Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodźcu

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodźcu

Nabór uczestników do projektu „Szansa dla młodych”

Data publikacji: 2022-05-18

W związku z prowadzeniem rekrutacji do projektu POWR.01.02.01-30-0046/21 "Szansa dla młodych", przekazujemy informacje o projekcie i zapraszamy osoby zainteresowane. Po więcej informacji odsyłamy na stronę internetową http://zadbajorozwoj.pl/.

W razie pytań proszę o kontakt za pośrednictwem poczty e-mail.

Stowarzyszenie Nasza Wielkopolska

Nabór uczestników do projektu „Szansa dla młodych”

Nabór uczestników do projektu „Szansa dla wszystkich”

Data publikacji: 2022-05-18

W związku z prowadzeniem rekrutacji do projektu RPWP.07.01.02-30-0209/19 "Szansa dla wszystkich", przekazujemy informacje o projekcie i zapraszamy osoby zainteresowane. Po więcej informacji odsyłamy na stronę internetową http://szansadlawszystkich.pl/.

W razie pytań proszę o kontakt za pośrednictwem poczty e-mail.

Stowarzyszenie Nasza Wielkopolska

Nabór uczestników do projektu „Szansa dla wszystkich”

Zaproszenie na szkolenie „Zadbaj o swoje bezpieczeństwo finansowe"

Data publikacji: 2022-05-18

Zapraszamy na szkolenie zatytułowane „Zadbaj o swoje bezpieczeństwo finansowe”, które poprowadzi Pan Roman Pomianowski – Prezes Stowarzyszenia Program Wsparcia Zadłużonych.

Spotkanie odbędzie się 20 maja br. (piątek) w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Koninie

Szkolenie odbędzie się w j. polskim i ukraińskim.

Podczas szkolenia cudzoziemcy będą mieli okazję dowiedzieć się, jak działa system usług finansowych w Polsce, poznać podstawy psychologii finansowej oraz nauczyć się zarządzania finansami osobistymi. Ponadto Pan Pomianowski przybliży uczestnikom sposoby radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych związanych z zadłużeniem.

Szkolenie bezpłatne. Ze względu na ograniczoną ilość miejsc, obowiązuje wcześniejsza rejestracja telefoniczna: 887 067 112.

Załączniki:

 1. „Zadbaj o swoje bezpieczeństwo finansowe” (plik pdf 230KB)

Godziny pracy w dniu 2 maja 2022 r.

Data publikacji: 2022-04-29

Uprzejmie informuję, iż Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodźcu w dniu 2 maja 2022 r. czynny będzie do godziny 12.00.

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

/-/Kinga Krysiak

Centrum Integracji Cudzoziemców

Data publikacji: 2022-04-27

Załączniki:

 1. Plakat (plik pdf 150KB)
 2. Plakat UA (plik pdf 144KB)

Informacje z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej dot. dofinansowania zakupu nowego dekodera lub odbiornika dla gospodarstw domowych wz. ze zmianą sposobu nadawania bezpłatnej telewizji naziemnej.

Data publikacji: 2022-04-26

Załączniki:

 1. Dla WPS (plik pdf 655KB)
 2. Informacja nr 1 (plik pdf 497KB)
 3. informacja o zainstalowaniu odbiornika (plik pdf 961KB)
 4. konfiguracja (plik pdf 751KB)

Jednorazowe świadczenie pieniężne dla obywateli Ukrainy

Data publikacji: 2022-04-22

Obywatele Ukrainy, którzy przybyli do Polski od dnia 24.02.2022 roku, którym został nadany numer PESEL mogą ubiegać się o jednorazowe świadczenie w wysokości 300 zł na osobę.

Świadczenie będzie realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodźcu. Do złożenia wniosku konieczne jest posiadanie rachunku bankowego w polskim banku.

Na podstawie jakich przepisów przyznaje się pomoc?

Pomoc przyznaje się na podstawie art. 31 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (specustawy).

Komu przysługuje pomoc?

➢ Uprawniony do pomocy jest obywatel Ukrainy, który wjechał legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w okresie od dnia 24 lutego 2022 r. do dnia określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów wydanym na podstawie art. 2 ust. 4 specustawy, deklaruje zamiar pozostania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i został wpisany do rejestru PESEL.

➢ Za legalny uznaje się także pobyt dziecka urodzonego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez matkę, która jest osobą określoną w zdaniu powyżej, w okresie dotyczącym matki. Na jakiej podstawie ➢ Legalność pobytu będzie ustalana na podstawie zarejestrowania obywatela Ukrainy przez komendanta placówki Straży Granicznej. W przypadku gdy wjazd obywatela Ukrainy nie został zarejestrowany podczas kontroli granicznej, jego pobyt na terytorium RP będzie rejestrowany przez Komendanta Głównego Straży Granicznej.

➢ Rozwiązania dotyczące uznania pobytu za legalny nie będą miały zastosowania do obywateli Ukrainy, o których mowa w art. 2 ust. 3 specustawy (na przykład osoby posiadające zezwolenie na pobyt stały, ochronę międzynarodową lub które złożyły wnioski o udzielenie ochrony międzynarodowej).

