Aktualności


SENIORZE! Mieszkańcu Gminy Grodziec!

2020-10-26

Zachęcamy do zapoznania się z załączoną informacją.

Dołączone pliki:


Komunikat- ograniczenia w obsłudze klientów w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Grodźcu

2020-10-14

Drodzy mieszkańcy gminy Grodziec- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodźcu nie ogranicza swojej działalności. Wizyty będą jednak realizowane w pierwszej kolejności u osób wymagających natychmiastowego wsparcia lub starszych, samotnych i niepełnosprawnych. Nasze działania mają na celu prewencję w ochronie zdrowia mieszkańców naszej gminy. Proszę o wyrozumiałość i cierpliwość dla dobra osób korzystających z pomocy Ośrodka i jego pracowników. Odpowiedzialnie dbajmy i bezpieczeństwo oraz zdrowie swoje i innych.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Grodźcu
/-/Kinga Krysiak

Na podstawie § 24 ust. 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 1758) wprowadzam od dnia 14 października 2020 roku do odwołania ograniczenia w funkcjonowaniu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodźcu w następującym zakresie:

- WIZYTY W GOPS:
W trosce o bezpieczeństwo podopiecznych i pracowników wprowadza się ograniczenia wizyt podopiecznych w GOPS jedynie do spraw pilnych.
W wyjątkowych przypadkach, w sprawach niecierpiących zwłoki, dopuszcza się bezpośrednią obsługę interesanta w GOPS, po uprzednim telefonicznym rozpoznaniu sprawy przez pracownika.

Przyjmowanie interesantów w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej odbywać się będzie po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym:
od poniedziałku do piątku w godzinach:
poniedziałek 9:00- 17:00,
wtorek- piątek 7:30-15:30.


Kontakt osobisty podopiecznego z pracownikiem możliwy jest poprzez stanowisko obsługi utworzone w punkcie konsultacyjnym Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (budynek GOPS, ul. Główna 38, wejście za ośrodkiem zdrowia, od strony parkingu).

W przypadku konieczności osobistego stawiennictwa w GOPS należy stawić się o ściśle wyznaczonej godzinie. Podopieczni zobowiązani są do stosowania wszelkich zasad bezpieczeństwa: zakrywanie nosa i ust oraz dezynfekcję rąk.

- W GOPS:
Sprawy należy załatwiać drogą pocztową (ul. Główna 38, 62- 580 Grodziec) za pomocą poczty elektronicznej opsgrodziec@pomost.poznan.pl , przez skrzynkę podawczą E-PUAP oraz telefonicznie (63 246-31-40).

Zaleca się dołączenie numeru telefonu i/lub adresu e-mail w celu sprawnej komunikacji z wnioskodawcą.

Pracownicy socjalni zobowiązani są do ograniczenia do niezbędnego minimum wizyt w terenie. Wszelkie sprawy należy załatwiać i procedować w formie elektronicznej poprzez rozmowy telefoniczne.

Osobom pobierającym świadczenia w Kasie, w celu zabezpieczenia ciągłości wypłat, zaleca się zakładanie kont bankowych, na które będą przekazywane środki finansowe.


PODZIAŁ REJONÓW PRACY W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W GRODŹCU

2020-10-14

tel. 63 246-31-40

PRACOWNICY SOCJALNI:

• JADWIGA KOTWAS

REJON DZIAŁANIA :
Grodziec: ul/ Łąkowa, Szkolna, Świerkowa, Wrzosowa, Młyńska, Wiatraki
Aleksandrówek, Lądek, Lipice, Nowy Borowiec, Nowa Ciświca, Stara Ciświca, Tartak., Stary Tartak, Wielołęka, Zaguźnica

• WIESŁAWA PERCZYŃSKA

REJON DZIAŁANIA :
Grodziec ul. Kwiatowa, Pogodna, Wiejska, Główna, Targowa, Polna, Ogrodowa; Biała, Kolonia Biała, Biskupice, Biskupice Kolonia, Bystrzyca, Czarnybród, Janów, Królików Czwarty, Łagiewniki, Wycinki.

• ANNA OSMAN

REJON DZIAŁANIA:
Grodziec ul. Leśna, Lipowa, Mickiewicza, Parkowa, Plac ks. abp. Dąbrowskiego, Słoneczna, Sosnowa, Spacerowa, Wierzbowa, Zwierzyniecka; Stary Borowiec, Nowa Huta, Stara Huta, Nowe Grądy, Stare Grądy, Mokre, Królików, Konary, Junno.

ASYSTENT RODZINY

• ANNA CEGIELSKA

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY I STYPENDIUM

• ANETA TORCZYŃSKA

KIEROWNIK GOPS

• KINGA KRYSIAK


DARMOWE SZKOLENIA KOMPUTEROWE DLA SENIORÓW 65+

2020-10-14

Zachęcamy do udziału w darmowych szkoleniach w ramach projektu CYFROWA WIELKOPOLSKA. Szczegóły projektu w załączniku.

Dołączona galeria:

DARMOWE SZKOLENIA KOMPUTEROWE DLA SENIORÓW 65+

  INFORMACJA SZPITALA KLINICZNEGO IM. W. DEGI UM W POZNANIU

  2020-09-29

  Ortopedyczno - Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny im. W. Degi UM w Poznaniu informuje o projekcie dedykowanym osobom po udarze mózgu. Szczegóły w załączniku.

  Dołączone pliki:


  INFORMACJA POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W KONINIE

  2020-09-28

  Informacja w sprawie dofinansowania do zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych
  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie informuje, że w zakresie dofinansowania do zakupu środków pomocniczych i ortopedycznych oraz sprzętu rehabilitacyjnego dla osób z niepełnosprawnościami Powiat wciąż jest w posiadaniu środków na realizację w/w zadania.
  Mając na uwadze stan epidemii COVID-19 PCPR w Koninie informuje, iż wnioski można składać w wersji elektronicznej poprzez platformę www.sow.pfron.org.pl.
  Wszelkich informacji na ten temat udziela Koordynator Zespołu ds. Rehabilitacji Pan Tomasz Kubalak pod numerem telefonu 63 243 03 10 lub e-mail: tomasz.kubalak@pcpr.konin.pl.


  PROJEKT "ZAWODOWCY"

  2020-09-22

  Akademickie Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno - Edukacyjnych kieruje projekt pod nazwą "Zawodowcy" dla osób powyżej 30 lat z województwa wielkopolskiego - szczegóły w załącznikach

  Dołączona galeria:

  PROJEKT 

  Dołączone pliki:


  STYPENDIA SZKOLNE 2020/2021

  2020-08-26

  Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodźcu informuje
  o możliwości składania wniosków na stypendium szkolne na nowy
  rok szkolny 2020/2021


  1. Na podstawie art. 90n pkt. 6 ustawy o systemie oświaty (Dz.U. z 2020r. poz. 1327) wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się do dnia 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku uczniów i słuchaczy szkół, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym dniu lutego – do dnia 15 lutego danego roku szkolnego; słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowniczych służb społecznych do dnia 15 października danego roku szkolnego.
  Wnioski składa się w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Grodźcu ul. Główna 38.


  2. Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające uzyskanie dochodów
  w miesiącu poprzedzającym składanie wniosku, dokumentami tymi w zależności od sytuacji rodzinnej są:
  1. Zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości dochodów członków rodziny: zaświadczenie z zakładu pracy, odcinek od renty, emerytury.
  2. Zaświadczenie lub oświadczenie o korzystaniu z pomocy społecznej.
  3. Zaświadczenie ze szkoły lub decyzja o pobieraniu innego stypendium.
  4. Zaświadczenie lub oświadczenie o wielkości posiadanego gospodarstwa rolnego,
  lub o nie posiadaniu gospodarstwa rolnego.
  5. Zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości zasiłku rodzinnego, funduszu alimentacyjnego, świadczenia opiekuńczego, zasiłku dla opiekuna , specjalnym zasiłku opiekuńczym.
  6. Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego lub oświadczenie od osób prowadzących działalność gospodarczą.

  3. Szczegółowe informacje można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
  w Grodźcu ul. Główna 38; 62-580 Grodziec tel. 63 246 31 40.
  4. Druki do pobrania w zakładce druki – stypendia i zasiłki szkolne.

  /- / Kierownik GOPS w Grodźcu
  Kinga Krysiak


  Komputery dla dzieci w pieczy zastępczej

  2020-08-20

  Rząd przeznaczy 130 mln zł na zakup m.in. komputerów dla dzieci, które przebywają w pieczy zastępczej. To kolejne wsparcie dla uczniów w dostępie do sprzętu komputerowego i internetu w okresie epidemii COVID-19.
  Odbiorcami wsparcia są dzieci z domów dziecka, jak i innych placówek rodzinnych. W całej Polsce w pieczy zastępczej umieszczonych jest ponad 72,5 tys. dzieci, w tym ponad 16,7 tys. dzieci w placówkach oraz ponad 55,5 tys. dzieci w pieczy o charakterze rodzinnym.
  Pieniądze – łącznie 130 mln zł – będą przeznaczone m.in. na zakup komputerów i oprogramowania, sprzętu audiowizualnego oraz sprzętu ochrony osobistej i środków dezynfekcyjnych. Rodziny zastępcze oraz dyrektorzy placówek mogą swoje potrzeby zgłaszać do starosty oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie.


  Projekt "Otwarci na samodzielność"

  2020-08-20

  Fundacja na Rzecz Rozwoju Dzieci i Młodzieży „OTWARCIE” w Koninie zaprasza mieszkańców gminy Grodziec, tj. osoby z niepełnosprawnością i ich opiekunów do udziału w projekcie pn. Otwarci na samodzielność.

  Dołączona galeria:

  Projekt 

  Dołączone pliki:


  WIELKOPOLSKI INKUBATOR ZATRUDNIENIA

  2020-08-10

  Projekt Wielkopolski Inkubator Zatrudnienia

  Dołączone pliki:


  Wsparcie dla osób niepełnosprawnych w związku z COVID-19

  2020-07-10

  Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych realizuje wsparcie kierowane do osób niepełnosprawnych w związku z epidemią koronawirusa.
  Jest to nowouruchomiony przez PFRON program „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”. W ramach Modułu III tego programu wprowadzona została możliwość uzyskania przez osoby niepełnosprawne pomocy finansowej w związku z wystąpieniem zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii.
  Realizatorami programu w ramach Modułu III są samorządy powiatowe.

  Adresatami pomocy w ramach Modułu III są:
  1) osoby niepełnosprawne posiadające aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności;
  2) dzieci i młodzież niepełnosprawna posiadająca aktualne orzeczenie o niepełnosprawności, wydane przed ukończeniem 16 roku życia.

  Pomoc finansowa w ramach Modułu III udzielana jest osobom niepełnosprawnym, które na skutek wystąpienia zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii utraciły, w okresie od dnia 9 marca 2020 roku do dnia 4 września 2020 roku, możliwość korzystania (przez okres co najmniej 5 kolejnych następujących po sobie dni roboczych) z opieki świadczonej w placówce rehabilitacyjnej. Pomoc ta udzielana jest w formie dofinansowania kosztów związanych z zapewnieniem opieki w warunkach domowych.
  Wysokość pomocy wynosi 500 zł miesięcznie na jedną osobę niepełnosprawną, z tym że okres na jaki może zostać przyznane świadczenie nie może być dłuższy niż 3 miesiące. W każdym z miesięcy, wykazanych we wniosku o dofinansowanie w ramach Modułu III, musi wystąpić brak możliwości korzystania z opieki
  w placówce rehabilitacyjnej przez okres co najmniej 5 kolejnych następujących po sobie dni roboczych.
  Świadczenie nie przysługuje za miesiąc, w którym nastąpiła wypłata dodatkowego zasiłku opiekuńczego przyznanego w związku z ustawą o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

  Wsparcie skierowane jest do osób niepełnosprawnych, które są:
  1) uczestnikami warsztatów terapii zajęciowej;
  2) uczestnikami środowiskowych domów samopomocy, funkcjonujących na podstawie przepisów ustawy o pomocy społecznej;
  3) podopiecznymi dziennych domów pomocy społecznej, funkcjonujących na podstawie przepisów ustawy o pomocy społecznej;
  4) podopiecznymi placówek rehabilitacyjnych, których działalność finansowana jest ze środków PFRON na podstawie art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
  5) uczestnikami programów zatwierdzonych przez Radę Nadzorcza PFRON i w ramach tych programów korzystają ze wsparcia udzielanego przez placówki rehabilitacyjne;
  6) pełnoletnimi (od 18 do 25 roku życia) uczestnikami zajęć rewalidacyjno-wychowawczych organizowanych zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim;
  7) pełnoletnimi (od 18 do 24 roku życia) wychowankami specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych oraz specjalnych ośrodków wychowawczych, funkcjonujących na podstawie ustawy Prawo oświatowe.

  Wnioski o dofinansowanie w ramach Modułu III mogą być składane w trybie ciągłym, jednakże nie później niż do dnia 4 września 2020 roku. W imieniu osób niepełnoletnich oraz ubezwłasnowolnionych częściowo lub całkowicie z wnioskiem mogą wystąpić opiekunowie prawni tych osób.
  Wnioski mogą być składane poprzez System Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON (system SOW) - https://sow.pfron.org.pl/
  Jest to obecnie najbezpieczniejsza i najwygodniejsza dla wnioskodawców forma kontaktu z PCPR w Koninie.
  Przyjmowanie wniosków w systemie SOW rozpoczyna się 10 kwietnia bieżącego roku.
  Korzystanie z systemu, zarówno dla Wnioskodawcy jak i dla Państwa, możliwe jest bez wychodzenia z domu, przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
  Składanie wniosków przez system SOW – w obecnej sytuacji to najbezpieczniejsze rozwiązanie zarówno dla Wnioskodawców, jak i dla Realizatorów – złożenie i procedowanie wniosku w systemie nie powoduje konieczności wychodzenia z domu, jest zgodne z wprowadzonymi obostrzeniami wykluczającymi spotykanie się w większej grupie osób, pozwala na pracę zdalną.
  Istnieje możliwość złożenia wniosku w systemie SOW również osobom, które nie posiadają profilu zaufanego lub podpisu elektronicznego, wystarczy założyć konto w systemie.
  Dzięki SOW możliwe jest załatwienie sprawy bez wychodzenia z domu na każdym jej etapie:
  • wypełnienie i złożenie wniosku,
  • dokonanie ewentualnych uzupełnień,
  • uzyskanie informacji o przyznaniu dofinansowania

  Szczegółowych informacji udziela także Koordynator Zespołu ds. Rehabilitacji Społecznej w PCPR Konin,
  tel. 63 243 03 10


  FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

  2020-07-08

  TERMIN PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW O ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO W OKRESIE ZASIŁKOWYM 2020/2021

  Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodźcu informuje,
  o zbliżającym się nowym okresie zasiłkowym z zakresu świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
  Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego wraz
  z kompletem dokumentów na okres zasiłkowy 2020/2021 przyjmowane będą
  od dnia 1 sierpnia 2020r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Grodźcu
  ul. Główna 38.
  Wnioski o świadczenia z funduszu alimentacyjnego są do pobrania w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Grodźcu ul. Główna 38 lub na stornie internetowej http://www.grodziec.gopsinfo.pl/


  Kierownik GOPS
  /-/Kinga Krysiak


  KOLONIE letnie

  2020-07-02

  Towarzystwo"Nasze Szwederowo"organizuje wypoczynek letni w terminie od 22.08-31.08.2020 r. dla dzieci z województwa wielkopolskiego w wieku od 8 do 16 lat. Warunkiem do zakwalifikowania dziecka jest ubezpieczenie w KRUS jednego z rodziców. Dla gminy Grodziec przewidywane jest 8 miejsc. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc decyduje kolejność zgłoszeń. Zapisy od 02.07.2020 r. do 06.07.2020 r. do godziny 12.00 Szczegóły w biurze GOPS Grodziec lub pod numerem telefonu 632463140.

  Dołączone pliki:


  Informacja - 12 czerwca 2020 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodźcu będzie nieczynny!

  2020-06-10

  Na podstawie Zarządzenia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodźcu nr GOPS.0030.19.2020 z dnia 24.01.2020r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w zamian za święta przypadające w soboty informuję, że w dniu 12 czerwca 2020 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodźcu będzie nieczynny
  Kierownik GOPS Grodziec
  /-/Danuta Mikołajczyk


  DZIEŃ DZIECKA

  2020-06-01

  logo


  Komunikat

  2020-05-27

  Informujemy, że w związku z poprawą sytuacji epidemicznej w kraju Punkt Konsultacyjny
  przy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowej w Grodźcu z dniem 04.06.2020r. przywraca bezpośrednią obsługę interesantów z zachowaniem wymogów sanitarnych.
  Każda osoba korzystająca z porad specjalisty zobowiązana jest do stosowania zasad ostrożności:
  - zachowanie bezpiecznej odległości od innych osób,
  - zasłonięcie ust i nosa,
  - dezynfekcja rąk po wejściu do pomieszczenia biurowego.


  KOMUNIKAT!!!

  2020-05-25

  Szanowni Państwo!
  Informujemy, że w związku z poprawą sytuacji epidemicznej w kraju i nowymi wytycznymi Ministerstwa Zdrowia
  i Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodźcu z dniem 25 maja 2020r. przywraca bezpośrednią obsługę interesantów z zachowaniem wymogów sanitarnych.
  Każda osoba odwiedzającą naszą placówkę zobowiązana jest się do stosowania następujących zasad ostrożności:
  - zachowanie bezpiecznej odległości od innych osób,
  - zasłonięcie ust i nosa,
  - dezynfekcja rąk po wejściu do Ośrodka.


  Wielkopolska INFOlinia wsparcia

  2020-05-12

  Wielkopolska INFOlinia Wsparcia
  Informujemy, że Samorząd Województwa Wielkopolskiego we współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Poznaniu – mając na uwadze obecną sytuację epidemiologiczną – od miesiąca maja 2020 r. uruchamia linię wsparcia psychologicznego, informacyjnego i doradczego
  dla mieszkańców województwa wielkopolskiego. Porady udzielane są bezpłatnie.
  Wielkopolska INFOlinia Wsparcia dostępna jest w godzinach od 8.00 do 20.00 przez 7 dni w tygodniu pod wskazanymi poniżej numerami telefonów lub adresami e-mail.
  Ze wsparcia mogą skorzystać osoby starsze, osoby w kryzysie psychicznym oraz osoby doświadczające przemocy:
  • Wsparcie dla seniorów obsługiwane jest przez Fundację ORCHidea.
  • Wsparcie dla osób doświadczających przemocy obsługiwane jest przez Poznańskie Centrum Profilaktyki Społecznej (PCPS).
  • Wsparcie dla osób w kryzysie psychicznym i ich rodzin obsługiwane jest przez Stowarzyszenie Osób i Rodzin Na Rzecz Zdrowia Psychicznego „Zrozumieć i Pomóc”.

  Wielkopolska INFOlinia Wsparcia
  - dla seniorów
  Telefon dla wielkopolskiego seniora został uruchomiony
  w celu przeciwdziałania samotności i izolacji osób starszych
  w obecnej sytuacji epidemiologicznej.
  Mogą z niego skorzystać wszyscy seniorzy z województwa wielkopolskiego, którzy potrzebują rozmowy, porady bądź pomocy, również psychologicznej.
  Infolinię prowadzi Fundacja ORCHidea, która od kilku lat wspiera osoby starsze oraz dotknięte chorobami neurologicznymi w Wielkopolsce. Poprzez swoje działania stwarza możliwość szybkiej, fachowej i wielospecjalistycznej pomocy wszystkim osobom wymagającym wsparcia terapeutycznego oraz psychologicznego.
  W celu uzyskania wsparcia należy zadzwonić pod nr telefonu 782 271 227 lub napisać e-mail
  na adres: fundacjaorchidea@poczta.fm


  Wielkopolska INFOlinia Wsparcia
  - dla doświadczających przemocy
  Fundacja PCPS - Poznańskie Centrum Profilaktyki Społecznej
  jest organizacją pozarządową działającą w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
  Specjaliści związani z fundacją od blisko 20 lat udzielają wsparcia psychologiczno-terapeutycznego osobom doświadczającym przemocy w rodzinie, a także osobom stosującym przemoc.
  Autorskim programem zespołu Fundacji jest program terapeutyczno-edukacyjny "Partner" – adresowany do osób stosujących przemoc, który nieprzerwanie jest realizowany
  od 2005 roku.
  Fundacja oferuje również wsparcie merytoryczne specjalistom pracującym w obszarze przeciwdziałania przemocy domowej w formie szkoleń i superwizji.
  W punkcie informacyjno-konsultacyjnym PCPS pod numerem telefonu 61 221 11 12 osoby doświadczające przemocy, osoby stosujące przemoc i jej świadkowie, mogą uzyskać informacje
  o dostępnych formach wsparcia psychologiczno-terapeutycznego, procedurach pomocowych
  i działaniach jakie można podjąć w sytuacji przemocy.
  W celu uzyskania wsparcia należy zadzwonić pod nr telefonu 61 221 11 12 lub napisać
  e-mail na adres: pomoc@pcps.pl

  Wielkopolska INFOlinia Wsparcia
  - dla osób w kryzysie
  Wsparcie kierowane jest do osób zmagających się
  z problemem zdrowia psychicznego oraz rodzin
  i opiekunów towarzyszących osobom doświadczającym kryzysu psychicznego.
  Wsparcie prowadzone jest przez Stowarzyszenie Osób
  i Rodzin na Rzecz Zdrowia Psychicznego „Zrozumieć
  i Pomóc” z siedzibą w Poznaniu.
  Stowarzyszenie powstało w 2000 roku, jako organizacja pozarządowa non profit. Głównym celem Stowarzyszenia są oddziaływania profilaktyczne wobec osób z problemami zdrowia psychicznego
  i ich rodzin, pomoc w przygotowaniu do samodzielnego funkcjonowania z powodu zaburzeń psychicznych oraz zapewnienie im warunków do rehabilitacji i integracji z otoczeniem.
  Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez prowadzenie dwóch Środowiskowych Domów Samopomocy oraz mieszkania chronionego i dwóch mieszkań socjalnych ze wsparciem. Stowarzyszenie wspiera działania profilaktyczne, psychoedukacyjne, terapeutyczne, rehabilitacyjne dla osób
  z problemami zdrowia psychicznego i ich rodzin.
  W celu uzyskania wsparcia należy zadzwonić pod wskazany nr telefonu lub napisać e-mail na adres: info@zielonecentrum.org.pl
  Poniedziałek – piątek w godz. 08.00 - 14.00 tel. 61/8551-780 lub 61/8306-888
  Poniedziałek, środa, piątek w godz. 14.00 - 20.00 tel. 723-223-343
  Wtorek w godz. 14.00 - 20.00 tel. 691-750-794
  Czwartek w godz. 14.00 - 20.00 tel. 516-140-928
  Sobota w godz. 08.00 - 20.00 tel. 691-750-794
  Niedziela w godz. 08.00 - 20.00 tel. 516-140-928

  Dołączone pliki:


  Sprawozdanie finansowe Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodźcu za rok 2019

  2020-05-12

  W załączeniu sprawozdanie finansowe Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodźcu za rok 2019

  Dołączone pliki:
  Zobacz także: archiwum"Aktualności" (archiwum)...

  przejdź do góry...

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodźcu. ul. Główna 38, 62-580 Grodziec

  Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji