Aktualności


STYPENDIA SZKOLNE 2020/2021

2020-08-26

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodźcu informuje
o możliwości składania wniosków na stypendium szkolne na nowy
rok szkolny 2020/2021


1. Na podstawie art. 90n pkt. 6 ustawy o systemie oświaty (Dz.U. z 2020r. poz. 1327) wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się do dnia 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku uczniów i słuchaczy szkół, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym dniu lutego – do dnia 15 lutego danego roku szkolnego; słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowniczych służb społecznych do dnia 15 października danego roku szkolnego.
Wnioski składa się w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Grodźcu ul. Główna 38.


2. Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające uzyskanie dochodów
w miesiącu poprzedzającym składanie wniosku, dokumentami tymi w zależności od sytuacji rodzinnej są:
1. Zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości dochodów członków rodziny: zaświadczenie z zakładu pracy, odcinek od renty, emerytury.
2. Zaświadczenie lub oświadczenie o korzystaniu z pomocy społecznej.
3. Zaświadczenie ze szkoły lub decyzja o pobieraniu innego stypendium.
4. Zaświadczenie lub oświadczenie o wielkości posiadanego gospodarstwa rolnego,
lub o nie posiadaniu gospodarstwa rolnego.
5. Zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości zasiłku rodzinnego, funduszu alimentacyjnego, świadczenia opiekuńczego, zasiłku dla opiekuna , specjalnym zasiłku opiekuńczym.
6. Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego lub oświadczenie od osób prowadzących działalność gospodarczą.

3. Szczegółowe informacje można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
w Grodźcu ul. Główna 38; 62-580 Grodziec tel. 63 246 31 40.
4. Druki do pobrania w zakładce druki – stypendia i zasiłki szkolne.

/- / Kierownik GOPS w Grodźcu
Kinga Krysiak


Komputery dla dzieci w pieczy zastępczej

2020-08-20

Rząd przeznaczy 130 mln zł na zakup m.in. komputerów dla dzieci, które przebywają w pieczy zastępczej. To kolejne wsparcie dla uczniów w dostępie do sprzętu komputerowego i internetu w okresie epidemii COVID-19.
Odbiorcami wsparcia są dzieci z domów dziecka, jak i innych placówek rodzinnych. W całej Polsce w pieczy zastępczej umieszczonych jest ponad 72,5 tys. dzieci, w tym ponad 16,7 tys. dzieci w placówkach oraz ponad 55,5 tys. dzieci w pieczy o charakterze rodzinnym.
Pieniądze – łącznie 130 mln zł – będą przeznaczone m.in. na zakup komputerów i oprogramowania, sprzętu audiowizualnego oraz sprzętu ochrony osobistej i środków dezynfekcyjnych. Rodziny zastępcze oraz dyrektorzy placówek mogą swoje potrzeby zgłaszać do starosty oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie.


Projekt "Otwarci na samodzielność"

2020-08-20

Fundacja na Rzecz Rozwoju Dzieci i Młodzieży „OTWARCIE” w Koninie zaprasza mieszkańców gminy Grodziec, tj. osoby z niepełnosprawnością i ich opiekunów do udziału w projekcie pn. Otwarci na samodzielność.

Dołączona galeria:

Projekt 

Dołączone pliki:


WIELKOPOLSKI INKUBATOR ZATRUDNIENIA

2020-08-10

Projekt Wielkopolski Inkubator Zatrudnienia

Dołączone pliki:


Wsparcie dla osób niepełnosprawnych w związku z COVID-19

2020-07-10

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych realizuje wsparcie kierowane do osób niepełnosprawnych w związku z epidemią koronawirusa.
Jest to nowouruchomiony przez PFRON program „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”. W ramach Modułu III tego programu wprowadzona została możliwość uzyskania przez osoby niepełnosprawne pomocy finansowej w związku z wystąpieniem zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii.
Realizatorami programu w ramach Modułu III są samorządy powiatowe.

Adresatami pomocy w ramach Modułu III są:
1) osoby niepełnosprawne posiadające aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności;
2) dzieci i młodzież niepełnosprawna posiadająca aktualne orzeczenie o niepełnosprawności, wydane przed ukończeniem 16 roku życia.

