w godzinach od 17:00 do 19:00 w Urzędzie Gminy Grodziec ul. Główna 17 (Parter-sala ślubów) zostanie uruchomiony Mobilny Punkt Spisowy w związku z trwającym Narodowym Spisem Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021. Rachmistrzowie dokonają spisu podczas wywiadu bezpośredniego.

Do dokonania spisu niezbędne będzie posiadanie numerów PESEL wszystkich domowników, oraz powierzchnia użytkowa budynku.

Serdecznie zapraszamy mieszkańców Gminy Grodziec, którzy nie wywiązali się jeszcze z ustawowego obowiązku spisu.

MOBLINY PUNKT SPISOWY

Stypendia szkolne

Data publikacji: 2021-08-27

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodźcu informuje o możliwości składania wniosków na pomoc materialną o charakterze socjalnym – stypendium szkolne na nowy rok szkolny 2021/2022
1. Na podstawie art. 90n pkt. 6 ustawy o systemie oświaty (Dz.U. z 2020r. poz. 1327) wniosek  o przyznanie stypendium szkolnego składa się do dnia 15 września danego roku szkolnego,  a w przypadku uczniów i słuchaczy szkół, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym dniu lutego - do dnia 15 lutego danego roku szkolnego; słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowniczych służb społecznych do dnia 15 października danego roku szkolnego. Wnioski składa się w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Grodźcu ul. Główna 38.
2. Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające uzyskanie dochodów w miesiącu poprzedzającym składanie wniosku, dokumentami tymi w zależności od sytuacji rodzinnej są: 1. Zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości dochodów członków rodziny: zaświadczenie  z zakładu pracy, odcinek od renty, emerytury. 2. Zaświadczenie lub oświadczenie o korzystaniu z pomocy społecznej. 3. Zaświadczenie ze szkoły lub decyzja o pobieraniu innego stypendium. 4. Zaświadczenie lub oświadczenie o wielkości posiadanego gospodarstwa rolnego, lub o nie posiadaniu gospodarstwa rolnego. 5. Zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości zasiłku rodzinnego, funduszu alimentacyjnego, świadczenia opiekuńczego, zasiłku dla opiekuna, specjalnym zasiłku opiekuńczym. 6. Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego lub oświadczenie od osób prowadzących działalność gospodarczą.  
3. Szczegółowe informacje można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Grodźcu  ul. Główna 38; 62-580 Grodziec tel. 63 246 31 40. 4. Druki do pobrania w zakładce druki - stypendia i zasiłki szkolne.  
/-/ Kierownik GOPS w Grodźcu
Kinga Krysiak

Załączniki:

 1. Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego (plik pdf 162KB)
 2. oświadczenie 1 (plik pdf 181KB)
 3. oświadczenie 2 (plik pdf 132KB)
 4. Rozliczenie stypendium (plik pdf 222KB)

Świadczenia rodzinne oraz Fundusz alimentacyjny 2021/2022

Data publikacji: 2021-08-24

W związku z nowym okresem zasiłkowym 2021/2022 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodźcu informuje, że wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego można składać w wersji papierowej

od 1 sierpnia 2021 roku w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Grodźcu, ul. Główna 38
(tylne wejście od strony parkingu za ośrodkiem zdrowia, parter)

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami:

 • do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczenia rodzinnego oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 30 listopada;

 • od dnia 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 grudnia.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami:

 • do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 31 października.

 • od dnia 1 września do dnia 30 września danego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń następuje do dnia 30 listopada tego roku.

Wnioski wraz z kompletem dokumentów można pobierać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Grodźcu lub ze strony internetowej GOPS: www.grodziec.gopsinfo.pl

Szczegółowe informacje dotyczące warunków korzystania z poszczególnych świadczeń udzielane są bezpośrednio przez pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodźcu w godzinach pracy Ośrodka pod numerem telefonu: (63) 246-31-40 wew. 13 lub 733 404 252.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodźcu

/-/ Kinga Krysiak

Spis Powszechny

Data publikacji: 2021-08-23

Informujemy, że w dniu 25 sierpnia 2021 r. w godz. 09:00-18:00 na Placu ks. abp. B. Dąbrowskiego w Grodźcu będzie możliwość dokonania spisu powszechnego ludności i mieszkań.

Do dokonania spisu niezbędne będzie posiadanie numerów PESEL wszystkich domowników, oraz powierzchnia użytkowa budynku.

Serdecznie zapraszamy mieszkańców Gminy Grodziec, którzy nie wywiązali się jeszcze z ustawowego obowiązku spisu.

Mobilny punkt szczepień w Grodźcu

Data publikacji: 2021-08-20

Wójt Gminy Grodziec informuje, że w dniu 25 sierpnia 2021 r. w godz. 09:00-18:00 na Placu ks. abp. B. Dąbrowskiego w Grodźcu zostanie utworzony mobliny punkt szczepień przeciwko COVID-19.

Szczepienia jednodawkowym preparatem Johnson&Johnson.

Wystarczy tylko  dowód osobisty, nie jest wymagana rejestracja.

Gmina Grodziec zapewni transport osobom niepełnosprawnym oraz niemogącym samodzielnie dotrzeć do punktu szczepienia przeciwko Covid-19. Pomoc w transporcie dotyczy uprawnionych mieszkańców gminy Grodziec. Jeśli masz problem z dotarciem do punktu szczepienia wystarczy zadzwonić pod nr. tel. 570 005 303. Zgłoszenia przyjmujemy do 25 sierpnia 2021 r. do godz. 12:00.

Wójt Gminy Grodziec
/-/ Mariusz Woźniak


 

Mobilny punkt szczepień w Grodźcu

RAJD ROWEROWY - 28.08.2021 r.

