Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodźcu

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodźcu

Dodatek elektryczny

Data publikacji: 2022-12-05

Informujemy, że od dnia 1 grudnia br. do 1 lutego 2023 r. niektóre gospodarstwa domowe wykorzystujące do ogrzewania energię elektryczną mogą składać wnioski o dodatek elektryczny. Będzie on przysługiwał wszystkim tym, którzy ogrzewają dom elektrycznie - np. za pomocą pompy ciepła, ale jednocześnie NIE wykorzystują w tym celu (dla zbilansowania rachunków za prąd) fotowolatiki. Wówczas bowiem taki dodatek się NIE NALEŻY.

 

Wnioski można składać  w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Grodźcu w godzinach pracy Ośrodka lub za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej - ePUAP.

 

W przypadku złożenia wniosku za pomocą środków komunikacji elektronicznej,  wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, bądź profilem zaufanym.

 

Dodatek elektryczny przysługuje odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym w przypadku, gdy główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego jest zasilane energią elektryczną i źródło to zostało zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków do dnia 11 sierpnia 2022 r., albo po tym dniu – w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

 

W przypadku gdy gospodarstwo domowe zamieszkuje pod adresem, w którym jest wykorzystywana energia elektryczna pochodząca z mikroinstalacji, dodatek elektryczny nie przysługuje.

Przez mikroinstalację rozumie się instalację odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 50 kW, przyłączoną do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym niższym niż 110 kV albo o mocy osiągalnej cieplnej w skojarzeniu nie większej niż 150 kW, w której łączna moc zainstalowana elektryczna jest nie większa niż 50 kW.

 

W przypadku,  gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, jeden dodatek elektryczny przysługuje dla wszystkich gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem.

W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku elektrycznego złożono dla więcej niż jednego gospodarstwa domowego mających ten sam adres miejsca zamieszkania, to dodatek ten jest wypłacany jest wnioskodawcy, który złożył wniosek jako pierwszy. Pozostałe wnioski pozostawia się bez rozpoznania.

W przypadku,  gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, i w terminie do dnia 1 lutego 2023 r. nie jest możliwe ustalenie odrębnego adresu miejsca zamieszkania dla poszczególnych gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem (w odrębnych lokalach), gospodarstwu domowemu, które zajmuje lokal, dla którego nie było możliwe ustalenie odrębnego adresu – dodatek  przyznawany jest  w drodze decyzji administracyjnej, jeżeli w wyniku przeprowadzenia wywiadu środowiskowego ustalone zostanie zamieszkiwanie pod jednym adresem w odrębnych lokalach kilku gospodarstw domowych oraz wykorzystywanie przez te gospodarstwa oddzielnego lub współdzielonego źródła ogrzewania wpisanego lub zgłoszonego do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

 

Dodatek elektryczny nie przysługuje gospodarstwom domowym, objętym pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem o wypłatę dodatku węglowego oraz objętym pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych.

Na potrzeby składania wniosków o wypłatę dodatku elektrycznego przyjmuje się, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.

 

Dodatek elektryczny dla gospodarstwa domowego wynosi 1000 zł. W przypadku gdy zużycie energii elektrycznej w gospodarstwie domowym w tym samym miejscu zamieszkania w 2021 r. wyniosło więcej niż 5 MWh, dodatek elektryczny wynosi 1500 zł. (Wtedy do wniosku należy dołączyć rozliczenie z przedsiębiorstwem energetycznym potwierdzające zużycie energii elektrycznej w 2021 r. przekraczające 5 MWh).

 

Dodatek elektryczny wypłaca się w terminie do dnia 31 marca 2023 r.

 

Jeżeli podczas weryfikacji wniosku o wypłatę dodatku elektrycznego wystąpią wątpliwości dotyczące gospodarstwa domowego wnioskodawcy,  pracownik GOPS w Grodźcu może przeprowadzić wywiad środowiskowy, który ma na celu ustalenie faktycznego stanu danego gospodarstwa domowego Wywiad środowiskowy przeprowadza się w miejscu zamieszkania wnioskodawcy. W toku wywiadu środowiskowego ustala się, czy stan faktyczny danego gospodarstwa domowego jest zgodny z informacjami podanymi we wniosku o wypłatę dodatku elektrycznego.