➢ 300 zł na osobę

Przeznaczenie pomocy:

na utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe.

W jaki sposób i gdzie należy złożyć wniosek o wypłatę pomocy?

Wniosek o wypłatę pomocy składa się w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Grodźcu

Informację udzielane są pod numerem telefonu: 63/246-31-40

Wniosek składa osoba uprawniona, jej przedstawiciel ustawowy, opiekun tymczasowy albo osoba sprawująca faktyczną pieczę nad dzieckiem ( opiekun faktyczny to osoba spokrewniona lub niespokrewniona, która sprawuje bezpośrednią opiekę nad dzieckiem i składa stosowne oświadczenie w przedmiotowej sprawie). W i na jakich Świadczenie przyznaje się bez względu na dochód, nie przeprowadza się rodzinnego wywiadu środowiskowego.

Osoba składająca wniosek lub osoba, w imieniu której wniosek jest składany, podają następujące dane:

1) imię (imiona) i nazwisko;
2) data urodzenia;
3) obywatelstwo;
4) płeć;
5) rodzaj, seria i numer dokumentu stanowiącego podstawę przekroczenia granicy;
6) informację o dacie wjazdu na terytorium RP;
7) adres pobytu;
8) dane kontaktowe, w tym numer telefonu lub adres poczty elektronicznej – o ile je posiada;
9) numer PESEL.

 ІНФОРМАЦІЯ ПРО ДОПОМОГУ ГРОМАДЯНАМ УКРАЇНИ У ЗВ’ЯЗКУ ІЗ ЗБРОЙНИМ КОНФЛІКТОМ В ЦІЙ КРАЇНІ

Одноразова допомога у розмірі 300 зл

За якими правилами надається допомога?

Допомога надається відповідно до ст. 31 Закону від 12 березня 2022 року про допомогу громадянам України у зв’язку зі збройним конфліктом на території цієї держави (спеціальні акти).

Хто має право на допомогу?

➢ Громадяни України, які законно в’їхали на територію Республіки Польща з території України в період з 24 лютого 2022 року по дату, визначену розпорядженням Ради Міністрів, виданим відповідно до ст. 2 пункт 4 спеціального акту, які заявили про намір залишитися на території Республіки Польща та були внесені до реєстру PESEL.

➢ Законним вважається також перебування дитини, народженої на території Республіки Польща матір'ю, яка є особою, яка підпадає під умови зазначені вище, протягом такого самого періоду, що й матір.

 На якій підставі

➢ Законність перебування буде визначатися на підставі реєстрації громадянина України начальником прикордонної служби. Якщо під час прикордонного контролю в’їзд громадянина України не було зареєстровано, його перебування на території Республіки Польща реєструє Головнокомандувач Прикордонної служби.

➢ Рішення щодо визнання перебування легальним до громадян України, зазначені у ст. 2 пункт 3 спеціальні акти (наприклад, особи, які мають дозвіл на постійне проживання, міжнародний захист або подали заяви про міжнародний захист).

➢ 300 злотих на особу

Призначення допомоги: на утримання, зокрема на покриття витрат на харчування, одяг, взуття, особисту гігієну та житло.

Як і куди подати заяву на виплату допомоги?

Заява про виплату допомоги подається до Центру соціальної допомоги, вул. Główna 38, 62-580 Grodziec

Інформація надається за телефонами:

63/246-31-40

Заява подається уповноваженою особою, її законним представником, тимчасовим опікуном або особою, яка фактично доглядає за дитиною (фактичним опікуном є родич чи неспоріднена особа, яка безпосередньо опікується дитиною та подає відповідну декларацію з цього приводу).  Пільга надається незалежно від доходу, експертиза соціальної служби не проводиться.

Особа, яка подає заяву, або особа, від імені якої подається заява, надає такі дані:

1) ім'я (імена) та прізвище;

2) дата народження;

3) громадянство;

4) стать;

5) вид, серія та номер документа, що є підставою для перетину кордону;

6) відомості про дату в'їзду на територію Республіки Польща;

7) адреса проживання;

8) контактні дані, включаючи номер телефону або адресу електронної пошти - за наявності;

9) номер соціального страхування (PESEL).

"Mieszkańcy i instytucje polityki społecznej w obliczu transformacji energetycznej w Wielkopolsce Wschodniej" - (ankieta) diagnoza aktualnej sytuacji społecznej i zawodowej

Data publikacji: 2022-04-22

Na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego konsorcjum firma Grupa BST Sp. z o. o. oraz Kreatus Sp. z o.o. realizuje badanie społeczne pn. „Mieszkańcy i instytucje polityki społecznej w obliczu transformacji energetycznej w Wielkopolsce Wschodniej”. Celem głównym badania jest diagnoza aktualnej sytuacji społecznej i zawodowej, wyzwań i potrzeb mieszkańców oraz funkcjonowanie instytucji polityki społecznej w Wielkopolsce Wschodniej.

Badanie skierowane jest do mieszkańców Wielkopolski Wschodniej – tj. powiatów kolskiego, konińskiego, słupeckiego, tureckiego oraz Konina (badanie jest anonimowe, a wypełnienie ankiety zajmuje około 20 minut).

Zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o wypełnienie poniższej ankiety:

https://www.badania-online.pl/cawi/index.php/575217?lang=pl

Termin zakończenia badania to 11 maja 2022 roku. Zapewniamy, że badanie jest w pełni anonimowe, a jego wyniki zostaną wykorzystane wyłącznie w celach niekomercyjnych związanych z realizacją projektu.

Dodatkowa informacja: pracownicy branży wydobywczej, energetycznej lub zależnej mogą wziąć udział w płatnym, anonimowym badaniu jakościowym (rozmowa indywidualna z badaczem). Po więcej informacji napisz na biuro@grupabst.pl lub zadzwoń 533 367 666. Ilość miejsc ograniczona.

Dziękujemy za udział w badaniu!

Projekt pn. „W młodości siła!”

Data publikacji: 2022-04-22

Firma Paweł Rozmarynowski ARTCOM z siedzibą w Pile (64-920) przy ul. Dr Franciszka Witaszka 6 informuje, że realizuje na terenie województwa wielkopolskiego projekt pn. „W młodości siła!” nr POWR.01.02.01-30-0017/21, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa I. Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 1.2. Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe, Poddziałanie: 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

GŁÓWNYM CELEM PROJEKTU jest zwiększenie do 30.06.2023 r. zdolności do podjęcia zatrudnienia  180 [100K/80M] osób w wieku 18-29 lat, będących w 100% osobami z grupy NEET, zamieszkujących na obszarze województwa wielkopolskiego w rozumieniu przepisów KC (w tym 20% tj.  36 (20K/16M) to osoby zamieszkujące obszar miast średnich lub miast tracących funkcje społ.-gosp. zgodnie z Załącznikiem 14 w tym 110 [62K/48M] biernych zawodowo [BZ] i 70 [38K/32M] bezrobotnych niezarejestrowanych w urzędzie pracy [BB]. GD obejmuje min.80% tj. 144 [80K/64M] osób, które utraciły zatrudnienie po 01.03.2020 r. w wyniku pandemii COVID-19 oraz min. 36 [20K/16M] osób o niskich kwalifikacjach, min. 18 [10K/8M] osób z niepełnosprawnościami [ON] i min. 10 [6K/4M] długotrwale bezrobotnych [DBB]. Z wyłączeniem osób należących do grupy docelowej określonej dla trybu konkursowego w Poddziałaniu 1.3.1. PO WER.

Projekt skierowany jest do:
- osób posiadających status biernej zawodowo lub bezrobotnej niezarejestrowanej w ewidencji Powiatowego Urzędu Pracy;
-  osób, które utraciły zatrudnienie po 01.03.2020 r. w wyniku pandemii COVID-19 (min 80% Uczestników/czek Projektu);
-  osób w przedziale wiekowym 18 – 29 lat;
- osób z kategorii NEET;
- osób, które zamieszkują w województwie wielkopolskim (wg Kodeksu Cywilnego);                                                                     - nie przynależą do grupy docelowej określonej dla trybu konkursowego Poddziałania 1.3.1.
 Do grupy tej zalicza się: osoby młode, w wieku 15-29 lat, w tym  w szczególności  osób bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET) z następujących grup:
  ·  osoby, które opuściły pieczę zastępczą (do 2 lat po opuszczeniu instytucji  pieczy),
  ·  osoby, które opuściły młodzieżowe ośrodki wychowawcze i młodzieżowe ośrodki socjoterapii (do 2 lat po  opuszczeniu),
  ·  osoby, które opuściły specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze i specjalne ośrodki wychowawcze (do 2 lat  po opuszczeniu),
  ·  osoby, które zakończyły naukę w szkole specjalnej (do 2 lat po zakończeniu  nauki w szkole   specjalnej),
  ·  matki przebywające w domach samotnej matki,
  ·  osoby, które opuściły zakład karny lub areszt śledczy (do 2 lat po opuszczeniu),
  ·  osoby, które opuściły zakład poprawczy lub schronisko dla nieletnich (do 2 lat po opuszczeniu),
  ·   osoby, które opuściły zakłady pracy chronionej (do 2 lat po  zakończeniu zatrudnienia w zakładzie);
- osób, które nie uczestniczą w innym projekcie aktywizacji zawodowej dofinansowanej z EFS, w którym udzielane jest wsparcie bezzwrotne.

W ramach projektu Uczestnicy/czki Projektu otrzymają wsparcie z zakresu:
● Indywidualnego poradnictwa zawodowego połączonego z przygotowaniem Indywidualnego Planu Działania;
●  Indywidualnego wsparcia psychologicznego;
●  Szkolenia (zawodowego i prowadzącego do uzyskania kompetencji ogólnych);
●  Stażu zawodowego;
●  Indywidualnego pośrednictwa pracy.