Data publikacji: 2021-08-18

RAJD ROWEROWY - 28.08.2021 r.

MOBLINY PUNKT SPISOWY

Data publikacji: 2021-08-13

Informujemy, że w dniu 19 sierpnia 2021 roku (czwartek) w godzinach od 15:00 do 19:00 i 24 sierpnia 2021 roku (wtorek) w godzinach od 15:00 do 19:00 w Urzędzie Gminy Grodziec ul. Główna 17 (Parter-sala ślubów) zostanie uruchomiony Mobilny Punkt Spisowy w związku z trwającym Narodowym Spisem Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021. Rachmistrzowie dokonają spisu podczas wywiadu bezpośredniego.

Do dokonania spisu niezbędne będzie posiadanie numerów PESEL wszystkich domowników, oraz powierzchnia użytkowa budynku.

Serdecznie zapraszamy mieszkańców Gminy Grodziec, którzy nie wywiązali się jeszcze z ustawowego obowiązku spisu.

MOBLINY PUNKT SPISOWY

Promocja szczepień przeciw SARS-CoV-2

Data publikacji: 2021-08-11

Wójt Gminy Grodziec informuje, że podczas organizowanego „Muzykobrania 2021” w miejscowości Królików w dniu 15 sierpnia 2021 r. oraz Pikniku Motocyklowego w dniu 21 sierpnia 2021 r. będzie utworzone stanowisko dedykowane promocji szczepień przeciwko SARS-CoV-2, w którym będzie można:

- Uzyskać wiarygodne informacje na temat szczepień.

- Dowiedzieć się jak i gdzie się zaszczepić oraz jak uzyskać certyfikat szczepień.

- Uzyskać numery telefonów na infolinię dedykowaną szczepieniom i dowozem na szczepienia w gminie Grodziec.

- Zarejestrować się na szczepienie.

- Umówić dowóz dla osób niepełnosprawnych legitymujących się aktualnym orzeczeniem o niepełnosprawności o kodzie R lub N lub odpowiednio posiadającym I grupę z w/w schorzeniami, a także dla osób posiadających obiektywne trudności w dotarciu do punktów szczepień.

- Uzyskać aktualne informacje na temat poziomu wyszczepienia w gminie Grodziec.

- Uzyskać informację na temat loterii dla osób zaszczepionych.

- Dowiedziec się jak uzyskać certyfikat szczepienia.

Osoby zainteresowane rejestracją na szczepienie proszone są posiadanie peselu oraz aktualnego numeru telefonu.

MOBILNY PUNKT SPISOWY

Data publikacji: 2021-08-10

Gminne Biuro Spisowe Urzędu Gminy w Grodźcu podjęło decyzję o utworzeniu Mobilnych Punktów Spisowych, w których mieszkańcy będą mogli wypełnić ustawowy obowiązek. W punktach tych będzie można dokonać spisu u dyżurujących rachmistrzów.

Mobilne punkty spisowe to kolejna forma ułatwiająca udział w spisie, szczególnie wygodna dla osób, które nie korzystają samodzielnie z Internetu, i do których nie dotarł jeszcze rachmistrz spisowy.

Gdzie i kiedy znaleźć punkt mobilny?

15 sierpnia 2021 roku od godz. 15.00 podczas Muzykobrania przy plebanii w Królikowie

21 sierpnia 2021 roku od godz. 15.00 podczas III Pikniku Motocyklowego na Placu targowym w Grodźcu.

Przypominamy, że Narodowy Spis Powszechny 2021 potrwa do końca września 2021. Udział w spisie jest OBOWIĄZKOWY.

Najłatwiej spisać się przez Internet – logując się na stronie https://spis.gov.pl, telefonicznie korzystając z infolinii spisowej: 22 279 99 99 lub dokonać samospisu w Urzędzie Gminy w Grodźcu pok. nr 2.

Mobilny Punkt Spisowy

Data publikacji: 2021-08-06

MOBLINY PUNKT SPISOWY

Informujemy, że w dniu 12 sierpnia 2021 roku (czwartek) w godzinach od 15:30 do 19:00 w Urzędzie Gminy Grodziec ul. Główna 17 (Parter-sala ślubów) zostanie uruchomiony Mobilny Punkt Spisowy w związku z trwającym Narodowym Spisem Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021. Rachmistrzowie dokonają spisu podczas wywiadu bezpośredniego.

Do dokonania spisu niezbędne będzie posiadanie numerów PESEL wszystkich domowników, oraz powierzchnia użytkowa budynku.

Serdecznie zapraszamy mieszkańców Gminy Grodziec, którzy nie wywiązali się jeszcze z ustawowego obowiązku spisu.

Mobilny Punkt Spisowy

MOBLINY PUNKT SPISOWY

Data publikacji: 2021-07-28

Informujemy, że w dniu 5 sierpnia 2021 roku (czwartek) w godzinach od 15:00 do 19:00 w Urzędzie Gminy Grodziec ul. Główna 17 (Parter-sala ślubów) zostanie uruchomiony Mobilny Punkt Spisowy w związku z trwającym Narodowym Spisem Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021. Rachmistrzowie dokonają spisu podczas wywiadu bezpośredniego.

Do dokonania spisu niezbędne będzie posiadanie numerów PESEL wszystkich domowników, oraz powierzchnia użytkowa budynku.

Serdecznie zapraszamy mieszkańców Gminy Grodziec, którzy nie wywiązali się jeszcze z ustawowego obowiązku spisu.

MOBLINY PUNKT SPISOWY
Zobacz także: archiwum "Aktualności" (archiwum)...