 

Więcej informacji:

 https://www.gov.pl/web/klimat/dodatek-elektryczny

Załączniki:

 1. wniosek (plik docx 45KB)
 2. rodo (plik docx 22KB)
 3. instrukcja (plik docx 35KB)

Warsztaty profilaktyczne w szkołach na terenie gminy Grodziec

Data publikacji: 2022-12-05

W listopadzie 2022 Gminny Ośrodek Pomocy  Społecznej w Grodźcu wraz ze Stowarzyszeniem Profilaktyki Społecznej „ETAP”  zorganizował warsztaty profilaktyczne dla kadry nauczycielskiej, pedagogów i psychologów, pracowników socjalnych, członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Zespołu Interdyscyplinarnego oraz dla uczniów klas 7 i 8 ze szkół podstawowych z Grodźca, Lipic, Biskupic i Królikowa. Głównym celem warsztatów było zwiększenie świadomości na temat zachowań szkodliwych dla zdrowia i kształtujących prozdrowotny styl życia wraz z możliwością uzyskania wsparcia terapeuty uzależnień. Uczniowie poza bezpłatnym uczestnictwem w warsztatach otrzymali materiały profilaktyczne ufundowane przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Grodźcu.

123456

GOPS w Grodźcu laureatem konkursu

Data publikacji: 2022-11-30

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodźcu został laureatem konkursu „Wielkopolska Otwarta dla Kadry Socjalnej” zorganizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu.

Rozstrzygnięty został konkurs „Wielkopolska Otwarta dla Kadry Socjalnej”. W tym roku tematem były działania podjęte na rzecz wsparcia i integracji osób uciekających przed wojną w Ukrainie. Laureatem konkursu został GOPS w Grodźcu.

Inicjatywy podjęte na rzecz osób uciekających przed wojną na Ukrainie to m.in.: przygotowanie i wyposażenie mieszkań dla obywatelek Ukrainy, zbiórka artykułów pierwszej potrzeby, organizacja spotkań integracyjnych, zagospodarowanie czasu wolnego dzieciom i młodzieży szkolnej, udzielanie pomocy finansowej.

Jest to wynik pracy całej kadry pracowniczej GOPS w Grodźcu jak i ogrom zaangażowania mieszkańców z terenu gminy Grodziec.

Zdjęcie

Projekt „Akcja AKTYWIZACJA”

Data publikacji: 2022-11-30

Szanowni Państwo,

Fundacja Mielnica w Koninie wraz z partnerem Powiatem Konińskim zaprasza do udziału w Projekcie „Akcja AKTYWIZACJA” - Nr projektu: 
RPWP.07.01.02-30-0140/22.
Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach WRPO 2014+, Osi Priorytetowej 7: Włączenie społeczne, Działania 7.1. Aktywna integracja, Poddziałania 7.1.2. 
Aktywna integracja - projekty konkursowe.

Cel projektu: aktywizacja społeczno-zawodowa osób biernych zawodowo zagrożonych ubóstwem lub z wykluczeniem społecznym zamieszkujących wybrane obszary subregionu konińskiego w województwie wielkopolskim.

Projekt skierowany jest do osób niepełnosprawnych mieszkających na terenie wybranych obszarów subregionu konińskiego w woj. wielkopolskim m.in. gminy Konin, Kłodawa, Przedecz, Kleczew, Ślesin oraz gmin
wiejskich: Chodów, Grzegorzew, Kościelec, Olszówka, Osiek Mały, Grodziec, Skulsk, Wierzbinek, Wilczyn, Malanów oraz Orchowo.

W ramach projektu oferujemy: indywidualne wsparcie psychologiczne oraz prawno-obywatelskie, kursy umiejętności społecznych, szkolenia zawodowe, staże, pośrednictwo pracy oraz dla osób z niepełnosprawnościami opiekę trenera pracy i asystentów osobistych w trakcie staży.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o przesłanie formularza rekrutacyjnego w celu wstępnej rekrutacji pocztą lub na e-mail: 
fundacja@mielnica.org.pl.
Formularz dostępny na stronie internetowej www.mielnica.org.pl zakładka PROJEKTY – Akcja AKTYWIACJA http://mielnica.org.pl/akcja-aktywizacja.
W razie pytań prosimy o kontakt: 63 2442255.
Zainteresowanych zapraszamy do udziału w Projekcie!

Z poważaniem

--
Marek Bartosik
Sekretariat Fundacji Mielnica
ul. Szpitalna 43, 62-504 Konin
tel./fax: 63 244-22-55, fundacja@mielnica.org.pl, www.mielnica.org.pl, www.facebook.com/mielnica/

Państwa dane osobowe są bezpieczne. Postępujemy zgodnie z RODO.
Więcej informacji http://www.mielnica.org.pl/rodo

Załączniki:

 1. Plakat (plik pdf 1036KB)
 2. Informacja (plik pdf 309KB)

„Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy”.

Data publikacji: 2022-11-29

Informujemy o projekcie unijnym pod nazwą „Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy”, który realizowany jest w trybie ciągłym przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

W załączeniu znajdą Państwo ulotkę promującą projekt Kompleksowej Rehabilitacji wraz z informacjami oraz grafiką dedykowaną osobom po kryzysie psychicznym, tj. jednej z grup jego potencjalnych Beneficjentów.

Plakat

Załączniki:

 1. Informacja (plik pdf 387KB)
 2. Informacja (plik pdf 313KB)

PRZYPOMNIENIE O TERMINACH SKŁADANIA WNIOSKÓW NA ŚWIADCZENIA RODZINNE

Data publikacji: 2022-11-29

W związku z nowym okresem zasiłkowym 2022/2023, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodźcu przypomina, że trwa przyjmowanie wniosków w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych. Wnioski  można składać w wersji papierowej

od 1 sierpnia 2022 roku w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej     w Grodźcu,  ul. Główna 38

W przypadku gdy osoby ubiegające się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami:

 • do dnia 31 sierpnia, ustalenia prawa do świadczenia rodzinnego oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 30 listopada;
 • od dnia 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 grudnia;
 • od dnia 1 listopada do dnia 31 grudnia danego roku, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku;

Złożenie wniosku do 30 listopada 2022 roku gwarantuje ciągłość w wypłacie świadczeń!!!

Wnioski wraz z kompletem dokumentów można pobierać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Grodźcu lub ze strony internetowej www.grodziec.gopsinfo.pl

 

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodźcu

/-/ Kinga Krysiak

 

 

Moduł programu „Samodzielność-Aktywność-Mobilność!”

Data publikacji: 2022-11-28

Informujemy, iż rusza kolejny moduł programu „Samodzielność-Aktywność-Mobilność!” realizowany przez samorządy powiatowe we współpracy z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.  Tym razem uwagę zwracamy na moduł „Dostępne Mieszkanie”

„Dostępne Mieszkanie” to program skierowany do osób z niepełnosprawnościami, które w swoim mieszkaniu posiadają bariery ograniczające ich w codziennym funkcjonowaniu.

 

 

Załączniki:

 1. Plakat (plik pdf 605KB)
 2. Informacja (plik pdf 669KB)

Wniosek o wypłatę dodatku węglowego

Data publikacji: 2022-11-21

Wniosek o wypłatę dodatku węglowego składa się do 30 listopada 2022 roku.

Wnioski złożone po tym terminie pozostawia się bez rozpoznania.

Załączniki:

 1. Wniosek o wypłatę dodatku węglowego (plik pdf 1454KB)
 2. Rodo (plik pdf 112KB)

Ważna informacja dodatek węglowy.

Data publikacji: 2022-11-17

Osoby, których wnioski o wypłatę dodatku węglowego zostały złożone jako drugie i z tego powodu nie został im przyznany dodatek węglowy, mogą ponownie złożyć powyższy wniosek pod warunkiem, że podczas wywiadu środowiskowego przeprowadzonego przez pracowników GOPS w Grodźcu, są w stanie wykazać, że posiadają oddzielne lokale (tj. oddzielna kuchnia, pokoje, łazienka) i jednocześnie nie jest możliwe ustalenie odrębnego adresu zamieszkania do 30 listopada 2022 r. Wnioski można składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Grodźcu, ul. Główna 38. Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie GOPS Grodziec bądź telefonicznie po numerem telefonu 63 246 31 40, 733 404 252.