Pomoc finansowa w ramach Modułu III udzielana jest osobom niepełnosprawnym, które na skutek wystąpienia zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii utraciły, w okresie od dnia 9 marca 2020 roku do dnia 4 września 2020 roku, możliwość korzystania (przez okres co najmniej 5 kolejnych następujących po sobie dni roboczych) z opieki świadczonej w placówce rehabilitacyjnej. Pomoc ta udzielana jest w formie dofinansowania kosztów związanych z zapewnieniem opieki w warunkach domowych.
Wysokość pomocy wynosi 500 zł miesięcznie na jedną osobę niepełnosprawną, z tym że okres na jaki może zostać przyznane świadczenie nie może być dłuższy niż 3 miesiące. W każdym z miesięcy, wykazanych we wniosku o dofinansowanie w ramach Modułu III, musi wystąpić brak możliwości korzystania z opieki
w placówce rehabilitacyjnej przez okres co najmniej 5 kolejnych następujących po sobie dni roboczych.
Świadczenie nie przysługuje za miesiąc, w którym nastąpiła wypłata dodatkowego zasiłku opiekuńczego przyznanego w związku z ustawą o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Wsparcie skierowane jest do osób niepełnosprawnych, które są:
1) uczestnikami warsztatów terapii zajęciowej;
2) uczestnikami środowiskowych domów samopomocy, funkcjonujących na podstawie przepisów ustawy o pomocy społecznej;
3) podopiecznymi dziennych domów pomocy społecznej, funkcjonujących na podstawie przepisów ustawy o pomocy społecznej;
4) podopiecznymi placówek rehabilitacyjnych, których działalność finansowana jest ze środków PFRON na podstawie art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
5) uczestnikami programów zatwierdzonych przez Radę Nadzorcza PFRON i w ramach tych programów korzystają ze wsparcia udzielanego przez placówki rehabilitacyjne;
6) pełnoletnimi (od 18 do 25 roku życia) uczestnikami zajęć rewalidacyjno-wychowawczych organizowanych zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim;
7) pełnoletnimi (od 18 do 24 roku życia) wychowankami specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych oraz specjalnych ośrodków wychowawczych, funkcjonujących na podstawie ustawy Prawo oświatowe.

Wnioski o dofinansowanie w ramach Modułu III mogą być składane w trybie ciągłym, jednakże nie później niż do dnia 4 września 2020 roku. W imieniu osób niepełnoletnich oraz ubezwłasnowolnionych częściowo lub całkowicie z wnioskiem mogą wystąpić opiekunowie prawni tych osób.
Wnioski mogą być składane poprzez System Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON (system SOW) - https://sow.pfron.org.pl/
Jest to obecnie najbezpieczniejsza i najwygodniejsza dla wnioskodawców forma kontaktu z PCPR w Koninie.
Przyjmowanie wniosków w systemie SOW rozpoczyna się 10 kwietnia bieżącego roku.
Korzystanie z systemu, zarówno dla Wnioskodawcy jak i dla Państwa, możliwe jest bez wychodzenia z domu, przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
Składanie wniosków przez system SOW – w obecnej sytuacji to najbezpieczniejsze rozwiązanie zarówno dla Wnioskodawców, jak i dla Realizatorów – złożenie i procedowanie wniosku w systemie nie powoduje konieczności wychodzenia z domu, jest zgodne z wprowadzonymi obostrzeniami wykluczającymi spotykanie się w większej grupie osób, pozwala na pracę zdalną.
Istnieje możliwość złożenia wniosku w systemie SOW również osobom, które nie posiadają profilu zaufanego lub podpisu elektronicznego, wystarczy założyć konto w systemie.
Dzięki SOW możliwe jest załatwienie sprawy bez wychodzenia z domu na każdym jej etapie:
• wypełnienie i złożenie wniosku,
• dokonanie ewentualnych uzupełnień,
• uzyskanie informacji o przyznaniu dofinansowania

Szczegółowych informacji udziela także Koordynator Zespołu ds. Rehabilitacji Społecznej w PCPR Konin,
tel. 63 243 03 10


FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

2020-07-08

TERMIN PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW O ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO W OKRESIE ZASIŁKOWYM 2020/2021

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodźcu informuje,
o zbliżającym się nowym okresie zasiłkowym z zakresu świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego wraz
z kompletem dokumentów na okres zasiłkowy 2020/2021 przyjmowane będą
od dnia 1 sierpnia 2020r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Grodźcu
ul. Główna 38.
Wnioski o świadczenia z funduszu alimentacyjnego są do pobrania w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Grodźcu ul. Główna 38 lub na stornie internetowej http://www.grodziec.gopsinfo.pl/


Kierownik GOPS
/-/Kinga Krysiak


KOLONIE letnie

2020-07-02

Towarzystwo"Nasze Szwederowo"organizuje wypoczynek letni w terminie od 22.08-31.08.2020 r. dla dzieci z województwa wielkopolskiego w wieku od 8 do 16 lat. Warunkiem do zakwalifikowania dziecka jest ubezpieczenie w KRUS jednego z rodziców. Dla gminy Grodziec przewidywane jest 8 miejsc. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc decyduje kolejność zgłoszeń. Zapisy od 02.07.2020 r. do 06.07.2020 r. do godziny 12.00 Szczegóły w biurze GOPS Grodziec lub pod numerem telefonu 632463140.

Dołączone pliki:


Informacja - 12 czerwca 2020 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodźcu będzie nieczynny!

2020-06-10

Na podstawie Zarządzenia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodźcu nr GOPS.0030.19.2020 z dnia 24.01.2020r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w zamian za święta przypadające w soboty informuję, że w dniu 12 czerwca 2020 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodźcu będzie nieczynny
Kierownik GOPS Grodziec
/-/Danuta Mikołajczyk


DZIEŃ DZIECKA

2020-06-01

logo


Komunikat

2020-05-27

Informujemy, że w związku z poprawą sytuacji epidemicznej w kraju Punkt Konsultacyjny
przy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowej w Grodźcu z dniem 04.06.2020r. przywraca bezpośrednią obsługę interesantów z zachowaniem wymogów sanitarnych.
Każda osoba korzystająca z porad specjalisty zobowiązana jest do stosowania zasad ostrożności:
- zachowanie bezpiecznej odległości od innych osób,
- zasłonięcie ust i nosa,
- dezynfekcja rąk po wejściu do pomieszczenia biurowego.


KOMUNIKAT!!!

2020-05-25

Szanowni Państwo!
Informujemy, że w związku z poprawą sytuacji epidemicznej w kraju i nowymi wytycznymi Ministerstwa Zdrowia
i Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodźcu z dniem 25 maja 2020r. przywraca bezpośrednią obsługę interesantów z zachowaniem wymogów sanitarnych.
Każda osoba odwiedzającą naszą placówkę zobowiązana jest się do stosowania następujących zasad ostrożności:
- zachowanie bezpiecznej odległości od innych osób,
- zasłonięcie ust i nosa,
- dezynfekcja rąk po wejściu do Ośrodka.


Wielkopolska INFOlinia wsparcia

2020-05-12

Wielkopolska INFOlinia Wsparcia
Informujemy, że Samorząd Województwa Wielkopolskiego we współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Poznaniu – mając na uwadze obecną sytuację epidemiologiczną – od miesiąca maja 2020 r. uruchamia linię wsparcia psychologicznego, informacyjnego i doradczego
dla mieszkańców województwa wielkopolskiego. Porady udzielane są bezpłatnie.
Wielkopolska INFOlinia Wsparcia dostępna jest w godzinach od 8.00 do 20.00 przez 7 dni w tygodniu pod wskazanymi poniżej numerami telefonów lub adresami e-mail.
Ze wsparcia mogą skorzystać osoby starsze, osoby w kryzysie psychicznym oraz osoby doświadczające przemocy:
• Wsparcie dla seniorów obsługiwane jest przez Fundację ORCHidea.
• Wsparcie dla osób doświadczających przemocy obsługiwane jest przez Poznańskie Centrum Profilaktyki Społecznej (PCPS).
• Wsparcie dla osób w kryzysie psychicznym i ich rodzin obsługiwane jest przez Stowarzyszenie Osób i Rodzin Na Rzecz Zdrowia Psychicznego „Zrozumieć i Pomóc”.

Wielkopolska INFOlinia Wsparcia
- dla seniorów
Telefon dla wielkopolskiego seniora został uruchomiony
w celu przeciwdziałania samotności i izolacji osób starszych
w obecnej sytuacji epidemiologicznej.
Mogą z niego skorzystać wszyscy seniorzy z województwa wielkopolskiego, którzy potrzebują rozmowy, porady bądź pomocy, również psychologicznej.
Infolinię prowadzi Fundacja ORCHidea, która od kilku lat wspiera osoby starsze oraz dotknięte chorobami neurologicznymi w Wielkopolsce. Poprzez swoje działania stwarza możliwość szybkiej, fachowej i wielospecjalistycznej pomocy wszystkim osobom wymagającym wsparcia terapeutycznego oraz psychologicznego.
W celu uzyskania wsparcia należy zadzwonić pod nr telefonu 782 271 227 lub napisać e-mail
na adres: fundacjaorchidea@poczta.fm


Wielkopolska INFOlinia Wsparcia
- dla doświadczających przemocy
Fundacja PCPS - Poznańskie Centrum Profilaktyki Społecznej
jest organizacją pozarządową działającą w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
Specjaliści związani z fundacją od blisko 20 lat udzielają wsparcia psychologiczno-terapeutycznego osobom doświadczającym przemocy w rodzinie, a także osobom stosującym przemoc.
Autorskim programem zespołu Fundacji jest program terapeutyczno-edukacyjny "Partner" – adresowany do osób stosujących przemoc, który nieprzerwanie jest realizowany
od 2005 roku.
Fundacja oferuje również wsparcie merytoryczne specjalistom pracującym w obszarze przeciwdziałania przemocy domowej w formie szkoleń i superwizji.
W punkcie informacyjno-konsultacyjnym PCPS pod numerem telefonu 61 221 11 12 osoby doświadczające przemocy, osoby stosujące przemoc i jej świadkowie, mogą uzyskać informacje
o dostępnych formach wsparcia psychologiczno-terapeutycznego, procedurach pomocowych
i działaniach jakie można podjąć w sytuacji przemocy.
W celu uzyskania wsparcia należy zadzwonić pod nr telefonu 61 221 11 12 lub napisać
e-mail na adres: pomoc@pcps.pl

Wielkopolska INFOlinia Wsparcia
- dla osób w kryzysie
Wsparcie kierowane jest do osób zmagających się
z problemem zdrowia psychicznego oraz rodzin
i opiekunów towarzyszących osobom doświadczającym kryzysu psychicznego.
Wsparcie prowadzone jest przez Stowarzyszenie Osób
i Rodzin na Rzecz Zdrowia Psychicznego „Zrozumieć
i Pomóc” z siedzibą w Poznaniu.
Stowarzyszenie powstało w 2000 roku, jako organizacja pozarządowa non profit. Głównym celem Stowarzyszenia są oddziaływania profilaktyczne wobec osób z problemami zdrowia psychicznego
i ich rodzin, pomoc w przygotowaniu do samodzielnego funkcjonowania z powodu zaburzeń psychicznych oraz zapewnienie im warunków do rehabilitacji i integracji z otoczeniem.
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez prowadzenie dwóch Środowiskowych Domów Samopomocy oraz mieszkania chronionego i dwóch mieszkań socjalnych ze wsparciem. Stowarzyszenie wspiera działania profilaktyczne, psychoedukacyjne, terapeutyczne, rehabilitacyjne dla osób
z problemami zdrowia psychicznego i ich rodzin.
W celu uzyskania wsparcia należy zadzwonić pod wskazany nr telefonu lub napisać e-mail na adres: info@zielonecentrum.org.pl
Poniedziałek – piątek w godz. 08.00 - 14.00 tel. 61/8551-780 lub 61/8306-888
Poniedziałek, środa, piątek w godz. 14.00 - 20.00 tel. 723-223-343
Wtorek w godz. 14.00 - 20.00 tel. 691-750-794
Czwartek w godz. 14.00 - 20.00 tel. 516-140-928
Sobota w godz. 08.00 - 20.00 tel. 691-750-794
Niedziela w godz. 08.00 - 20.00 tel. 516-140-928

Dołączone pliki:


Sprawozdanie finansowe Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodźcu za rok 2019

2020-05-12

W załączeniu sprawozdanie finansowe Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodźcu za rok 2019

Dołączone pliki:


INFORMACJA GKRPA

2020-04-23

PUNKT KONSULTACYJNY GKRPA

Dołączone pliki:


Komunikat - ograniczenia w obsłudze klientów w Urzędzie Gminy Grodziec

2020-04-14

KOMUNIKAT
W związku z rozprzestrzenianiem się na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej pandemii zakaźnej choroby COVID-19 wywoływanej przez koronawirusa SARS-CoV-2:
1. Zwraca się uwagę na konieczność przestrzegania zaleceń służb sanitarnych, dotyczących zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2, w szczególności ograniczeń przebywania w miejscach publicznych. Szczegóły na stronie: https://www.gov.pl/web/koronawirus/
2. Zakazuje się sprzedaży żywności ze wszystkich miejsc sprzedaży prowadzonej z punktów otwartych (stragany, kramy, stoiska na wolnej przestrzeni) zlokalizowanych w miejscach przeznaczonych do prowadzenia ww. działalności na terenie gminy Grodziec do odwołania.
3. W dalszym ciągu do odwołania zostaje ograniczona bezpośrednia obsługa interesantów w Urzędzie Gminy Grodziec oraz Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej.
4. Sprawy należy załatwiać drogą pocztową, faxem, za pomocą poczty elektronicznej, przez skrzynkę podawczą E-PUAP oraz telefonicznie. Zaleca się dołączenie numeru telefonu i/lub adresu e-mail w celu sprawnej komunikacji z wnioskodawcą.
5. W wyjątkowych przypadkach, w sprawach niecierpiących zwłoki, dopuszcza się bezpośrednią obsługę interesanta w Urzędzie, po uprzednim telefonicznym rozpoznaniu sprawy przez pracownika merytorycznego. W przypadku konieczności osobistego stawiennictwa w Urzędzie należy stawić się o ściśle wyznaczonej godzinie. Powyższe ograniczenie nie dotyczy: sporządzenia aktu zgonu, wydania dowodu osobistego.
6. Biblioteka Publiczna Gminy Grodziec, PSZOK, Orlik, Plac Targowy, place zabaw, siłownie zewnętrzne – zamknięte do odwołania.
7. Placówki oświatowe z terenu Gminy Grodziec - zamknięte do dnia 26 kwietnia 2020 roku.
8. Niezbędne druki można pobrać na stronie: http://bip.grodziec.pl/sprawy.
9. Opłat za podatki, wodę i ścieki należy dokonywać na konto Urzędu Gminy Grodziec
48 8530 0000 0600 0185 2000 0002
Opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy dokonywać na dostarczone Państwu indywidualne konta.
Numery telefonów kontaktowych: 63 248 55 00 – Urząd Gminy Grodziec/ Sekretariat
Numery wewnętrzne:
29 – Sekretarz Gminy / Referat Organizacyjny
34 – Skarbnik Gminy / Referat Finansów
36 – Urząd Stanu Cywilnego / dowody osobiste / biuro meldunkowe
38 – Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi / faktury i opłata za wodę
28 – Opłata za podatek
42 – Deklaracje podatkowe
21 – Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej / infrastruktura drogowa / wycinka drzew
23 – Gospodarowanie odpadami komunalnymi – deklaracje / zgłaszanie wywozu nieczystości płynnych
44 – Kierownik Referatu Inwestycji i Planowania Przestrzennego
24 – Decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego / zamówienia publiczne
35 – Świadczenia rodzinne
37 – Biuro Rady Gminy Grodziec
e-mail: ug@grodziec.pl
ePUAP: /bc954n5vwe/SkrytkaESP
Fax: 63 306 70 05
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodźcu
tel: 63 246 31 40 lub 733 404 252, e-mail: opsgrodziec@pomost.poznan.pl
Wójt Gminy Grodziec
/-/ Mariusz Woźniak


INFORMACJA DLA OSÓB OBJĘTYCH KWARANTANNĄ

2020-04-14

Na co mogą liczyć osoby objęte kwarantanną

Dołączone pliki:


ŻYCZENIA WIELKANOCNE

2020-04-08

logo


Informacja - Punkt Konsultacyjny GKRPA w Grodźcu

2020-04-08

Informujemy, że ze względu na ograniczenia spowodowane COVID-19 osoby, które chciałyby otrzymać wsparcie ze strony specjalisty z zakresu uzależnień mogą skorzystać z konferencji na stronie:

https://www.facebook.com/Gabinet-Profilaktyki-i-Terapii-Uzale%C5%BCnie%C5%84-Piotr-Pietrow-113491660287079/


NOWE OBOSTRZENIA WPROWADZONE PRZEZ RZĄD W ZWIĄZKU Z EPIDEMIĄ KORONAWIRUSA

2020-04-02

NOWE OBOSTRZENIA

Dołączone pliki:


Komunikat Wójta Gminy Grodziec

2020-03-26

KOMUNIKAT

W związku z rozprzestrzenianiem się na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej pandemii zakaźnej choroby COVID-19 wywoływanej przez koronawirusa SARS-CoV-2, apeluję o:

Zwracanie uwagi na konieczność przestrzegania zaleceń służb sanitarnych, dotyczących zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2, w szczególności ograniczenia przebywania w miejscach publicznych. Szczegóły na stronie: https://www.gov.pl/web/koronawirus/
W dalszym ciągu do odwołania zostaje ograniczona bezpośrednia obsługa interesantów w Urzędzie Gminy Grodziec oraz Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej.
Sprawy należy załatwiać drogą pocztową, faxem, za pomocą poczty elektronicznej, przez skrzynkę podawczą E-PUAP oraz telefonicznie. Zaleca się dołączenie numeru telefonu i/lub adresu e-mail w celu sprawnej komunikacji z wnioskodawcą.
W wyjątkowych przypadkach, w sprawach niecierpiących zwłoki, dopuszcza się bezpośrednią obsługę interesanta w Urzędzie, po uprzednim telefonicznym rozpoznaniu sprawy przez pracownika merytorycznego. W przypadku konieczności osobistego stawiennictwa w Urzędzie należy stawić się o ściśle wyznaczonej godzinie. Powyższe ograniczenie nie dotyczy: sporządzenia aktu zgonu, wydania dowodu osobistego.
Biblioteka Publiczna Gminy Grodziec, PSZOK, Orlik, Plac Targowy, place zabaw, siłownie zewnętrzne – zamknięte do odwołania.
Niezbędne druki można pobrać na stronie: http://bip.grodziec.pl/sprawy.
Opłat za podatki, wodę i ścieki należy dokonywać na konto Urzędu Gminy Grodziec

48 8530 0000 0600 0185 2000 0002

Opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy dokonywać na dostarczone Państwu indywidualne konta.

Numery telefonów kontaktowych: 63 248 55 00 – Urząd Gminy Grodziec/ Sekretariat

Numery wewnętrzne:
29 – Sekretarz Gminy / Referat Organizacyjny
34 – Skarbnik Gminy / Referat Finansów
36 – Urząd Stanu Cywilnego / dowody osobiste / biuro meldunkowe
38 – Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi / faktury i opłata za wodę
28 – Opłata za podatek
42 – Deklaracje podatkowe
21 – Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej / infrastruktura drogowa / wycinka drzew
23 – Gospodarowanie odpadami komunalnymi – deklaracje / zgłaszanie wywozu nieczystości płynnych
44 – Kierownik Referatu Inwestycji i Planowania Przestrzennego
24 – Decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego / zamówienia publiczne
35 – Świadczenia rodzinne
37 – Biuro Rady Gminy Grodziec

e-mail: ug@grodziec.pl
ePUAP: /bc954n5vwe/SkrytkaESP
Fax: 63 306 70 05
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodźcu
tel: 63 246 31 40 lub 733 404 252, e-mail: opsgrodziec@pomost.poznan.pl

Wójt Gminy Grodziec
/-/ Mariusz Woźniak


POMOC Psychologiczna

2020-03-24

logo


CODZIENNY DYŻUR

2020-03-20

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodźcu pełni dyżur każdego dnia
w godzinach od 7:30 do 19:00
pod numerem kontaktowym
733 404 252
W celu udzielenia niezbędnych informacji osobom, zwłaszcza ludziom starszym, samotnym i niepełnosprawnym
Zobacz także: archiwum"Aktualności" (archiwum)...

przejdź do góry...

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodźcu. ul. Główna 38, 62-580 Grodziec

Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji