Aktualności


DZIEŃ DZIECKA

2020-06-01

logo


Komunikat

2020-05-27

Informujemy, że w związku z poprawą sytuacji epidemicznej w kraju Punkt Konsultacyjny
przy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowej w Grodźcu z dniem 04.06.2020r. przywraca bezpośrednią obsługę interesantów z zachowaniem wymogów sanitarnych.
Każda osoba korzystająca z porad specjalisty zobowiązana jest do stosowania zasad ostrożności:
- zachowanie bezpiecznej odległości od innych osób,
- zasłonięcie ust i nosa,
- dezynfekcja rąk po wejściu do pomieszczenia biurowego.


KOMUNIKAT!!!

2020-05-25

Szanowni Państwo!
Informujemy, że w związku z poprawą sytuacji epidemicznej w kraju i nowymi wytycznymi Ministerstwa Zdrowia
i Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodźcu z dniem 25 maja 2020r. przywraca bezpośrednią obsługę interesantów z zachowaniem wymogów sanitarnych.
Każda osoba odwiedzającą naszą placówkę zobowiązana jest się do stosowania następujących zasad ostrożności:
- zachowanie bezpiecznej odległości od innych osób,
- zasłonięcie ust i nosa,
- dezynfekcja rąk po wejściu do Ośrodka.


Wielkopolska INFOlinia wsparcia

2020-05-12

Wielkopolska INFOlinia Wsparcia
Informujemy, że Samorząd Województwa Wielkopolskiego we współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Poznaniu – mając na uwadze obecną sytuację epidemiologiczną – od miesiąca maja 2020 r. uruchamia linię wsparcia psychologicznego, informacyjnego i doradczego
dla mieszkańców województwa wielkopolskiego. Porady udzielane są bezpłatnie.
Wielkopolska INFOlinia Wsparcia dostępna jest w godzinach od 8.00 do 20.00 przez 7 dni w tygodniu pod wskazanymi poniżej numerami telefonów lub adresami e-mail.
Ze wsparcia mogą skorzystać osoby starsze, osoby w kryzysie psychicznym oraz osoby doświadczające przemocy:
• Wsparcie dla seniorów obsługiwane jest przez Fundację ORCHidea.
• Wsparcie dla osób doświadczających przemocy obsługiwane jest przez Poznańskie Centrum Profilaktyki Społecznej (PCPS).
• Wsparcie dla osób w kryzysie psychicznym i ich rodzin obsługiwane jest przez Stowarzyszenie Osób i Rodzin Na Rzecz Zdrowia Psychicznego „Zrozumieć i Pomóc”.

Wielkopolska INFOlinia Wsparcia
- dla seniorów
Telefon dla wielkopolskiego seniora został uruchomiony
w celu przeciwdziałania samotności i izolacji osób starszych
w obecnej sytuacji epidemiologicznej.
Mogą z niego skorzystać wszyscy seniorzy z województwa wielkopolskiego, którzy potrzebują rozmowy, porady bądź pomocy, również psychologicznej.
Infolinię prowadzi Fundacja ORCHidea, która od kilku lat wspiera osoby starsze oraz dotknięte chorobami neurologicznymi w Wielkopolsce. Poprzez swoje działania stwarza możliwość szybkiej, fachowej i wielospecjalistycznej pomocy wszystkim osobom wymagającym wsparcia terapeutycznego oraz psychologicznego.
W celu uzyskania wsparcia należy zadzwonić pod nr telefonu 782 271 227 lub napisać e-mail
na adres: fundacjaorchidea@poczta.fm