Szczegółowe informacje na temat realizowanego projektu dostępne są na stronie internetowej www.art-com.pl, a także w Biurze Projektu, pod numerem tel. 608 033 337. 

Życzenia Wielkanocne

Data publikacji: 2022-04-14

Życzenia Wielkanocne

Czas pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodźcu

Data publikacji: 2022-04-14

Uprzejmie informuję, że w dniu 15.04.2022 (piątek)

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodźcu

czynny będzie do godziny 13:00


 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodźcu

/- / Kinga Krysiak


 

Antyprzemocowa LINIA POMOCY SEXED

Data publikacji: 2022-04-06

Szanowni Państwo, 

25 listopada nasza fundacja SEXED.PL uruchomiła antyprzemocową LINIĘ POMOCY SEXED.PL – specjalną linię telefoniczną dla osób uwikłanych w przemoc w związkach i intymnych relacjach.

Pod numerem telefonu 720 720 020 osoby uwikłane w przemoc mogą otrzymać bezpłatną specjalistyczną pomoc i wsparcie psychologiczne. Nasze działania kierujemy do osób doznających przemocy, stosujących przemoc oraz świadków przemocy. 

Od poniedziałku do piątku w godzinach 16-20 pod numerem 720 720 020 oraz na czacie na www.sexed.pl dużury pełnią psychologowie_żki, doświadczeni w przeciwdziałaniu przemocy i interwencji kryzysowej.

Nadzór nad linią pełni psycholożka i seksuolożka Anna Ciucias. Wsparcie jest anonimowe i bezpłatne, płaci się jedynie za koszt połączenia zgodny z taryfą operatora.

Linię pomocy SEXED.PL promujemy poprzez kampanię spotów filmowych. 

W kampanię zaangażowali się znakomici aktorzy: Tomek Włosok, Jakub Gierszał, Julia Wieniawa, Marta Nieradkiewicz czy Masza Wągrocka. Celem kampanii jest zwrócenie uwagi na problem przemocy w związkach oraz zachęcenie ludzi do niesienia pomocy.Kampanię filmową mogą Państwo obejrzeć pod tutaj:

Więcej informacji znajdą Państwo pod linkiem: https://sexed.pl/projekty/antyprzemocowa-linia-pomocy-sexed.pl

Weekend dla Ukrainy

Data publikacji: 2022-03-24

Weekend dla Ukrainy

Apel do mieszkańców udzielających schronienia uchodźcom z Ukrainy

Data publikacji: 2022-03-03

Apel do mieszkańców udzielających schronienia uchodźcom z Ukrainy

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do mieszkańców gminy Grodziec, którzy udzielają schronienia uchodźcom z Ukrainy, o zgłaszanie tego faktu do Urzędu Gminy Grodziec – Biuro Ewidencji Ludności (pokój nr 1). Zgłoszeń można dokonywać osobiście lub telefonicznie pod nr tel. 63 248 55 00 wew. 35 lub 36 w godzinach pracy Urzędu Gminy Grodziec.

W związku z działającymi zbiórkami na terenie gminy prosimy o przekazywanie poniżej wymienionych artykułów pierwszej potrzeby dla uchodźców:

 1. Środki higieny i czystości: płyny do kąpieli/pod prysznic/mydło, dezodoranty, pasta do zębów, szczoteczki do zębów, grzebienie, bielizna damska, męska, dziecięca, podpaski, pampersy, pieluchy dla dorosłych, papier toaletowy i ręczniki papierowe, ręczniki (w tym z mikrofibry), worki na śmieci.
 2. Żywność: woda, żywność do szybkiego przygotowania (instant), batony (w tym energetyczne), bakalie, orzechy, konserwy, makarony, płatki zbożowe do szybkiego przygotowania narzędzia kuchenne jednorazowego lub wielokrotnego użytku: talerz głęboki, łyżka, widelec, nóż, szkło (silikon spożywczy lub plastik).
 3. Inne: zapałki, baterie, powerbanki, oświetlenie, w tym latarki, świece, zestawy pierwszej pomocy.

Uwaga! Czasowo ograniczamy zbiórkę odzieży.

Specjalna linia telefoniczna dla osób wyrażających chęć zakwaterowania uchodźców:
733-404-252.

Każde zakwaterowanie poprzedzi wywiad i wizytacja lokalu przez pracownika GOPS Grodziec.

Program POPŻ - pomoc żywnościowa.

Data publikacji: 2022-02-28

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodźcu informuje o możliwości otrzymania pomocy żywnościowej w ramach Programu POPŻ – Podprogram 2020. Pomoc ta kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych. Paczki trafią do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszych sytuacji życiowej (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie), których dochód nie przekracza 220 % kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej tj. :

- 1 707,20 zł. dla osoby samotnie gospodarującej,

- 1 320,00 zł. dla osoby w rodzinie.

Pomoc udzielana będzie w postaci artykułów spożywczych, które będą przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie.

Skierowanie oraz szczegółowe informacje dostępne są w biurze Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej lub na stronie www.gops.info.grodziec.pl

Wypełnione skierowanie oraz niezbędne dokumenty potwierdzające dochód należy składać od 14.03.2022 r. do 25.03.2022 r. w biurze Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Główna 38, 62-580 Grodziec.

 

Załączniki:

 1. Skierowanie do otrzymania pomocy Załącznik Nr. 5 (plik docx 70KB)
 2. Skierowanie do otrzymania pomocy Załącznik Nr 5.1 (plik docx 62KB)

Ogłoszenie o unieważnieniu naboru partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Poddziałania 7.1.2 Aktywna integracja - projekty konkursowe.

Data publikacji: 2022-01-27

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodźcu informuje o unieważnienieu naboru partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Poddziałania 7.1.2 Aktywna integracja - projekty konkursowe.   

Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Poddziałania 7.1.2 Aktywna integracja - projekty konkursowe

Data publikacji: 2022-01-25

Załączniki:

 1. Nabór (plik docx 17KB)

Świadczenie „Rodzina 500+”

Data publikacji: 2022-01-14

Świadczenie „Rodzina 500+”

Od 1 stycznia 2022 roku to ZUS będzie przyjmował wnioski o nowe świadczenia „Rodzina 500+” i je wypłacał. Natomiast gminy będą kontynuowały wypłaty przyznanych już świadczeń do końca okresu, na jaki zostały przyznane, czyli do końca maja 2022 r. Nie trzeba w tej sprawie składać nowych wniosków.

Stopniowe przejęcie realizacji programu Rodzina 500+ przez ZUS oznacza, że gminy będą kontynuowały wypłatę świadczeń do końca okresu, na jaki zostały przyznane, czyli do końca maja 2022 r. W tych sprawach nadal należy kontaktować się z pracownikami gmin.

Natomiast od 1 stycznia 2022 r., aby uzyskać prawo do świadczenia 500 plus na okres do 30 maja 2022 r. rodzic dziecka, na które obecnie nie pobiera tego świadczenia, musi złożyć wniosek elektronicznie do ZUS.

Rodzinny Kapitał Opiekuńczy (RKO)

Od 1 stycznia 2022 r. na drugie i każde kolejne dziecko w rodzinie w wieku od ukończenia 12. do 35. miesiąca życia będzie przysługiwać dodatkowe świadczenie – rodzinny kapitał opiekuńczy (RKO).

Świadczenie będzie wypłacane w miesięcznych częściach – po 500 zł przez 2 lata lub 1000 zł miesięcznie przez rok, w zależności od wyboru rodzica. Wsparcie będzie niezależne od dochodów rodziny, a środki nie będą opodatkowane.

Prawo do świadczenia będą mieć także ci rodzice, którzy już teraz mają dwoje lub więcej małych dzieci. Wówczas świadczenie będzie przysługiwało na drugie dziecko lub kolejne, proporcjonalnie za okres od dnia wejścia w życie ustawy do końca 35 miesiąca życia tego dziecka, na które kapitał przysługuje.

Składanie wniosków, wypłata świadczenia

Wnioski o świadczenia 500+ i RKO można złożyć wyłącznie elektronicznie.

Pieniądze będą wypłacane tylko na konto bankowe.

Pisma, informacje i decyzję będą przekazywane w postaci elektronicznej na PUE ZUS i tam będą dostępne dla zalogowanych klientów.

Gdzie można uzyskać wsparcie

Osoby potrzebujące wsparcia będą mogły skorzystać z pomocy pracowników ZUS.

Dyżury pracowników ZUS odbywać się będą nie tylko w placówkach Zakładu, ale również

w placówkach Poczty Polskiej, KRUS, Urzędach Miast i Gmin oraz innych instytucjach państwowych. 

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie www.zus.pl

…………………………………………………………………………………………….

Z wyrazami szacunku

Anna Kołodziejczak
koordynator ds. komunikacji społecznej i edukacji

Zakład Ubezpieczeń Społecznych
II Oddział w Poznaniu
Wydział Organizacji i Analiz
61-361 Poznań, ul. Starołęcka 31

baner

Załączniki:

 1. Zał. 1 (plik docx 46KB)
 2. zał. 2 (plik docx 61KB)

Harmonogram pracy Punktu Konsultacyjnego GKRPA w Grodźcu

Data publikacji: 2022-01-12

HARMONOGRAM PRACY
PUNKTU KONSULTACYJNEGO GKRPA W GRODŹCU NA 2022 ROK

Punkt Konsultacyjny Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w Grodźcu działa przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, ul. Główna 38,62-580 Grodziec.

Osoby, które chciałyby otrzymać wsparcie ze strony specjalisty z zakresu uzależnień mogą uzyskać pomoc w godzinach pracy punktu tj. 12:30 do 15:30 zgodnie z harmonogramem pracy.

Harmonogram pracy:

13 stycznia 2022 roku

27 stycznia 2022 roku

10 lutego 2022 roku

24 lutego 2022 roku

10 marca 2022 roku

24 marca 2022 roku

14 kwietnia 2022 roku

28 kwietnia 2022 roku

12 maja 2022 roku

26 maja 2022 roku

09 czerwca 2022 roku

23 czerwca 2022 roku

14 lipca 2022 roku

28 lipca 2022 roku

11 sierpnia 2022 roku

25 sierpnia 2022 roku

08 września 2022 roku

22 września 2022 roku

13 października 2022 roku

27 października 2022 roku

10 listopada 2022 roku

24 listopada 2022 roku

08 grudnia 2022 roku

Wsparcie specjalisty do spraw uzależnień obejmuje:

 1. Poradnictwo dla osób uzależnionych od środków psychoaktywnych, zwłaszcza od alkoholu.
 2. Poradnictwo dla osób współuzależnionych.
 3. Udzielanie wsparcia osobom uzależnionym oraz motywowanie do podjęcia terapii.
 4. Udzielanie wsparcia osobom współuzależnionym oraz motywowanie do podjęcia terapii.
 5. Motywowanie osób uzależnionych do uczestnictwa w grupach samopomocowych (mitingi AA).
 6. Udzielanie wsparcia dla dzieci z rodzin dotkniętych uzależnieniem.

Potrzebujesz wsparcia i porady – przyjdź lub zadzwoń
(tel. nr 667-951-678)

Wójt Gminy Grodziec
/-/ Mariusz Woźniak

Deklaracja o źródłach ogrzewania budynków.

Data publikacji: 2022-01-10

https://www.gunb.gov.pl/sites/default/files/pliki/grafiki/CEEB/ceeb-w-pigulce.pdf?8

https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow

Dzień wolny od pracy

Data publikacji: 2022-01-05

Uprzejmie informuję, że zgodnie z Zarządzeniem Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodźcu Nr GOPS.0030.3.2022 z dnia 4 stycznia 2022 r. dzień 7 stycznia 2022 r. jest dniem wolnym od pracy dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodźcu.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodźcu

/-/Kinga Krysiak

DODATEK OSŁONOWY - INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

Data publikacji: 2022-01-04

Informacja dotycząca
składania wniosków o dodatek osłonowy

Dodatek osłonowy to nowe świadczenie socjalne realizowane w 2022 r. Ma on stanowić wsparcie dla najbardziej potrzebujących obywateli, w pokryciu części kosztów energii. Wniosek o wypłatę dodatku osłonowego mieszkańcy gminy Grodziec składają w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Grodźcu.

Dla kogo dodatek osłonowy 2022? Wszystko zależy od dochodów

Zgodnie z treścią ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym, świadczenie przysługuje osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu, w rozumieniu ustawy o świadczeniach rodzinnych, nie przekracza kwoty 2100 zł oraz osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę.

Terminy składania wniosków

Wnioski należy składać w terminie do 31 października 2022 roku. Wnioskodawcy, którzy złożą wniosek do końca stycznia, otrzymają świadczenie w dwóch ratach. Pierwsza część zostanie wypłacona w terminie do 31 marca 2022 roku, druga w terminie do 2 grudnia 2022 roku. Pozostali, którzy złożą wniosek w terminie od 01 lutego do 31 października, cały dodatek otrzymają w jednej kwocie.

Ważne!!!

W przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, świadczenie jest podwyższone i dopłata wynosi:

500 zł w skali roku dla gospodarstw domowych jednoosobowych,

750 zł w skali roku dla gospodarstw domowych,

1062,50 zł w skali roku dla gospodarstw domowych 4-5 osobowych,

1437,50 zł w skali roku dla gospodarstw domowych 6 osobowych.

Od 1 lipca 2021 roku każdy właściciel i zarządca budynku ma obowiązek zgłosić źródła ogrzewania i spalania paliw do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB).

Informacja o przyznaniu świadczenia

Informacja o przyznaniu dodatku osłonowego będzie przekazywana na wskazany przez wnioskodawcę adres poczty elektronicznej.

Wnioski o dodatek osłonowy można pobrać i składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Grodźcu ul. Główna 38, w Biurze Świadczeń Rodzinnych (wejście od strony parkingu).

Informację można uzyskać osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Grodźcu, na stronie internetowej ośrodka:

www.grodziec.gopsinfo.pl

lub telefonicznie pod numerem telefonu 63 246 31 40 wew. 13

oraz na stronie internetowej Ministerstwa Klimatu i Środowiska,

a także dzwoniąc na numer infolinii o dodatku osłonowym
22 369 14 44 .


 


 


 

Wysokośc dodatku

Załączniki:

 1. Wniosek (plik pdf 1229KB)

Czas pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodźcu

Data publikacji: 2021-12-23

Uprzejmie informuję, że:

 • w dniu 24 grudnia 2021 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodźcu będzie nieczynny
 • w dniu 31 grudnia 2021 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodźcu będzie czynny do godz. 13:00

Z upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodźcu

/-/Anna Osman

Zimowisko dla dzieci rolników - Zima 2022

Data publikacji: 2021-12-23

Zimowisko w górach dla dzieci rolników

Miejsce: Biały Dunajec

Termin: 22.01.2022- 29.01.2022 (ferie zimowe)

Opłata: 400,00 zł (dla dzieci rolników), pozostała część dofinansowana ze środków Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników w kwocie 870,00 zł na każdego uczestnika

 

Organizator: Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Oświatowo- Wychowawczych im. Teresy Kras ul. Kościelna 5A/1, 20-307 Lublin tel. 81 746-19-85 e-mail: biuro@stowarzyszenie-kras.pl, www.stowarzyszenie-kras.pl

 

Warunki, jakie należy spełnić aby dziecko mogło wziąć udział w wypoczynku dofinansowanym przez Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników:

 1. data urodzenia dziecka- od 1 stycznia 2006 r.;

 2. co najmniej jedno z rodziców (prawnych opiekunów dziecka) jest ubezpieczone w pełnym zakresie w KRUS (jednocześnie w zakresie emerytalno-rentowym, wypadkowym, chorobowym i macierzyńskim) lub pobiera rentę bądź emeryturę z KRUS.

 

UWAGA!!!

 • Rodzic/ Opiekun prawny musi być ubezpieczony w KRUS w trakcie trwania zimowiska ( ubezpieczenie nie może kończyć się przed zakończeniem zimowiska)

 • Ubezpieczenie w KRUS tylko w zakresie emerytalno- rentowym wyklucza z możliwości dofinansowania zimowiska

 

Osoby zainteresowane proszone są o wstępną deklarację uczestnictwa do dnia 29.12.2021 roku .

Więcej informacji można uzyskać w GOPS w Grodźcu, tel. 63 246-31-40, osoba do kontaktu: Anna Cegielska.

 

Załączniki:

 1. zał. 1 (plik pdf 448KB)
 2. zał. 2 (plik pdf 413KB)
 3. zał. 3 (plik pdf 313KB)

Informacja o świadczeniu wychowawczym 500+ od 1 stycznia 2022 roku

Data publikacji: 2021-12-20

„Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że w związku z nowelizacją ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci od dnia 1 stycznia 2022 r. Wójt Gminy Grodziec nie będzie organem właściwym do przyjmowania wniosków o świadczenie wychowawcze 500+. Wnioski o to świadczenie wyłącznie w formie elektronicznej będzie przyjmował Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Jednocześnie wyjaśniamy, że świadczenie wychowawcze na podstawie wniosków złożonych do dnia 31 grudnia 2021 r. będzie wypłacane w terminach miesięcznych do dnia 31 maja 2022 r. przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodźcu.”

INFORMACJA PRASOWA NFZ

Data publikacji: 2021-12-15

Szanowni Państwo,

w związku z coraz większą liczbą pacjentów kierowanych na testy w kierunku koronawirusa, Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przypomina, w jaki sposób można uzyskać zlecenie na test, gdzie się zgłosić na pobranie wymazu i jak się do niego przygotować.

W załączniku umieszczone zostały informację prasowe od WOW NFZ wraz z listą punktów pobrań wymazów.

 

 

Załączniki:

 1. zał.1 (plik docx 38KB)
 2. zał.2 (plik xlsx 12KB)

„DROGOWSKAZ 2. Wsparcie mieszkańców wschodniej Wielkopolski w aktywizacji społeczno - zawodowej”.

Data publikacji: 2021-12-09

Jolanta Woźnica „PERSONA” Ośrodek Szkoleniowo - Doradczy w partnerstwie z Fundacją ,,MEDIUS” na terenie powiatu gnieźnieńskiego (gminy: Czerniejewo, Gniezno- gmina wiejska, Gniezno, Kiszkowo - gmina wiejska, Kłecko, Łubowo – gmina wiejska, Mieleszyn – gmina wiejska, Niechanowo – gmina wiejska, Trzemeszno, Witkowo); powiatu wrzesińskiego (gminy: Kołaczkowo – gmina wiejska, Miłosław, Nekla, Pyzdry, Września); powiatu słupeckiego (gminy: Lądek – gmina wiejska, Orchowo - gmina wiejska, Ostrowite – gmina wiejska, Powidz – gmina wiejska, Słupca - gmina wiejska, Strzałkowo - gmina wiejska, Zagórów); powiatu Konin (gmina Konin); powiatu konińskiego (gminy: Golina, Grodziec – gmina wiejska, Kazimierz Biskupi – gmina wiejska, Kleczew, Kramsk – gmina wiejska, Krzymów – gmina wiejska, Rychwał, Rzgów – gmina wiejska, Skulsk - gmina wiejska, Sompolno, Stare Miasto – gmina wiejska, Ślesin, Wierzbinek – gmina wiejska, Wilczyn – gmina wiejska); powiatu kolskiego (gminy: Babiak - gmina wiejska, Chodów - gmina wiejska, Dąbie, Grzegorzew - gmina wiejska, Kłodawa, Koło – gmina wiejska, Koło, Kościelec - gmina wiejska, Olszówka - gmina wiejska, Osiek Mały - gmina wiejska, Przedecz) oraz powiatu tureckiego (gminy: Brudzew – gmina wiejska, Dobra, Kawęczyn – gmina wiejska, Malanów – gmina wiejska, Przykona – gmina wiejska, Tuliszków, Turek, Turek – gmina wiejska, Władysławów – gmina wiejska) realizuje projekt dofinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, pt. „DROGOWSKAZ 2. Wsparcie mieszkańców wschodniej Wielkopolski w aktywizacji społeczno - zawodowej”.

Głównym celem projektu jest aktywna integracja społeczno – zawodowa 100 uczestników projektu (w tym 60 kobiet) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez poprawę i wzmocnienie ich zdolności do zatrudnienia w oparciu o ścieżkę reintegracji społeczno – zawodowej, zamieszkujących wybrane w/w 7 powiatów województwa wielkopolskiego w okresie od 01.09.2021 r. do 30.04.2023 r.

Uczestnicy zostaną objęci instrumentami aktywizacji zawodowej (tj. kursy podnoszące kwalifikacje/kompetencje zawodowe, staże zawodowe, pośrednictwo pracy) oraz aktywizacji społecznej (dotyczącej przywrócenia lub wzmocnienia kompetencji społecznych, zaradności, samodzielności). Dla uczestników są przewidziane wyjazdy/wyjścia integracyjne np. kino, teatr itp. jak również stypendia szkoleniowe, stażowe oraz zwrot kosztów dojazdu dla osób
z poza miejsca odbywania się szkolenia/stażu.

 

 

zał. 1

Międzynarodowa kampania „16 dni akcji przeciwko przemocy ze względu na płeć

Data publikacji: 2021-12-07

Międzynarodowa kampania „16 dni akcji przeciwko przemocy ze względu na płeć" ma na celu wyeliminowanie wszelkich form przemocy ze względu na płeć.

Na kampanię wybrano dni pomiędzy 25 listopada (Międzynarodowym Dniem Przeciw Przemocy Wobec Kobiet) a 10 grudnia (Międzynarodowym Dniem Praw Człowieka). Wybór tych dat to symboliczne podkreślenie, że prawa kobiet są niezbywalną i integralną częścią praw człowieka, a przemoc wobec kobiet jest łamaniem tych praw. W „16 dniach" mieści się także 1 grudnia (Światowy Dzień AIDS) oraz 6 grudnia (rocznica masakry w Montrealu - zastrzelenia przez młodego mężczyznę motywowanego nienawiścią do kobiet i sprzeciwem wobec ich emancypacji kilkunastu absolwentek, które miały odebrać dyplomy ukończenia uczelni technicznej).

https://16dayscampaign.org/

http://kampania16dni.pl/

zał. 1

Załączniki:

 1. zał.1 (plik doc 201KB)

PAKIET szkoleniowy SENIORA

Data publikacji: 2021-12-07

Mając na uwadze obecną sytuację epidemiologiczną w kraju i brak możliwości przeprowadzenia przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu spotkania Uniwersytetów Trzeciego Wieku oraz szkolenia Gminnych Rad Seniorów w 2020 roku w dotychczasowej formie, zwróciliśmy się do części Państwa z prośbą o wypełnienie ankiety.  Celem badania było rozpoznanie Państwa potrzeb w zakresie wsparcia merytorycznego w realizacji zadań Wielkopolskich Uniwersytetów Trzeciego Wieku oraz Gminnych Rad Seniorów.

Szczegóły poniżej:

https://rops.poznan.pl/pakiet-seniora/

Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych

Data publikacji: 2021-12-03

Jak co roku obchodzimy dziś Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych. W tym szczególnym dniu zwracamy się z serdecznością do Wszystkich Osób Niepełnosprawnych oraz do ich rodzin i opiekunów. Życzymy, abyście na co dzień zachowali pogodę ducha i wytrwałość w pokonywaniu napotkanych trudności. Dużo siły i odwagi do realizacji planów i marzeń.

Kierownik Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Grodźcu
wraz z Pracownikami

Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych

Otwórz się na pomoc z Gminą Grodziec

Data publikacji: 2021-12-01

W związku z realizacją projektu pn. „Otwórz się na pomoc” udostępniamy Państwu interaktywny film poświęcony problemowi uzależnienia młodzieży od alkoholu.Projekt realizowany przez Wójta Gminy Grodziec i Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Grodźcu.

http://www.grodziec.pl/index.php/linki/gkrpa

Program "Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi" Moduł IV

Data publikacji: 2021-11-29

https://www.lm.pl/aktualnosci/pomoc-psychologiczna-i-materialna-paczki-trafily-do-osob-niepelnosprawnych

Realizacja Programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” MODUŁ IV.strona
Zobacz także: archiwum "Aktualności" (archiwum)...