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

/-/ Kinga Krysiak

 

Załączniki:

 1. Informacja (plik odt 14KB)

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej pn. „Zmierzam do celu” nr RPWP.07.01.02-30-0079/22, Oś priorytetowa 7. Włączenie społeczne, działanie 7.1. Aktywna integracja, Poddziałanie 7.1.2. Aktywna integracja – projekty konkursowe.

Data publikacji: 2022-10-25

W związku z realizacją przez Ośrodek Szkoleniowy MAXIMUS Tomasz Brzeski w partnerstwie z Uniwersytet Oświatowy Lubomir Zworecki projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. „Zmierzam do celu” nr RPWP.07.01.02-30-0079/22, Oś priorytetowa 7. Włączenie społeczne, działanie 7.1. Aktywna integracja, Poddziałanie 7.1.2. Aktywna integracja – projekty konkursowe, informujemy o prowadzonej rekrutacji do projektu.

Szczegóły w załączniku.

Załączniki:

 1. Plakat (plik docx 42KB)
 2. Informacja (plik docx 53KB)

Dzień Osób z Niepełnosprawnością 2022 „Praca i pasja!”

Data publikacji: 2022-09-29

Dzień Seniora w ZUS!

Już po raz kolejny ZUS oraz Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów organizują Dzień Seniora. W całym kraju, pod hasłem „Bezpiecznie, zdrowo, bezgotówkowo”, odbędą się różne wydarzenia dla osób starszych. Uczestnicy będą mogli skorzystać z porad ekspertów ZUS i specjalistów z innych instytucji. Wszystkie wydarzenia są otwarte, a udział w nich – bezpłatny.

Dzień Seniora w ZUS to cykl różnych wydarzeń – prelekcji i konsultacji – które odbędą się w październiku w całej Polsce. Celem akcji jest upowszechnienie wiedzy o ubezpieczeniach społecznych i świadczeniach z ZUS, ale również zachęcenie seniorów do wyjścia z domu. Podczas Dnia Seniora osoby starsze będą mogły skorzystać z porad ekspertów ZUS o waloryzacji, zasadach zatrudniania na emeryturze czy wyliczania emerytury.

Dzięki współpracy z partnerami wydarzenia na seniorów będą czekali specjaliści z:

•             Narodowego Funduszu Zdrowia,

•             Policji,

•             Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów,

•             Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,

•             Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, 

•             Biura Rzecznika Praw Pacjenta,

•             Fundacji Polska Bezgotówkowa,

•             Warszawskiego Instytutu Bankowości.

Udzielą oni informacji na temat profilaktyki zdrowotnej, dostępności, zasad kupowania na prezentacjach, bezpiecznych zakupów online czy zalet bankowości elektronicznej. Oprócz tego seniorzy będą mogli się po prostu spotkać z innymi i spędzić miło czas.

Na potrzeby akcji został wydany kolejny numer publikacji „ZUS dla Seniora”, która zawiera ważne informacje dla osób starszych. Gazetka jest dostępna na stronie internetowej ZUS.

Sprawdź, co się będzie działo w Twojej okolicy – harmonogram wydarzeń jest na stronie zus.pl/senior.

Serdecznie zapraszamy!

Organizatorzy: ZUS i PZERiI

Partnerzy: NFZ, PFRON, UOKiK, Policja, RPO, RPP, FPB, WIB

Patron medialny:  Głos Seniora

Dzień Osób z Niepełnosprawnością 2022 „Praca i pasja!”

DODATEK DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH Z TYTUŁU WYKORZYSTYWANIA NIEKTÓRYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA

Data publikacji: 2022-09-22

INFORMUJEMY, ŻE WNIOSKI O WYPŁATĘ DODATKU DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH Z TYTUŁU WYKORZYSTYWANIA NIEKTÓRYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA (PELET DRZEWNY, DREWNO KAWAŁKOWE, OLEJ, GAZ, INNY RODZAJ BIOMASY) BĘDĄ PRZYJMOWANE
OD DNIA 22.09.2022 (CZWARTEK)
W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ
 W GRODŹCU PRZY UL. GŁÓWNEJ 38

GODZINY PRZYJĘĆ WNIOSKÓW:

PONIEDZIAŁEK – PIĄTEK: 8:00 – 15:00

DODATEK DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH Z TYTUŁU WYKORZYSTYWANIA NIEKTÓRYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA

Data publikacji: 2022-09-22

Wójt Gminy Grodziec informuje, że od 22 września 2022 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodźcu będzie przyjmował wnioski o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła.

Dodatek przeznaczony jest dla gospodarstw domowych, których głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy na paliwo stałe zasilane peletem drzewnym, drewnem kawałkowym lub innym rodzajem biomasy albo kocioł gazowy zasilony skroplonym gazem LPG albo kocioł olejowy. Podstawowym warunkiem otrzymania dodatku jest posiadanie wpisu lub zgłoszenia do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Dodatek dla gospodarstwa domowego wynosi:

 • 3000 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe zasilany peletem drzewnym lub innym rodzajem biomasy, z wyłączeniem drewna kawałkowego
 • 1000 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy, zasilane drewnem kawałkowym
 • 500 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG
 • 2000 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł olejowy.

Wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych można składać w Gminnym Ośrodku pomocy Społecznej w Grodźcu  przy ul. Głównej 38 w godzinach:

Poniedziałek – Piątek: 8:00 – 15:00

Wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej ten wniosek. Wniosek można złożyć na piśmie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej. W przypadku złożenia wniosku o wypłatę dodatku węglowego za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych składa się do 30 listopada 2022 roku. Wnioski złożone po tym terminie pozostawia się bez rozpoznania.

Załączniki:

 1. DODATEK DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH Z TYTUŁU WYKORZYSTYWANIA NIEKTÓRYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA (plik doc 101KB)
 2. Klauzula RODO (plik docx 22KB)

Skrócenie godzin pracy.

Data publikacji: 2022-09-08

Zmiana godzin pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodźcu

Uprzejmie informuję, że w dniu 09.09.2022 r. (piątek) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodźcu będzie czynny w godzinach od 7:30 do 12:00.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

/-/ Kinga Krysiak

Zmiana miejsca składania wniosków na dodatek węglowy.

Data publikacji: 2022-09-08

Uwaga! Zmiana miejsca składania wniosków na dodatek węglowy

Uprzejmie informujemy, że od dnia 12 września 2022 r. (poniedziałek) wnioski o wypłatę dodatku węglowego będą przyjmowane

w

Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej

ul. Główna 38

od poniedziałku do piątku w godzinach

od 8:00 do 15:00

Stypendia szkolne na rok szkolny 2022/2023

Data publikacji: 2022-09-01

STYPENDIA SZKOLNE 2022/2023

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodźcu informuje o możliwości składania wniosków na stypendium szkolne na nowy rok szkolny 2022/2023


1. Na podstawie art. 90n pkt. 6 ustawy o systemie oświaty (Dz.U. z 2021 r. poz. 1915) wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się do dnia 15 września danego roku szkolnego,
a w przypadku uczniów i słuchaczy szkół, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym dniu lutego – do dnia 15 lutego danego roku szkolnego; słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowniczych służb społecznych do dnia 15 października danego roku szkolnego.

Wnioski składa się w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Grodźcu
ul. Główna 38.


2. Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające uzyskanie dochodów
w miesiącu poprzedzającym składanie wniosku, dokumentami tymi w zależności od sytuacji rodzinnej są:
1. Zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości dochodów członków rodziny:
zaświadczenie z zakładu pracy, odcinek od renty, emerytury.
2. Zaświadczenie lub oświadczenie o korzystaniu z pomocy społecznej.
3. Zaświadczenie ze szkoły lub decyzja o pobieraniu innego stypendium.
4. Zaświadczenie lub oświadczenie o wielkości posiadanego gospodarstwa rolnego,
lub o nie posiadaniu gospodarstwa rolnego.
5. Zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości zasiłku rodzinnego, funduszu alimentacyjnego, świadczenia opiekuńczego, zasiłku dla opiekuna , specjalnym zasiłku opiekuńczym.
6. Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego lub oświadczenie od osób prowadzących działalność gospodarczą.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
w Grodźcu ul. Główna 38; 62-580 Grodziec tel. 63 246 31 40.

/- / Kierownik GOPS w Grodźcu
Kinga Krysiak


 

Załączniki:

 1. Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego w roku szkolnym 2022/2023 (plik doc 86KB)
 2. Zaświadczenie o wynagrodzeniu (plik pdf 215KB)
 3. Oświadczenie 1 (plik docx 18KB)
 4. Oświadczenie 2 (plik doc 28KB)
 5. Klauzula (plik pdf 966KB)

TPD - USŁUGI BEZPŁATNE SPECJALISTÓW

Data publikacji: 2022-08-29

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Koninie w ramach działań zapewnia bezpłatne działania specjalistów. Wystarczy zadzwonić i umówić się na bezpłatną wizytę.

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w Koninie

ul. Noskowskiego 1A, 62-510 Konin

tel. 63 242 34 71

 

Załączniki:

 1. Plakat (plik pdf 264KB)

Bezpłatne warsztaty Szkoła dla Rodziców

Data publikacji: 2022-08-19

Fundacja na Rzecz Rozwoju Dzieci i Młodzieży w Koninie organizuje w ramach projektu „Więź daje siłę!” bezpłatne warsztaty dla rodziców i opiekunów rozwijające ich umiejętności i kompetencje wychowawcze. Proponowane szkolenie jest certyfikowanym programem, który ma rekomendacje Instytutu Psychiatrii i Neurologii, Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Ośrodka Rozwoju Edukacji jako spełniający standardy II poziomu jakości - Dobra Praktyka w ramach Systemu rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego. Ten program jest także wskazany w Strategii Polityki Społecznej Województwa Wielkopolskiego do roku 2030 jako wsparcie dla rodzin przeżywających  trudności opiekuńczo-wychowawcze. 

Obecnie prowadzimy rekrutację na dwie grupy:

1) termin wrzesień-listopad 2022, 10 spotkań raz w tygodniu, zajęcia w środy godz. 17-20 

2) termin październik-grudzień 2022, spotkania tak jak wyżej, tylko w poniedziałki.

Miejsce zajęć - Fundacja OTWARCIE, ul. Kilińskiego 1, Konin 

Warunkiem otrzymania zaświadczenia o ukończeniu szkolenia jest udział co najmniej w 8 spotkaniach.

Zapisy telefoniczne lub sms 696 568 769

 

Informacja o skróceniu godzin pracy.

Data publikacji: 2022-08-18

Uprzejmie informuję, że w dniu 19.08.2022 r. (piątek) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodźcu będzie czynny od godziny 7:30 do godziny 12:00.


 


 

Zastępca Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

        /-/ Anna Osman

DODATEK WĘGLOWY

Data publikacji: 2022-08-17

DODATEK WĘGLOWY

Wójt Gminy Grodziec informuje, że od dnia 22 sierpnia 2022 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodźcu będzie przyjmował wnioski o wypłatę dodatku węglowego.

Dodatek węglowy przeznaczony jest dla gospodarstw domowych, których głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe – zasilane węglem kamiennym, brykietem lub peletem, zawierającym co najmniej 85% węgla kamiennego. Podstawowym warunkiem otrzymania dodatku węglowego jest posiadanie wpisu lub zgłoszenia do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Wniosek o wypłatę dodatku węglowego można będzie składać w Sali Ślubów w Urzędzie Gminy w Grodźcu przy ul. Głównej 17 w godzinach:

Poniedziałek: 10:00 – 17:00

Wtorek – Piątek: 8:00 – 15:00

Wniosek o wypłatę dodatku węglowego składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej wniosek.

Wniosek można złożyć na piśmie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
W przypadku złożenia wniosku o wypłatę dodatku węglowego za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego.

Wniosek o wypłatę dodatku węglowego składa się do 30 listopada 2022 roku.

Wnioski złożone po tym terminie pozostawia się bez rozpoznania.


 

Załączniki:

 1. Wzór wniosku (plik pdf 1454KB)
 2. Klauzula RODO (plik pdf 112KB)

Webinarium dla osób starszych.

Data publikacji: 2022-07-28

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego zaprasza na webinarium dla osób starszych  „Cyberbezpieczeństwo z perspektywy klienta usług finansowych – aspekty praktyczne”, które odbędzie się 21 września 2022 roku.

Poniżej link do szczegółowych informacji. W załączeniu umieszczono program spotania.

https://www.knf.gov.pl/dla_rynku/edukacja_cedur/seminaria?articleId=78973&p_id=18

Załączniki:

 1. Program spotkania. (plik pdf 599KB)

Świadczenia rodzinne oraz Fundusz alimentacyjny 2022/2023

Data publikacji: 2022-07-22

W związku z nowym okresem zasiłkowym 2022/2023, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodźcu informuje, że wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego można składać w wersji papierowej

od 1 sierpnia 2022 roku w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej     w Grodźcu,  ul. Główna 38
(tylne wejście od strony parkingu za ośrodkiem zdrowia, parter)

W przypadku gdy osoby ubiegające się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złożą wniosek wraz z wymaganymi dokumentami:

 • do dnia 31 sierpnia, ustalenia prawa do świadczenia rodzinnego oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje   do dnia 30 listopada.
 • od dnia 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 grudnia.

W przypadku gdy osoby ubiegające się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy złożą wniosek wraz z wymaganymi dokumentami:

 • do dnia 31 sierpnia, ustalenia prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 31 października.
 • od dnia 1 września do dnia 30 września danego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń następuje do dnia 30 listopada tego roku.

Wnioski wraz z kompletem dokumentów można pobierać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Grodźcu lub ze stron internetową www.grodziec.gopsinfo.pl

 Szczegółowe informacje dotyczące warunków korzystania z poszczególnych świadczeń udzielane są bezpośrednio przez pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodźcu w godzinach pracy Ośrodka pod numerem telefonu: (63) 246-31-40 wew. 13

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodźcu

/-/ Kinga Krysiak

Spotkanie konsultacyjne dot. tworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027 na obszarze działania Stowarzyszenia

Data publikacji: 2022-07-22

Stowarzyszenie „Solidarni w Partnerstwie” rozpoczyna cykl spotkań konsultacyjnych, mających na celu, opracowanie nowej Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) na lata 2023-2027 w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, przy udziale mieszkańców gminy Grodziec.

Do udziału w spotkaniu informacyjnym zapraszamy mieszkańców gminy Grodziec w tym przedstawicieli samorządów lokalnych, organizacji pozarządowych, KGW, przedsiębiorców, rolników, lokalnych liderów, a także wszystkich zainteresowanych rozwojem i przyszłością naszego obszaru.

Lokalna Strategia Rozwoju (LSR) pozwoli lokalnym społecznościom na korzystanie ze środków Unii Europejskiej za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania i realizację zaplanowanych w niej założeń.

Spotkanie konsultacyjne dot. tworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027 na obszarze działania Stowarzyszenia

SZCZEGÓLNY APEL DO SENIORÓW I OSÓB STARSZYCH Z GMINY GRODZIEC!

Data publikacji: 2022-07-21

Seniorze ze względu na prognozowane wysokie temperatury POZOSTAŃ W DOMU!

Ekspozycja na upalne środowisko termiczne stanowi silne obciążenie dla organizmu każdego człowieka. Zwiększenie obciążenia cieplnego i rosnąca temperatura wnętrza ciała mogą prowadzić do poważnych skutków zdrowotnych. Poziom ryzyka wystąpienia poważnych zagrożeń dla zdrowia może być istotnie modyfikowany przez szereg czynników, które określają wrażliwość cieplną poszczególnych osób.

Największe ryzyko wystąpienia negatywnych skutków zdrowotnych dotyczy niemowląt i małych dzieci, osób niesamodzielnych oraz w wieku podeszłym, rekonwalescentów a także chorych przewlekle – zwłaszcza ze schorzeniami układu sercowo-naczyniowego, nerwowego oraz chorych na cukrzycę.

Jeśli znajdujesz się w grupie podwyższonego ryzyka powinieneś unikać ekspozycji w terenie otwartym, a jeśli jest to nieuniknione to bezwzględnie stosować się do ogólnych zaleceń:

-chroń swój organizm przed przegrzaniem i odwodnieniem,

- izoluj się od upału,

- ogranicz swoją aktywność w terenie otwartym do godzin porannych lub wieczornych,

- zwróć uwagę na innych,

- jeśli Ty lub ktoś w Twoim otoczeniu poczuje się źle- zgłoś bliskiemu,

- jeśli u Ciebie lub u kogoś w Twoim otoczeniu wystąpią objawy udaru cieplnego niezwłocznie wezwij karetkę pogotowia ratunkowego!

W związku z wysokimi temperaturami Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - PIB przygotował specjalny poradnik - Vademecum zachowań o tym, w jaki sposób chronić się przed przegrzaniem i odwodnieniem oraz jak postępować w czasie upału

O tym, w jaki sposób chronić się przed przegrzaniem i odwodnieniem oraz jak postępować w czasie upału w poradniku:

https://www.imgw.pl/badania-nauka/publikacje-ksiazkowe/wysokie-temperatury-upal-vademecum-zachowan

Upały

Informacja o skróceniu godzin pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodźcu.

Data publikacji: 2022-07-20

Uprzejmie informuję, że w dniu 21.07.2022 r. (czwartek) oraz 22.07.2022 (piątek) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodźcu będzie czynny od godziny 7:00 do godziny 13:00.


 


 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

/-/ Kinga Krysiak

ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE 500+

Data publikacji: 2022-07-13

Informujemy, że od 2022 r. przyjmowaniem wniosków o świadczenie wychowawcze 500+, ich rozpatrywaniem i wypłatą zajmuje się Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Wniosek o świadczenie wychowawcze 500+ można składać do ZUS tylko drogą elektroniczną, za pośrednictwem jednego z trzech kanałów wnioskowania, przez:

 

 • Platformę PUE ZUS,
 • portal Emp@tia na stronie https://empatia.mpips.gov.pl
 • bankowość elektroniczną.

 

Wypłata świadczenia 500+ będzie się odbywać wyłącznie w formie bezgotówkowej, na wskazane przez wnioskodawcę konto bankowe.

RZĄDOWY PROGRAM „DOBRY START”

Data publikacji: 2022-07-13

Od 1 lipca br. rusza nabór wniosków o ustalenie prawa do świadczenia „Dobry Start” w związku z rozpoczęciem roku szkolnego 2022/2023.

Przyjmowaniem wniosków o świadczenie „Dobry Start”, ich rozpatrywaniem i wypłatą zajmuje się Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Wnioski o świadczenie „Dobry Start” można składać do ZUS tylko drogą elektroniczną, a wypłata przyznanego świadczenia będzie odbywać się wyłącznie w formie bezgotówkowej, na wskazane konto bankowe.

Wnioski  drogą online  można składać, tak jak w latach ubiegłych od 1 lipca do 30 listopada przez:

 • Platformę PUE ZUS,
 • portal Emp@tia na stronie https://empatia.mpips.gov.pl
 • bankowość elektroniczną.

 

Informacja, dotycząca możliwości złożenia wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy nieposiadającym numeru PESEL

Data publikacji: 2022-07-11

Z dniem 1 lipca 2022 r. wszedł w życie przepis art. 8 ustawy z dnia 8 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1383), umożliwiający składanie wniosków o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy nieposiadającym numeru PESEL.

Wnioski - które powinny obejmować okres przed dniem 30 kwietnia 2022 r. - czyli przed wprowadzeniem obowiązku podawania numeru PESEL obywateli Ukrainy -  należy złożyć w okresie 14 dni od dnia wejścia w życie ww. ustawy (do dnia 15 lipca 2022 r.)

Wnioski składa się na formularzu według wzoru wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi, obowiązującego przed dniem
30 kwietnia 2022 r.

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20220000608/O/D20220608.pdf

 

Wnioski złożone po 15 lipca 2022 r. nie będą rozpatrywane.

 

Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży z powiatu konińskiego i miasta Konin

Data publikacji: 2022-07-06

Z placówki bezpłatnie mogą korzystać dzieci i młodzież od 7 do 18 lat.

Informacje o możliwości skorzystania z usług Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży z powiatu konińskiego i miasta Konina można uzyskać, dzwoniąc pod numery telefonu:

570168808 (Case Manager)

690880816, 884081688 (rejestracja)

albo za pomocą poczty mailowej: fundacjamielnica@onet.pl

Czas pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Data publikacji: 2022-07-01

Uprzejmie informuję, że w dniu 01.07.2022 (piątek) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodźcu będzie czynny do godziny 12:00

 

 

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodźcu

/-/ Kinga Krysiak

Czas pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Data publikacji: 2022-06-17

Załączniki:

 1. Czas pracy (plik docx 9KB)

Zobacz także: archiwum "Aktualności" (archiwum)...