Wielkopolska INFOlinia Wsparcia
- dla doświadczających przemocy
Fundacja PCPS - Poznańskie Centrum Profilaktyki Społecznej
jest organizacją pozarządową działającą w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
Specjaliści związani z fundacją od blisko 20 lat udzielają wsparcia psychologiczno-terapeutycznego osobom doświadczającym przemocy w rodzinie, a także osobom stosującym przemoc.
Autorskim programem zespołu Fundacji jest program terapeutyczno-edukacyjny "Partner" – adresowany do osób stosujących przemoc, który nieprzerwanie jest realizowany
od 2005 roku.
Fundacja oferuje również wsparcie merytoryczne specjalistom pracującym w obszarze przeciwdziałania przemocy domowej w formie szkoleń i superwizji.
W punkcie informacyjno-konsultacyjnym PCPS pod numerem telefonu 61 221 11 12 osoby doświadczające przemocy, osoby stosujące przemoc i jej świadkowie, mogą uzyskać informacje
o dostępnych formach wsparcia psychologiczno-terapeutycznego, procedurach pomocowych
i działaniach jakie można podjąć w sytuacji przemocy.
W celu uzyskania wsparcia należy zadzwonić pod nr telefonu 61 221 11 12 lub napisać
e-mail na adres: pomoc@pcps.pl

Wielkopolska INFOlinia Wsparcia
- dla osób w kryzysie
Wsparcie kierowane jest do osób zmagających się
z problemem zdrowia psychicznego oraz rodzin
i opiekunów towarzyszących osobom doświadczającym kryzysu psychicznego.
Wsparcie prowadzone jest przez Stowarzyszenie Osób
i Rodzin na Rzecz Zdrowia Psychicznego „Zrozumieć
i Pomóc” z siedzibą w Poznaniu.
Stowarzyszenie powstało w 2000 roku, jako organizacja pozarządowa non profit. Głównym celem Stowarzyszenia są oddziaływania profilaktyczne wobec osób z problemami zdrowia psychicznego
i ich rodzin, pomoc w przygotowaniu do samodzielnego funkcjonowania z powodu zaburzeń psychicznych oraz zapewnienie im warunków do rehabilitacji i integracji z otoczeniem.
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez prowadzenie dwóch Środowiskowych Domów Samopomocy oraz mieszkania chronionego i dwóch mieszkań socjalnych ze wsparciem. Stowarzyszenie wspiera działania profilaktyczne, psychoedukacyjne, terapeutyczne, rehabilitacyjne dla osób
z problemami zdrowia psychicznego i ich rodzin.
W celu uzyskania wsparcia należy zadzwonić pod wskazany nr telefonu lub napisać e-mail na adres: info@zielonecentrum.org.pl
Poniedziałek – piątek w godz. 08.00 - 14.00 tel. 61/8551-780 lub 61/8306-888
Poniedziałek, środa, piątek w godz. 14.00 - 20.00 tel. 723-223-343
Wtorek w godz. 14.00 - 20.00 tel. 691-750-794
Czwartek w godz. 14.00 - 20.00 tel. 516-140-928
Sobota w godz. 08.00 - 20.00 tel. 691-750-794
Niedziela w godz. 08.00 - 20.00 tel. 516-140-928

Dołączone pliki:


Sprawozdanie finansowe Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodźcu za rok 2019

2020-05-12

W załączeniu sprawozdanie finansowe Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodźcu za rok 2019

Dołączone pliki:


INFORMACJA GKRPA

2020-04-23

PUNKT KONSULTACYJNY GKRPA

Dołączone pliki:


Komunikat - ograniczenia w obsłudze klientów w Urzędzie Gminy Grodziec

2020-04-14

KOMUNIKAT
W związku z rozprzestrzenianiem się na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej pandemii zakaźnej choroby COVID-19 wywoływanej przez koronawirusa SARS-CoV-2:
1. Zwraca się uwagę na konieczność przestrzegania zaleceń służb sanitarnych, dotyczących zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2, w szczególności ograniczeń przebywania w miejscach publicznych. Szczegóły na stronie: https://www.gov.pl/web/koronawirus/
2. Zakazuje się sprzedaży żywności ze wszystkich miejsc sprzedaży prowadzonej z punktów otwartych (stragany, kramy, stoiska na wolnej przestrzeni) zlokalizowanych w miejscach przeznaczonych do prowadzenia ww. działalności na terenie gminy Grodziec do odwołania.
3. W dalszym ciągu do odwołania zostaje ograniczona bezpośrednia obsługa interesantów w Urzędzie Gminy Grodziec oraz Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej.
4. Sprawy należy załatwiać drogą pocztową, faxem, za pomocą poczty elektronicznej, przez skrzynkę podawczą E-PUAP oraz telefonicznie. Zaleca się dołączenie numeru telefonu i/lub adresu e-mail w celu sprawnej komunikacji z wnioskodawcą.
5. W wyjątkowych przypadkach, w sprawach niecierpiących zwłoki, dopuszcza się bezpośrednią obsługę interesanta w Urzędzie, po uprzednim telefonicznym rozpoznaniu sprawy przez pracownika merytorycznego. W przypadku konieczności osobistego stawiennictwa w Urzędzie należy stawić się o ściśle wyznaczonej godzinie. Powyższe ograniczenie nie dotyczy: sporządzenia aktu zgonu, wydania dowodu osobistego.
6. Biblioteka Publiczna Gminy Grodziec, PSZOK, Orlik, Plac Targowy, place zabaw, siłownie zewnętrzne – zamknięte do odwołania.
7. Placówki oświatowe z terenu Gminy Grodziec - zamknięte do dnia 26 kwietnia 2020 roku.
8. Niezbędne druki można pobrać na stronie: http://bip.grodziec.pl/sprawy.
9. Opłat za podatki, wodę i ścieki należy dokonywać na konto Urzędu Gminy Grodziec
48 8530 0000 0600 0185 2000 0002
Opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy dokonywać na dostarczone Państwu indywidualne konta.
Numery telefonów kontaktowych: 63 248 55 00 – Urząd Gminy Grodziec/ Sekretariat
Numery wewnętrzne:
29 – Sekretarz Gminy / Referat Organizacyjny
34 – Skarbnik Gminy / Referat Finansów
36 – Urząd Stanu Cywilnego / dowody osobiste / biuro meldunkowe
38 – Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi / faktury i opłata za wodę
28 – Opłata za podatek
42 – Deklaracje podatkowe
21 – Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej / infrastruktura drogowa / wycinka drzew
23 – Gospodarowanie odpadami komunalnymi – deklaracje / zgłaszanie wywozu nieczystości płynnych
44 – Kierownik Referatu Inwestycji i Planowania Przestrzennego
24 – Decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego / zamówienia publiczne
35 – Świadczenia rodzinne
37 – Biuro Rady Gminy Grodziec
e-mail: ug@grodziec.pl
ePUAP: /bc954n5vwe/SkrytkaESP
Fax: 63 306 70 05
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodźcu
tel: 63 246 31 40 lub 733 404 252, e-mail: opsgrodziec@pomost.poznan.pl
Wójt Gminy Grodziec
/-/ Mariusz Woźniak


INFORMACJA DLA OSÓB OBJĘTYCH KWARANTANNĄ

2020-04-14

Na co mogą liczyć osoby objęte kwarantanną

Dołączone pliki:


ŻYCZENIA WIELKANOCNE

2020-04-08

logo


Informacja - Punkt Konsultacyjny GKRPA w Grodźcu

2020-04-08

Informujemy, że ze względu na ograniczenia spowodowane COVID-19 osoby, które chciałyby otrzymać wsparcie ze strony specjalisty z zakresu uzależnień mogą skorzystać z konferencji na stronie:

https://www.facebook.com/Gabinet-Profilaktyki-i-Terapii-Uzale%C5%BCnie%C5%84-Piotr-Pietrow-113491660287079/


NOWE OBOSTRZENIA WPROWADZONE PRZEZ RZĄD W ZWIĄZKU Z EPIDEMIĄ KORONAWIRUSA

2020-04-02

NOWE OBOSTRZENIA

Dołączone pliki:


Komunikat Wójta Gminy Grodziec

2020-03-26

KOMUNIKAT

W związku z rozprzestrzenianiem się na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej pandemii zakaźnej choroby COVID-19 wywoływanej przez koronawirusa SARS-CoV-2, apeluję o:

Zwracanie uwagi na konieczność przestrzegania zaleceń służb sanitarnych, dotyczących zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2, w szczególności ograniczenia przebywania w miejscach publicznych. Szczegóły na stronie: https://www.gov.pl/web/koronawirus/
W dalszym ciągu do odwołania zostaje ograniczona bezpośrednia obsługa interesantów w Urzędzie Gminy Grodziec oraz Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej.
Sprawy należy załatwiać drogą pocztową, faxem, za pomocą poczty elektronicznej, przez skrzynkę podawczą E-PUAP oraz telefonicznie. Zaleca się dołączenie numeru telefonu i/lub adresu e-mail w celu sprawnej komunikacji z wnioskodawcą.
W wyjątkowych przypadkach, w sprawach niecierpiących zwłoki, dopuszcza się bezpośrednią obsługę interesanta w Urzędzie, po uprzednim telefonicznym rozpoznaniu sprawy przez pracownika merytorycznego. W przypadku konieczności osobistego stawiennictwa w Urzędzie należy stawić się o ściśle wyznaczonej godzinie. Powyższe ograniczenie nie dotyczy: sporządzenia aktu zgonu, wydania dowodu osobistego.
Biblioteka Publiczna Gminy Grodziec, PSZOK, Orlik, Plac Targowy, place zabaw, siłownie zewnętrzne – zamknięte do odwołania.
Niezbędne druki można pobrać na stronie: http://bip.grodziec.pl/sprawy.
Opłat za podatki, wodę i ścieki należy dokonywać na konto Urzędu Gminy Grodziec

48 8530 0000 0600 0185 2000 0002

Opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy dokonywać na dostarczone Państwu indywidualne konta.

Numery telefonów kontaktowych: 63 248 55 00 – Urząd Gminy Grodziec/ Sekretariat

Numery wewnętrzne:
29 – Sekretarz Gminy / Referat Organizacyjny
34 – Skarbnik Gminy / Referat Finansów
36 – Urząd Stanu Cywilnego / dowody osobiste / biuro meldunkowe
38 – Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi / faktury i opłata za wodę
28 – Opłata za podatek
42 – Deklaracje podatkowe
21 – Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej / infrastruktura drogowa / wycinka drzew
23 – Gospodarowanie odpadami komunalnymi – deklaracje / zgłaszanie wywozu nieczystości płynnych
44 – Kierownik Referatu Inwestycji i Planowania Przestrzennego
24 – Decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego / zamówienia publiczne
35 – Świadczenia rodzinne
37 – Biuro Rady Gminy Grodziec

e-mail: ug@grodziec.pl
ePUAP: /bc954n5vwe/SkrytkaESP
Fax: 63 306 70 05
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodźcu
tel: 63 246 31 40 lub 733 404 252, e-mail: opsgrodziec@pomost.poznan.pl

Wójt Gminy Grodziec
/-/ Mariusz Woźniak


POMOC Psychologiczna

2020-03-24

logo


CODZIENNY DYŻUR

2020-03-20

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodźcu pełni dyżur każdego dnia
w godzinach od 7:30 do 19:00
pod numerem kontaktowym
733 404 252
W celu udzielenia niezbędnych informacji osobom, zwłaszcza ludziom starszym, samotnym i niepełnosprawnym


Ograniczenia w obsłudze klientów w Urzędzie Gminy Grodziec

2020-03-19

W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemiologicznego wywołanego wirusem SARS-CoV-2, mając na względzie ochronę zdrowia mieszkańców zostaje ograniczona bezpośrednia obsługa interesantów w Urzędzie Gminy Grodziec oraz Gminnego Ośrodku Pomocy Społecznej od dnia 19 marca 2020 r. do odwołania.
1. Sprawy należy załatwiać drogą pocztową, faxem, za pomocą poczty elektronicznej, przez skrzynkę podawczą E-PUAP oraz telefonicznie. Zaleca się dołączenie numeru telefonu i/lub adresu e-mail w celu sprawnej komunikacji z wnioskodawcą.
2. W wyjątkowych przypadkach, w sprawach niecierpiących zwłoki, dopuszcza się bezpośrednią obsługę interesanta w Urzędzie, po uprzednim telefonicznym rozpoznaniu sprawy przez pracownika merytorycznego. W przypadku konieczności osobistego stawiennictwa w Urzędzie należy stawić się o ściśle wyznaczonej godzinie.
3. Powyższe graniczenie nie dotyczy:
• sporządzenia aktu zgonu,
• wydania dowodu osobistego.
Numery telefonów kontaktowych:
63 248 55 00 – Urząd Gminy Grodziec/ Sekretariat
Numery wewnętrzne:
29 – Sekretarz Gminy / Referat Organizacyjny
34 – Skarbnik Gminy / Referat Finansów
36 – Urząd Stanu Cywilnego / dowody osobiste / biuro meldunkowe
38 – Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi / faktury i opłata za wodę
28 – Opłata za podatek
42 – Deklaracje podatkowe
21 – Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej / infrastruktura drogowa / wycinka drzew
23 – Gospodarowanie odpadami komunalnymi – deklaracje / zgłaszanie wywozu nieczystości płynnych
44 – Kierownik Referatu Inwestycji i Planowania Przestrzennego
24 – Decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego / zamówienia publiczne,
35 – Świadczenia rodzinne
37 – Biuro Rady Gminy Grodziec
e-mail: ug@grodziec.pl
ePUAP: /bc954n5vwe/SkrytkaESP
Fax: 63 306 70 05
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodźcu
tel: 63 246 31 40 lub 733 404 252, e-mail: opsgrodziec@pomost.poznan.pl

Wójt Gminy Grodziec
/-/ Mariusz Woźniak


Komunikat

2020-03-13

Komunikat

Dołączone pliki:


Informacja

2020-03-05

Informacja dla mieszkańców Gminy Grodziec - Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich
w Koninie, realizuje zadanie finansowane ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w zakresie udzielania pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz osobom im najbliższym, w ramach realizowanego zadania, zapewnia bezpłatną pomoc prawną, psychologiczną i rzeczową. Szczegółowe informacje w ulotce.

Dołączone pliki:


Uwaga KORONAWIRUS !!!

2020-03-03

logo


Harmonogram pracy Punktu Konsultacyjnego GKRPA w Grodźcu w 2020 roku.

2019-12-30

Informacja
Wójt Gminy Grodziec informuje, że w 2020 roku działa Punkt Konsultacyjny Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Grodźcu. Punkt jest prowadzony przez Gabinet Profilaktyki i Terapii Uzależnień Piotr Pietrow. Praca punktu polega na:
1. poradnictwie dla osób uzależnionych od środków psychoaktywnych, zwłaszcza od alkoholu,
2. poradnictwie dla osób współuzależnionych,
3. udzieleniu wsparcia osobom uzależnionym oraz motywowanie do podjęcia terapii,
4. udzieleniu wsparcia osobom współuzależnionym oraz motywowanie do podjęcia terapii,
5. motywowaniu osób uzależnionych do uczestnictwa w grupach samopomocowych (mitingi AA),
6. udzieleniu wsparcia dla dzieci z rodzin dotkniętych uzależnieniem.

Harmonogram pracy Punktu Konsultacyjnego GKRPA w Grodźcu.

Godziny pracy Punktu od 13:30 do 15:30, ul. Główna 38 /Punkt Konsultacyjny przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Grodźcu/.
Dni pracy Punktu:
09 stycznia 2020 roku
23 stycznia 2020 roku
06 lutego 2020 roku
20 lutego 2020 roku
12 marca 2020 roku
26 marca 2020 roku
09 kwietnia 2020 roku
23 kwietnia 2020 roku
07 maja 2020 roku
21 maja 2020 roku
04 czerwca 2020 roku
25 czerwca 2020 roku
09 lipca 2020 roku
23 lipca 2020 roku
13 sierpnia 2020 roku
27 sierpnia 2020 roku
10 września 2020 roku
24 września 2020 roku
08 października 2020 roku
22 października 2020 roku
12 listopada 2020 roku
26 listopada 2020 roku
10 grudnia 2020 roku


ŻYCZENIA

2019-12-18

ŻYCZENIA Z OKAZJI ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA

Dołączona galeria:

ŻYCZENIA 

  INFORMACJA

  2019-12-18

  W dniach 24 grudnia 2019r. oraz 31 grudnia 2019r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodźcu będzie czynny
  do godziny 12:00

  Kierownik GOPS Grodziec
  /-/ Danuta Mikołajczyk
  Zobacz także: archiwum"Aktualności" (archiwum)...

  przejdź do góry...

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodźcu. ul. Główna 38, 62-580 Grodziec

  Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji